Provinciale Statenverkiezingen 2019 Noord-Holland 20 maart 2019

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

1. Formule 1

De provincie moet zich inzetten voor de terugkeer van formule 1 in Zandvoort.

Eens

"Grote evenementen geven een regio kleur. Daarom wil de VVD vanuit de provincie steun geven aan regio-overstijgende initiatieven op het gebied van (top)sport en leisure. Uitgangspunt is dat er sprake is van een toereikende, meerjarige exploitatie en dat de provincie slechts faciliteert. Hiervoor maken we in de begroting middelen vrij. De VVD staat positief tegenover de mogelijke organisatie van de Formule 1 op Circuitpark Zandvoort."

"Zolang de Formule 1 op Zandvoort binnen de bestaande natuur- en milieunormen blijft en de organisatie erin slaagt het probleem van de bereikbaarheid op een goede manier op te lossen, kan de Provincie medewerking verlenen."

"De PVV is van mening dat een formule 1 race op Zandvoort een stimulans kan geven aan de regionale economie. Eventuele bereikbaarheidsproblemen kunnen door de gemeente Zandvoort en de provincie gezamenlijk worden aangepakt, waardoor een win-winsituatie ontstaat."

"Het CDA is voor de terugkeer van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. "

"FVD is een voorstander van de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort; het zou een event zijn met internationale allure, een enorme boost geven aan de provincie en aan Nederland, en het is ook gewoon heel erg leuk."

"Topsportevenementen zijn goed voor de lokale economie. "

Geen van beide

"50PLUS acht hierbij de mening van de omwonenden van het circuit ook belangrijk"

"Dit is primair aan partijen in de economie en sportwereld, de provincie hoeft hierin niet voorop te lopen. Daarentegen hoeft de provincie dit ook niet te belemmeren. "

Oneens

"Circuit Zandvoort is gebonden aan geluidsregels. Deze regels zijn van toepassing op alle exploitatiedagen, waarbij voor twaalf dagen een ruimere normen zijn vastgesteld. Dit zijn de zogenaamde geluidsdagen. Als Circuit Zandvoort de Formule 1 kan organiseren binnen deze regels, dan is D66 niet tegen. D66 vindt echter dat de provincie niet zou moeten investeren of meebetalen aan een dergelijk commercieel evenement. "

"De Formule 1 zal zorgen voor geluidsoverlast en is schadelijk voor het naastliggende duin- en natuurgebied. "

"Er is veel overlast rondom het circuit in Zandvoort. De komst van de Formule 1 zou gepaard gaan met nog meer geluidsoverlast, fileleed en milieuvervuiling in de omgeving. GroenLinks vindt het belangrijk dat er iets wordt gedaan aan de bestaande overlast en uitstoot. De nadelige invloed van het circuit is niet alleen in Zandvoort, maar ook in omliggende plaatsen als Heemstede, Haarlem en Bloemendaal direct merkbaar. "

"Het racecircuit ligt midden in een beschermd natuurgebied en veroorzaakt op dit moment al te veel overlast. Daarom moet de provincie de Formule 1 races in Zandvoort niet sponsoren en er geen vergunning voor verlenen."

Geen toelichting gegeven

"Formule 1 kan erg leuk zijn om naar te kijken, maar bewoners benadrukken bij ons dat prestige nooit een reden mag zijn voor wat voor project of investering dan ook. In de formule 1 gaat ook al veel geld om. Het zou zichzelf dus moeten kunnen redden. De provincie hoeft geen commerciële evenementen te sponsoren van ons belastinggeld. Daarnaast veroorzaakt de formule 1 problemen voor de luchtkwaliteit van omwonenden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"De organisatie van een Formule 1 wedstrijd kost veel geld en vraagt aanpassingen van wegen en voorzieningen rondom Zandvoort. Het circuit is gelegen te midden van een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000) waarin dit soort ontwikkelingen niet passen. Bovendien past een evenement met veel geluidsoverlast en CO2-uitstoot volgens de ChristenUnie niet bij onze provinciale ambities rondom duurzaamheid en natuur. "

2. Groei Schiphol

De provincie moet zich verzetten tegen de groei van Schiphol.

Eens

"Wij zijn tegen de verdere groei van Schiphol. Groei en doorontwikkeling van Schiphol mag alleen als dat gepaard gaat met vergroting van de veiligheid, afname van de geluidsoverlast en beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen waaronder (ultra)fijnstof."

"We moeten er ALLES aan doen om Schiphol binnen de perken te houden. De druk van Schiphol op de luchtkwaliteit is buitenproportioneel."

"De grenzen van Schiphol zijn allang overschreden als het gaat om veiligheid, klimaat en de gezondheid van omwonenden. Groei zou voor veel Noord-Hollanders, die het toch al zwaar te verduren hebben, betekenen dat ze nog meer overlast krijgen. We hebben geen 60 vluchten per dag naar steden als Londen en Parijs nodig als we investeren in alternatieven. GroenLinks wil inzetten op snel internationaal treinverkeer, een eerlijke prijs voor vliegtickets en belasting op kerosine. "

"De provincie zet zich in voor een krimp van de luchtvaart en verzet zich tegen de uitbreiding van vliegvelden. In de plannen voor ruimtelijke ordening is geen plaats voor nieuwe of grotere vliegvelden. Schiphol mag niet verder groeien: niet op land, maar ook niet op zee."

Geen toelichting gegeven

"Code Oranje staat voor co-democratie; niet over ons maar door ons. Omwonenden hebben duidelijk laten weten dat Schiphol niet verder mag groeien. Bovendien zijn beloftes over hinderbeperking aan bewoners gebroken.Code Oranje vindt het belangrijk dat beloftes worden nagekomen. Daarom is het belangrijk dat iedere stem bij het Schiphol vraagstuk wordt gehoord en samen naar oplossingen wordt gezocht. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"Schiphol mag niet verder groeien tenzij aangetoond kan worden dat groei geen extra schade toebrengt aan het milieu of extra overlast voor omwonenden. Budget vliegtuigmaatschappijen moeten uitwijken naar andere luchthavens en alternatieve vervoersmiddelen voor regionale (Europese) bestemmingen moet worden gestimuleerd."

"Schiphol geeft veel werkgelegenheid, maar zorgt ook voor geluidsoverlast, fijnstof en CO2-uitstoot. De ChristenUnie wil dat er een plan komt om de CO2-uitstoot van de luchtvaart terug te brengen naar nul in 2050. Door heldere grenzen te stellen zullen bedrijven gestimuleerd worden innovatieve oplossingen te ontwikkelen (bijv. synthetische kerosine) en kan er nieuwe - duurzame - werkgelegenheid worden gecreëerd. Zolang de uitstoot niet daalt is groei niet aan de orde."

Geen van beide

"De provincie moet zich vooral verzetten tegen groeiende overlast van Schiphol en bevorderen dat die teruggebracht wordt."

"Schiphol is belangrijk voor onze economie (internationale concurrentiepositie), werkgelegenheid, maar ook voor het onderhouden van wereldwijde (familie)verbanden. Tegelijkertijd dienen we ook rekening te houden met natuur en omwonenden. Hiervoor dienen we het vliegverkeer tussen vliegvelden in Nederland en daaromheen beter af te stemmen en te investeren in schonere en stillere vliegtuigen. "

Oneens

"Door de aanwezigheid van verschillende luchthavens is de provincie een aantrekkelijk gebied voor bedrijven om zich te vestigen. Daarmee levert Noord-Holland een belangrijke bijdrage aan de regionale en de nationale economie en de werkgelegenheid. De VVD vindt dat de in het Aldersakkoord vastgelegde afspraken over de groei van Schiphol gerespecteerd dienen te worden. Er moet sprake blijven van een balans tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de omgeving."

"Tot 2021 komen er geen vluchten bij. Daarna mag Schiphol alleen groeien zijn als vliegen rond Schiphol schoner en stiller wordt. D66 wil daarnaast dat Schiphol zich meer gaat ontwikkelen tot een multimodaal vervoersknooppunt, waarbij snelle treinen op termijn continentale vluchten voor de korte afstand gaan vervangen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/schiphol/"

"Schiphol is een belangrijke pijler van de Noord-Hollandse economie die voor veel werkgelegenheid zorgt. Tevens moet Schiphol concurreren met luchthavens in andere landen, waardoor het onverstandig is om de groei van Schiphol tegen te gaan. Om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen, zou bij het Rijk kunnen worden aangedrongen om de groei van Schiphol te laten plaatsvinden op een luchthaven in zee."

"Naast de grote hoeveelheid banen die de luchthaven oplevert en de toeristen die af en aan reizen, is de luchthaven in economisch opzicht van groot nationaal belang. Dit blijft helaas niet zonder gevolgen voor omwonenden, want er is sprake van luchtvervuiling en geluidshinder. Verdere groei van Schiphol kan daarom alleen als de overlast (vooral nachtelijke overlast) niet verder stijgt en bij voorkeur zelfs daalt."

"FVD vindt dat Schiphol - als belangrijke motor van onze economie en samenleving - moet kunnen groeien; op termijn zien wij echter ook hier grenzen in zicht komen en daarom pleiten we voor een nieuwe luchthaven op zee die op termijn Schiphol (en Lelystad) kan vervangen."

3. Duurzaamheidsfonds

De provincie moet een fonds oprichten waaruit burgers goedkoop kunnen lenen voor de verduurzaming van hun huis.

Eens

"Wij waken erover dat de energietransitie zo sociaal en eerlijk mogelijk verloopt, waarbij de sterkste schouders de meeste lasten dragen. Niet iedereen kan de kosten van de energietransitie betalen. Wij ondersteunen onze inwoners waar nodig om dit toch te kunnen doen. Van bedrijven verwachten wij dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun uitstoot en beperking van hun energiegebruik."

"Burgers moeten zoveel mogelijk geholpen worden bij het verduurzamen van hun woning. De SP pleit voor een Klimaatrechtvaardigheidsfonds."

"De provincie stimuleert verduurzaming op vele manieren, waaronder een fonds. Het CDA wil dat de provincie hiermee doorgaat. "

"GroenLinks wil het voor burgers eenvoudig en aantrekkelijk maken om hun huis te isoleren. Dat is goed voor de energierekening, het milieu en levert ook nog eens groene banen op."

"Er komt een klimaatfonds om duurzaamheidsmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven te stimuleren. De provincie zorgt ervoor dat duurzaamheidssubsidies terechtkomen bij de doelgroepen die ze het hardst nodig hebben."

"De leeftijd van de aanvrager mag geen rol spelen bij het al dan niet toekennen van de subsidie"

Geen toelichting gegeven

"Het verduurzamen van huizen is goed voor het milieu, maar ook voor de betaalbaarheid van de energierekening. De duurzaamheidstransitie moet veel socialer dan nu het geval is. Daarom dienen we vooral bij minima en middeninkomens hierin te investeren (met betere isolatie, zonnepanelen, etc.) voor een beter milieu en een goedkopere energierekening. "

"In de agenda van onderop van Code Oranje vinden bewoners welzijn zwaarder wegen dan economische belangen. Zij willen de energietransitie van onderop organiseren en investeren in duurzame economie. Een fonds van waaruit burgers goedkoop kunnen lenen voor verduurzaming van hun huis is een goede manier om de energietransitie van onderop te organiseren. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Daarbij moet altijd de menselijke maat in acht genomen worden. DENK vindt dat zonne-energie voor huurders en huiseigenaren zoveel mogelijk gestimuleerd en betaalbaar gemaakt moet worden, door met het Rijk, gemeenten en corporaties tot afspraken te komen. "

"Hoe minder energie er verloren gaat, hoe minder er wordt gebruikt. Isolatie van woningen is daarom erg belangrijk en verdient zichzelf bovendien terug. De ChristenUnie wil dat de provincie inwoners stimuleert en helpt bij het verduurzamen van hun woning. Een lening kan daar een onderdeel van zijn. Via corporaties moeten ook huurders volgens de ChristenUnie geholpen worden om hun huis comfortabeler te maken en hun woonlasten omlaag te brengen."

Geen van beide

Oneens

"Er zullen nieuwe locaties voor woningbouw nodig zijn. Laten we die locaties samen zoeken met onze stakeholders, de woningen meteen klimaat adaptief bouwen en zorgen dat de woningen bijdragen aan de energietransitie door bijvoorbeeld goede isolatie en zonnepanelen op het dak."

"Naast de ontwikkelaar van een lange termijnvisie is de provincie een kennismakelaar en verbinder. Samenwerking tussen bedrijven wordt tot stand gebracht en de provincie deelt haar kennis met gemeenten, bewoners en bedrijven, zodat zij verleid worden circulaire keuzes te maken. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

"De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het opzetten van een dergelijk fonds is naar onze mening geen provinciale taak."

"FVD beschouwt al die 'duurzaamheidsmanie' als weggegooid geld. Daarom willen we er geen subsidies, belastinggelden en kunstmatig lage leningen voor beschikbaar maken. Indien het economisch rendabel wordt, zullen mensen er vanzelf voor kiezen om hun huis bijvoorbeeld beter te isoleren. "

4. Onderhandelingen

De onderhandelingen voor een nieuwe provinciale coalitie moeten in het openbaar plaatsvinden.

Eens

"De PVV is voor zoveel mogelijk transparantie en openheid van het provinciaal bestuur."

"Om de kloof tussen burgers en de politiek te verkleinen is het belangrijk dat inwoners goed kunnen zien wat de inzet van de partijen is in de onderhandelingen en of ze hun verkiezingsbeloften nakomen. "

"Democratische processen voltrekken zich te vaak in het geheim. Openheid leidt tot transparantie, is in het belang van de burger en herstelt het vertrouwen in de democratie. "

"Code Oranje staat voor transparantie en openheid. Openbare coalitieonderhandelingen bieden veel voordelen: geen gekonkel, duidelijkheid als iemand wat inlevert, en snel resultaat. Bij openbare onderhandelingen heeft het geen zin feiten achteraf te verdraaien. Code Oranje wil het liefst een bewonersakkoord sluiten, met alle partijen en bewoners zelf. Het is vooral een kwestie van durven! Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"FVD is voorstander van een nieuwe politiek waarin veel transparanter wordt gewerkt en zaken niet meer achter de schermen via handjeklap worden bedisseld door de machtspartijen. "

"DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren en zoveel mogelijk transparantie te bieden."

Geen van beide

"De provincie moet als bestuur zichtbaar en benaderbaar zijn voor inwoners."

"50PLUS vindt, dat de onderhandelingen zo open mogelijk moeten worden gehouden. Het resultaat - een werkzaam college - mag niet uit het oog worden gehouden."

"Ja, de informatie die gedeeld wordt binnen de coalitieonderhandelingen dient openbaar te worden gemaakt, maar nee, die onderhandelingen hoeven omwille van de werkbaarheid niet in de volle openbaarheid plaats vinden. "

Oneens

"D66 kiest liever voor actievere vormen van participatie in Noord-Holland, zoals een gekozen Commissaris van de Koning en een provinciaal referendum. D66 staat ook open voor andere vormen van regionale experimenten, zoals de Democratic Challenge of de inzet van e- participatie via buurtapps en mogelijkheden voor burgerinitiatieven. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/bestuur/"

"Wij vinden het belangrijk dat politieke partijen in de openbaarheid verantwoording afleggen voor het coalitieakkoord en de keuzes die ze daarin hebben moeten maken. Onderhandelingen in het openbaar vertragen het proces, omdat ingewikkelde onderwerpen nog lastiger bespreekbaar worden. Experimenten uit het verleden hebben aangetoond dat dit niet tot een efficiënt en stabiel coalitieakkoord leidt. "

"Het wordt er niet spannender door."

"Compromissen zijn bij een coalitie met meerdere partijen noodzakelijk. Compromissen bereik je niet wanneer iedereen kan meekijken, dan wil niemand water bij de wijn doen. Achteraf zullen de partijen verantwoording over de uitkomsten afleggen. "

Geen toelichting gegeven

"De ChristenUnie is voorstander van een breed gedragen akkoord waarmee de Provinciale Staten de komende periode aan de slag kunnen. Daarin moet de richting zijn vastgelegd, maar moet ook voldoende ruimte zijn voor nieuwe initiatieven vanuit de Staten. Om met elkaar een breed gedragen plan te maken is een sfeer van vertrouwen nodig. Openbare onderhandelingen dragen niet bij aan deze sfeer."

5. Woningbouw in groen

De provincie moet woningbouw in de groene omgeving toestaan.

Eens

"Gemeenten hebben de mogelijkheid nodig om ook buiten bestaande contouren te bouwen. De VVD wil deze ruimte bieden. Bij bouwen buiten bestaand stedelijk gebied wordt rekening met specifieke lokale omstandigheden gehouden en maatwerk toegepast. Door dorpen en steden zelf invulling te laten geven aan bouwplannen, kunnen zij groene plekken behouden. Maar dan wijken we voor bebouwing uit naar de randen van de stad. Op deze manier blijft de stad leefbaar en is snel bouwen van woningen mogelijk."

"Gemeenten zijn het best op de hoogte inzake de exacte woningbehoefte binnen hun grenzen en daarom moeten zij zoveel mogelijk ruimte krijgen om te kunnen bouwen waar behoefte aan is. Wat de PVV betreft wordt er ook naar mogelijkheden gekeken om meer in het buitengebied te kunnen bouwen, mocht daar behoefte aan zijn."

"Als binnenstedelijk bouwen volgens de gemeente ongewenst of niet meer mogelijk is, moet de provincie toestemming geven om buiten het stedelijk gebied te bouwen, aan de randen van stad en dorp. Jongeren kunnen op deze manier in hun dorp blijven wonen en er ontstaat de benodigde ruimte voor betaalbare eengezinswoningen. Binnenstedelijk worden vaak alleen appartementen gebouwd. "

Geen toelichting gegeven

"Het schitterende landschap van Noord Holland dient behouden te blijven. Maar op sommige plekken moeten ook (recreatie) woningen gebouwd kunnen worden. We zijn hier terughoudend in, maar zijn zeker niet voor een totaalverbod. "

Geen van beide

Oneens

"Binnenstedelijk bouwen geldt als uitgangspunt. Alleen indien nut en/of noodzaak aangetoond kan worden, is bouwen buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk. D66 wil in elk geval geen bedrijfs- en woningontwikkelingen toestaan in gebieden met bijzondere en hoogwaardige flora en fauna. Als er toch buiten bestaand stedelijk gebied gebouwd moet worden, dan wordt het bestaande groen ergens anders gecompenseerd. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/wonen/"

"Noord-Holland heeft verschillende soorten landschappen. Deze verscheidenheid zorgt voor afwisseling en maakt onze provincie geliefd bij inwoners en bezoekers. Bescherming van het karakteristieke Noord-Hollandse landschap verdient hoge prioriteit. Ook is het belangrijk voor de biodiversiteit, de volksgezondheid, rust en recreatiemogelijkheden. Wij willen daarom niet bouwen in het groen. "

"De SP kiest voor bouwen binnen de afgesproken grenzen. Daar is nog plaats genoeg."

"Het staat buiten kijf dat er gebouwd moet gaan worden in Noord-Holland. Een zorgvuldig gebruik en verdeling van de schaarse ruimte is belangrijk. Om het groene, open landschap te sparen kiest GroenLinks voor verdichting van bestaande kernen en steden in plaats van het open landschap vol te bouwen. We zorgen dat het groen in de steden beschermd blijft. Uit onderzoek blijkt dat dit ook kan: de bouwopgave kan gehaald worden zonder ons waardevolle landschap vol te bouwen. "

"De weinige groene ruimte die we hebben moeten we juist vrij houden en verder uitbreiden, niet nog verder volbouwen."

"Het is beter om de leegloop van bestaande steden en dorpen een halt toe te roepen door goede voorzieningen en goed openbaar vervoer, dan de groene gebieden te verkleinen door nieuwe woongebieden. "

"Er dienen in de provincies Noord- en Zuid -Holland meerwoningen gebouwd te worden om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. De provincie dient bij de gemeenten te waarborgen dat een ieder betaalbaar en goed kan wonen. We sparen het groen en bouwen in de hoogte in de nabijheid van OV-knooppunten. "

"In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners aandacht voor welzijn en een gezonde leefomgeving. Daarvoor is genoeg groen belangrijk. Er is meer woningbouw nodig, maar meer bouwen binnen de gemeentegrenzen is een betere oplossing dan bouwen in het groen. Slechts bij uitzondering kan in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden woningbouw aan de randen van steden in het groen plaatsvinden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"Alle Noord-Hollanders moeten kunnen genieten van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. DENK wil meer groen in de steden en wil de bestaande groene corridors tussen stedelijke gebieden in stand houden. DENK is geen voorstander van woningbouw op stranden of in het groen. "

"Veel mensen in onze provincie zijn op zoek naar een betaalbare en passende woning. Zeker in het zuidelijk deel is een tekort en zullen woningen moeten worden bijgebouwd. De ChristenUnie kiest ervoor om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en zo min mogelijk te bouwen in het groen. De natuur en het Noord-Hollandse landschap zijn ons te kostbaar. Er zijn in onze provincie voldoende gebieden die al aangewezen zijn voor woningbouw. "

6. Regels voor boeren

De provincie moet stoppen met het opleggen van nieuwe regels aan boeren, ook als dat slecht is voor het milieu of het klimaat.

Eens

"De diversiteit van de agrarische sector levert een gevarieerd en gewaardeerd landschap op. De VVD vindt dat er duidelijke en overzichtelijke regels moeten komen met een visie op land- en tuinbouw en recreatieve ontwikkelingen in de natuur. De VVD staat voor een positieve en praktische benadering van ondernemers en bedrijven. Dit betekent dat ambtenaren meedenken en de ondernemer maatwerk leveren. Regelgeving gaat uit van wat er kan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan."

"Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan de regionale economie en nemen een deel van de voedselvoorziening in onze provincie voor hun rekening. Ze opzadelen met nieuwe provinciale regels werkt alleen maar belemmerend en is niet nodig, aangezien veel boeren al uit eigen beweging hun productieprocessen milieuvriendelijker maken."

"De Europese en nationale regels voor de landbouw zijn al streng wat bijvoorbeeld milieueisen betreft. Het CDA vindt niet dat de provincie aanvullende regels moet stellen."

"Op dit moment is de bestaande regelgeving echt voldoende om ervoor te zorgen dat het milieu in goede conditie blijft. We hebben in Nederland eerder behoefte aan minder regels dan aan meer."

Geen van beide

Oneens

"Voor boeren moet het aantrekkelijker worden om over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw, bijvoorbeeld door het aanbieden van langdurige contracten. De kortere, circulaire ketens willen we stimuleren met de inzet van Europese subsidies voor plattelandslandbouw, waarbij producten en mest lokaal worden verwerkt. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/landbouw/"

"Wij vragen een eerlijke bijdrage voor de klimaatdoelstellingen. Anders dan het huidige kabinet leggen wij de rekening niet bij de burger. Dat betekent dus dat we ook van de boeren verwachten dat zij meewerken. Wij stimuleren en belonen boeren die uitstoot terugdringen en overgaan op duurzame voedselproductie."

"De regels voor boeren betreffen vaak juist het milieu, het klimaat en dierenwelzijn. Die regels zijn waardevol."

"Boeren beheren samen een groot deel van het landschap in Noord-Holland en zijn daarmee één van de belangrijkste partners in het verbeteren van de biodiversiteit. GroenLinks wil daarom natuurvriendelijke landbouw stimuleren en het gebruik van onkruidverdelgers in de landbouw drastisch terugdringen. GroenLinks wil dat de provincie boeren financieel gaat helpen om over te stappen naar natuurvriendelijke landbouw. "

"Het aantal landbouwdieren dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, de volksgezondheid én het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil dat de problemen bij de bron worden aangepakt. Daarnaast worden boeren gestimuleerd en op sociaal en financieel vlak geholpen om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of om geheel plantaardig te gaan boeren."

"De provincie dient te bevorderen dat de belangen van de boeren en van het milieu en klimaat hand in hand gaan. Soms zijn daar regels voor nodig om iedereen gelijk te behandelen. "

Geen toelichting gegeven

"In samenwerking met boeren dienen we te werken aan de verduurzaming van onze landbouw, omwille van onze gezondheid, milieu, klimaat en dierenwelzijn. "

"Code Oranje staat voor co-democratie: democratie in samenspel. In samenspraak worden er continue regels aangepast om situaties te verbeteren. Sommige regels kunnen dus ook voor boeren gelden. Het is onverstandig om alle regels voor boeren bij voorbaat uit te sluiten. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. Zo is DENK voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. "

"De ChristenUnie zet zich in voor een omslag naar een toekomstbestendige landbouw. We willen samen met agrariërs zoeken naar nieuwe manieren om te zorgen voor voedsel, landschap en natuur, zodat de aarde niet uitput en boeren een gezonde boterham kunnen verdienen. Deze vorm van landbouw zal bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening, het verbeteren van de biodiversiteit en het beperken van de klimaatverandering. Samen met boeren willen we kijken welke afspraken daarvoor gemaakt moeten worden."

7. Gratis ov

Het openbaar vervoer moet gratis worden voor ouderen op kosten van de provincie.

Eens

"Om deel te kunnen nemen aan het sociale leven en de arbeidsmarkt is het essentieel om je te kunnen verplaatsen. Voor ouderen is het in de strijd tegen eenzaamheid van groot belang om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Voor de PvdA is de toegang tot goede mobiliteitsoplossingen een recht. Dat geldt wat ons betreft niet alleen voor ouderen, maar ook voor minima en anderen die om financiële redenen het OV niet kunnen betalen."

"Elke Noord-Hollander heeft recht op goed openbaar vervoer. Openbaar vervoer is belangrijk om alle gemeenten van Noord-Holland aantrekkelijk te houden en om tegelijkertijd te werken aan de klimaatdoelen. Openbaar vervoer is ook belangrijk om eenzaamheid te bestrijden en ervoor te zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. GroenLinks wil de komende periode dan ook stevig investeren in het openbaar vervoer."

"Veel ouderen kunnen vanwege een kleine beurs of gezondheidsklachten niet fietsen of autorijden en zijn aangewezen op openbaar vervoer dat te duur is. Het openbaar vervoer moet daarom veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking en moet overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto zijn."

"Goed en gratis openbaar vervoer betekent makkelijke contacten en minder eenzaamheid voor mensen met een kleine beurs"

Geen toelichting gegeven

"Code Oranje streeft naar een praktische mix van schone auto’s, OV en goede bereikbaarheid per fiets. Gratis OV is een goede mogelijkheid de bereikbaarheid te verbeteren. Dit zorgt voor meer ruimte op autowegen, vergroot de mobiliteit van kwetsbare groepen en is bovendien een duurzame oplossing. Het kan daarom zelfs interessant zijn om te kijken of meer kwetsbare groepen recht zouden moeten krijgen op gratis OV. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"Ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen."

Geen van beide

"Rijk, provincie en gemeenten dienen het openbaar vervoer veel toegankelijker en vooral goedkoper te maken. Dat geldt voor iedereen en hoeft niet per se voor enkel alleen ouderen te gelden. Als we het voor specifieke doelgroepen nog goedkoper of zelfs gratis maken, dan vooral voor minima (huishoudens met beperkt budget, dat kunnen ook ouderen zijn, maar denk bijvoorbeeld ook aan een jongere alleenstaande ouder met kinderen). "

Oneens

"De vrijheid om je te bewegen voor wonen, werken en recreëren is belangrijk voor onze inwoners en onze bedrijvigheid. Het gaat niet alleen om de vrije keuze tussen auto, fiets of openbaar vervoer, maar steeds meer om welke vervoerswijze op welk moment en in welke situatie het beste past. Daarom stimuleert de VVD innovatieve oplossingen met bijvoorbeeld zelfrijdend vervoer en deelconcepten. Hierbij zetten we in op verdere verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid."

"Openbaar vervoer is voor veel mensen een aantrekkelijke reisvorm. Met openbaar vervoer kun je binnensteden bereiken, heb je geen files en kun je onderweg werken of je sociale media bijwerken. D66 vindt daarbij ook de betaalbaarheid van openbaar vervoer belangrijk, zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

"De PVV is van mening dat er geen doelgroepen voorgetrokken moeten worden en al helemaal niet op kosten van de provincie."

"Lang niet alle ouderen hebben een laag inkomen. De SP pleit voor gratis openbaar vervoer in de daluren voor mensen met een laag inkomen."

"Gratis openbaar vervoer bestaat niet. Er gaat al veel gemeenschapsgeld naar openbaar vervoer. "

"FVD vindt niet dat ouderen gratis op kosten van de belastingbetaler moeten kunnen reizen; we zijn voorstander van een vrije samenleving waarin iedereen in principe dezelfde rechten en plichten heeft - zo ook het betalen voor vervoer."

"De ChristenUnie wil goed en bruikbaar openbaar vervoer in de hele provincie. De prijs mag geen beperking zijn voor mensen om te kiezen voor het OV. Een specifieke kortingsregeling voor alle ouderen vinden wij echter geen goede oplossing. Daarmee laten we andere mensen met beperkt budget in de kou staan en subsidiëren we ook ouderen die het zelf goed kunnen betalen."

8. Vakantiehuisjes

De provincie moet permanente bewoning van vakantiehuisjes toestaan.

Eens

"De PVV is van mening dat gezien het woningtekort in Noord-Holland er ook gekeken moet worden naar creatieve oplossingen om woningen te realiseren. Permanente bewoning van vakantiehuisjes zou een oplossing kunnen zijn die zeker het onderzoeken waard is."

"De woningmarkt is erg krap en veel mensen kunnen geen nieuwe woning vinden. Zolang er nog niet genoeg is gebouwd om aan de vraag te voldoen moet de provincie daar de focus op leggen in plaats van het bestrijden van de bewoning van vakantiehuisjes."

"Provincie gaat met gemeenten in gesprek over iets ruimer beleid en over de eisen die bij permanente bewoning aan die woningen gesteld moeten worden "

Geen toelichting gegeven

"Code Oranje staat voor menselijke maat. Daarom willen wij in samenspraak met bewoners op zoek naar passende oplossingen. Goede woonruimte is nu vaak onbetaalbaar. Het is beter deze oorzaak aan te pakken dan mensen uit hun huis te jagen. In plaats van alle huidige permanente bewoners van vakantiehuisjes te dwingen te verhuizen, is het beter te kijken naar de redenen waarom mensen permanent in een vakantiehuis leven. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"De krappe woningmarkt zorgt niet alleen voor lange wachtlijsten voor geschikte huurwoningen maar heeft ook een prijsopdrijvend effect op koopwoningen. Vooral starters zijn hiervan de dupe. Het toestaan van permanente bewoning van bepaalde recreatiewoningen kan in sommige gevallen uitkomst bieden."

"Binnen de provincie is er op veel plaatsen sprake van woningnood. Derhalve dient permanente bewoning van vakantiehuisjes toegestaan te worden."

Geen van beide

"Niet in alle gevallen, maar de provincie dient hier wel meer flexibel mee om te gaan dan nu het geval is. Afhankelijk van de sociaal-economische en vaak ook fysieke omstandigheden en mogelijkheden van een huishouden dienen we te zoeken naar een gepaste uitkomst. Waarbij we maatwerk dienen toe te passen op de te heffen belastingen/heffingen. "

Oneens

"Vakantiewoningen hebben een recreatieve functie. Er worden andere eisen aan gesteld dan woningen die voor permanente bewoning zijn bedoeld."

"Permanente bewoning van vakantiewoningen is ongewenst, aangezien aan vakantiewoningen andere (bouw)eisen worden gesteld dan aan reguliere woningen. "

"We zien dat er door het tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare huur/koopwoningen veel mensen tussen de wal en het schip vallen. Het kan gebeuren dat iemand door een samenloop van omstandigheden voor een langere tijd zijn of haar intrek neemt in een vakantiehuis. Die mensen straffen wij niet. Wij strijden voor het bouwen van voldoende woningen voor iedereen. Ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten moeten betere oplossingen komen."

"Daar zijn ze niet voor bedoeld en is een teken dat er te weinig sociale huurwoningen zijn gebouwd."

"In Noord-Holland liggen veel recreatieparken. Sommige van deze parken zijn in verval geraakt. Dit wordt mede veroorzaakt door ongewenste permanente bewoning, door bijvoorbeeld seizoenarbeiders. Regelmatig ervaren buurtbewoners overlast. Het CDA wil een regeling waarmee recreatieparken weer hun oorspronkelijke doel terug kunnen krijgen of geschikt worden voor permanente bewoning. "

"Vakantiehuisjes liggen vaak in natuurgebieden die niet gebaat zijn bij permanente bewoning. Woningtekorten moeten structureel opgelost worden en niet met noodoplossingen waar de natuur onder leidt."

"Vakantiehuisjes zijn bedoeld voor recreatie en niet voor permanente bewoning. Deze woningen staan vaak in kwetsbare natuurgebieden waardoor permanente bewoning voor extra belasting van de natuur zorgt. De ChristenUnie wil wel de mogelijkheden verruimen voor tijdelijke woningen (bijv. tiny houses) te realiseren op bijvoorbeeld braakliggende bedrijventerreinen."

9. Windmolens

Er moeten windmolens komen langs de snelweg A4.

Eens

"D66 ziet op land ruimte voor lijnopstellingen van windmolens langs snelwegen en kanalen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

"Het CDA vindt de ruimte langs snelwegen een goede plek om windmolens neer te zetten. Dit is echter een verantwoordelijkheid van het Rijk."

"Noord-Holland loopt achter als het gaat om duurzame energie en moet een grote inhaalslag maken. Meer windmolens zijn nodig om meer huishoudens van schone energie te voorzien. Direct langs de snelweg is een prima plek om nieuwe windmolens te plaatsen."

"De provincie stimuleert de ontwikkeling van zonneparken en windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden."

"Enkel in onbewoonde gebieden waar er geen omwonenden zijn die (geluids)overlast kunnen ondervinden. In bewoonde gebieden zetten we in op alternatieven als zonne-energie zonder geluidsoverlast voor bewoners. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op geluidschermen langs snelwegen. "

"Code Oranje wil de energietransitie van onderop organiseren. We willen daarom dat windmolens enkel geplaatst mogen worden in overleg met omwonenden. De snelweg A4 lijkt een aardige locatie, omdat daar veel ruimte is waar geen mensen in de buurt wonen. Wel moet samen met omwonenden worden gewaakt dat het landschap niet te veel aangetast wordt door het plaatsen van windmolens. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding. "

"Er ligt een grote opgave voor het opwekken van duurzame energie. In de Haarlemmermeer is een burgerinitiatief dat een windmolenpark langs de A4 wil realiseren. Tot nu toe is dat niet mogelijk omdat de provincie windmolens hier niet vindt passen in het landschap. De ChristenUnie is voorstander van door burgers gedragen energie-initiatieven en vindt dat de windmolens niet misstaan in een gebied waardoor al een 10-baans snelweg, 2 spoorlijnen en een hoogspanningstracé loopt."

Geen van beide

Oneens

"De VVD blijft tegenstander van verdere uitbreiding van wind op land anders dan binnen de vastgestelde provinciale kaders."

"Wij creëren mogelijkheden voor wind op land in industrie gebieden en bieden ruimte aan kleinschalige particuliere initiatieven met veel draagvlak."

"De PVV is principieel tegen windturbines; ze draaien op uw belastinggeld, vervuilen het milieu, geven enorme overlast aan mens en dier, verzieken het landschap en kunnen nooit voldoen aan de energievraag."

"Windmolens kunnen heel goed op industrieterreinen en op zee."

"50PLUS is tegen windmolens op land. Bovendien verdragen hoge windmolens zich slecht met Schiphol"

Geen toelichting gegeven

"FVD is tegenstander van de bouw van windmolens omdat ze lelijk zijn, geld verspillen, geen effectieve energiebron vormen en massaal vogels doden. "

10. Natuurgebieden

De provincie moet bestaande natuurgebieden uitbreiden en met elkaar verbinden, bijvoorbeeld van de Gooise hei tot het Diemerbos.

Eens

"‘Behoud door ontwikkeling’ is voor de VVD leidend bij ruimtelijke ontwikkelingen. Natuurontwikkeling, land- en tuinbouw en recreatie dienen hand in hand te gaan. Naast identiteit hechten we aan toegankelijkheid en beleefbaarheid van natuur. Het Natuurnetwerk Noord-Holland moeten we afmaken zoals afgesproken; ook duurzaam en langjarig agrarisch natuurbeheer kan hierbij een rol spelen."

"Noord-Holland heeft zich gecommitteerd aan het voltooien van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. In de afgelopen jaren heeft de provincie hard gewerkt om deze ambitie waar te maken, maar het gaat niet snel genoeg. Een versnelling in de uitvoering van het bestaande beleid is nodig. Op dit moment is het doel 250 hectare natuur per jaar aan te leggen. D66 wil dit doel verhogen naar minimaal 275 hectare per jaar. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/natuur-landschap-milieu/"

"De aanleg van meer natuurgebieden versterkt de Noord-Hollandse biodiversiteit. De biodiversiteit staat ook in Noord-Holland onder druk. Door het aan elkaar schakelen van natuurgebieden versterken we de biodiversiteit en vergroenen we onze dichtbebouwde regio."

"Meer natuur is altijd goed. De redenen zijn te talrijk voor dit vakje."

"Het verbinden van natuurgebieden is hard nodig en is voor GroenLinks een topprioriteit. Veel natuurgebieden zijn versnipperd waardoor veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Door bijvoorbeeld ecoducten en wildtunnels te maken kunnen planten en dieren zich veel makkelijker verspreiden. "

"De Partij voor de Dieren wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur realiseren we zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Noord-Holland."

"50PLUS wenst in 2020 een extra evaluatiemoment van de Natura2000-gebieden, ook in relatie tot de omgevingswet."

Geen toelichting gegeven

"Meer natuur en verbinding is nodig om de balans in de natuur (waaronder ook de relatie tussen mens en natuur) te herstellen. Daarbij zetten we in op het verbinden van green en natuur(gebieden) binnen de provincie. "

"In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners aandacht voor welzijn en een gezonde leefomgeving. Bestaande natuurgebieden verbinden in een ecologische hoofdstructuur is een slimme en goedkope manier om de biodiversiteit te vergroten. Op deze manier heeft de natuur meer mogelijkheden om de balans in het ecosysteem te herstellen, zonder dat hier menselijk ingrijpen voor nodig is. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"Het uitbreiden van natuurgebieden en deze met elkaar verbinden helpt tegen de versnippering van natuurgebieden en biedt de mogelijkheid voor diersoorten om zich in andere gebieden te vestigen."

"DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden, ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

"Nederland is een klein land, en om de natuur goed te laten ontwikkelen is het verbinden en uitbreiden van natuurgebieden heel belangrijk. De provincie heeft de taak opgenomen om het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) uiterlijk in 2027 te voltooien. Op dit moment lopen we niet op schema. De ChristenUnie wil dat de provincie extra geld investeert in de realisatie van het NNN."

Geen van beide

Oneens

"De PVV koestert de bestaande natuur, maar nieuwe investeringen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor wat betreft aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden ondersteunt de PVV niet, aangezien het gaat om op kunstmatige wijze door de mens gemaakte “nepnatuur”, waarvoor onder andere kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd."

"In de provincie Noord-Holland ligt al een hoge ambitie voor het ontwikkelen van natuur. Nieuwe locaties zijn daarom niet nodig. Het CDA vindt dat er voldoende geld voor het beheer van de huidige natuurgebieden moet zijn."

11. Belbus

De provincie moet toestaan dat de openbaarvervoersbedrijven op rustige lijnen een belbus inzetten.

Eens

"Door een netwerk van verschillende modaliteiten te creëren, ontstaat een robuust systeem door heel Noord-Holland. We voorzien een ontwikkeling naar ‘mobility as a service’ met zelfrijdende (deel)auto’s, hop-on-hop-of bikes, belbussen en mobiele taxiservices. De provincie geeft ruimte aan experimenten met initiatieven voor toekomstbestendige mobiliteit, zonder er te veel regels en verplichtingen aan te verbinden."

"Op plekken waar de vraag naar openbaar vervoer minder groot is, wordt gekozen voor maatwerk en innovatie, zoals belbussen, regiotaxi’s en flexibele routes. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

"Het moet niet uitmaken waar je woont om gebruik te kunnen maken van hoogwaardig openbaar vervoer. Goed OV mag niet afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Wij laten geen lege bussen onnodig rondrijden omdat dat zo is afgesproken. Om kleine kernen bereikbaar te houden vinden wij het belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe technieken voor vervoer op maat te stimuleren, zoals OV op afroep en zelfrijdende elektrische busjes. "

"De PVV is voor een veilig en efficiënt Openbaar Vervoer en daarom zijn wij voor maatwerk. Zijn er rustige lijnen, dan kunnen daar prima belbussen worden ingezet. Echter, wij verwachten wel van de openbaarvervoersbedrijven dat deze belbussen keurig op tijd rijden en alle passagiers veilig en comfortabel kunnen reizen."

"Busvervoer is volop in ontwikkeling en dat wil het CDA graag stimuleren. Waar we vroeger meer haltes als doel hadden, wordt er tegenwoordig veel meer gekeken naar flexibele systemen. Bussen die je via een app binnen een half uur kunt bestellen én afrekenen. Bovendien komt de bus niet naar een halte, maar naar de plek die jij wilt. Voor bijvoorbeeld ouderen dé uitkomst om weer met de bus te kunnen zonder lange afstanden naar de halte te hoeven lopen."

"De inzet van een belbus dient minimaal dezelfde service te bieden (zoals aantal keren per uur en begin/eindtijden) als bij een reguliere lijndienst gepland was."

Geen toelichting gegeven

"In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets en gelijke kansen voor iedereen. Om te zorgen dat alle bewoners gelijke kansen hebben, is het belangrijk dat alle Noord-Hollanders een goede aansluiting op het openbaar vervoer hebben. Wij zien geen reden een belbus, als laatste optie, als provincie bij voorbaat te verbieden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"We zullen steeds - in overleg met bewoners, gemeenten, en anderen - moeten zoeken naar de beste wijze om ons openbaar vervoernetwerk vorm te geven. Een belbus behoort tot de mogelijkheden, uiteraard zal echter ook dan steeds gekeken moeten worden naar functioneren en alternatieven."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer . Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. "

"Snelle en frequente buslijnen zijn de basis van een goed busvervoersysteem. Zo veel mogelijk mensen moeten binnen 1500 meter van hun woonadres een halte van zo'n bus kunnen vinden. Daarbuiten moet er een dekkend netwerk komen van aanvullend vervoer. Vervoer op afroep, mits makkelijk te regelen, kan daar een onderdeel van zijn."

Geen van beide

Oneens

"Onze inwoners verdienen een goed functionerend netwerk van reguliere buslijnen volgens een vaste dienstregeling."

"Elke Noord-Hollander heeft recht op goed openbaar vervoer. Openbaar vervoer is belangrijk om alle gemeenten van Noord-Holland aantrekkelijk te houden en om tegelijkertijd te werken aan de klimaatdoelen. GroenLinks wil de komende periode dan ook stevig investeren in het openbaar vervoer."

"Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Een belbus is geen volwaardig alternatief. Wel zijn er slimmere technieken om meer en beter openbaar vervoer te krijgen."

"We moeten nu vooral investeren in meer toegankelijk en veel goedkoper openbaar vervoer, zodat mensen er juist veel meer gebruik van maken. Vervolgens dienen we te onderzoeken hoeveel rustige OV-lijnen er dan nog over blijven en hoe we die met het meest gepaste OV dienen in te vullen. Zoals met kleinere bussen of belbussen, maar daarvoor dienen we eerst het OV dus veel toegankelijker en goedkoper te maken dan nu het geval is. "

12. Leningen

De provincie moet leningen blijven geven aan bedrijven die werken met duurzame energie.

Eens

"De VVD wil verder met het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Dit stimuleert de omslag die de economie maakt naar een duurzame energiehuishouding en een toekomstbestendig milieu. De VVD onderschrijft de afspraken van het Energieakkoord. Het is belangrijk dat ondernemers en onderzoekers alle ruimte krijgen om de energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd wil de VVD de verschillende energiebronnen combineren en subsidies meer op innovatie richten."

"De provincie is een kennismakelaar die bedrijven en andere overheidslagen stimuleert en faciliteert in de duurzaamheidstransitie. Door middel van fondsen – bijvoorbeeld het innovatiefonds - stelt de provincie geld ter beschikking om de transitie naar een energieneutrale provincie te bevorderen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

"Het behalen van de klimaatdoelen is van groot belang. Wij ondersteunen waar nodig bedrijven die hier een bijdrage aan leveren door te werken met duurzame energie."

"Het CDA heeft de afgelopen vier jaar succesvol een Innovatie- en MKB-verduurzamingsfonds geïntroduceerd. Dit fonds willen we de komende vier jaar doorzetten. "

"GroenLinks vindt dat de provincie bedrijven moet stimuleren om te investeren in duurzaamheid. GroenLinks wil dat doen door provinciale middelen in te zetten voor investeringen in innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor groene technologieën en duurzame energie van en voor iedereen."

"Er komt een klimaatfonds om duurzaamheidsmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven te stimuleren. De provincie zorgt ervoor dat duurzaamheidssubsidies terechtkomen bij de doelgroepen die ze het hardst nodig hebben."

"De provincie moet alleen leningen verstrekken om de omschakeling naar duurzame energie te bevorderen. "

"De overheid dient in samenwerking met bedrijven en huishoudens de mogelijkheden benutten voor verduurzaming van onze economie. "

"In de agenda van onderop van Code Oranje vinden bewoners welzijn zwaarder wegen dan economische belangen. Zij willen de energietransitie van onderop organiseren en investeren in duurzame economie. Wij willen met name graag burgerinitiatieven en coöperaties die met duurzame energie werken steunen. Een lening is een steunvorm die bovendien uiteindelijk zelfs geld kan opleveren en zo de belastingdruk zelfs kan verminderen. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. "

"Het "Participatiefonds Duurzame Economie" is bedoeld om geld te lenen aan innovatieve projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de de energietransitie, circulaire economie of duurzame mobiliteit. De terugbetaalde leningen worden weer gebruikt voor nieuwe projecten. De ChristenUnie is een groot voorstander van het stimuleren van innovatie via dit soort leningen. Op deze manier kunnen projecten van de grond komen die door banken nog niet gefinancierd kunnen worden."

Geen van beide

Oneens

"De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het verstrekken van leningen aan bedrijven is naar onze mening geen provinciale taak."

"De SP kiest voor het stimuleren van het verduurzamen van woningen. "

Geen toelichting gegeven

"Wij geloven niet in de 'energietransitie' en het subsidiëren van niet-rendabele energiebronnen. We zijn voor een goed ondernemingsklimaat en een gelijk speelveld voor alle bedrijven - en dus tegen het wegsmijten van belastinggeld aan volkomen zinloze 'klimaatdoelen'."

13. Belasting

De provinciale belastingen (opcenten) moeten omhoog.

Eens

"De inkomsten uit het verhogen van de provinciale opcenten op de wegenbelasting worden gebruikt om om kernopgaven te realiseren. Opcenten zijn niet alleen een inkomstenbron, maar ook een belasting die gebruikt kan worden om de kosten van vervuiling ook echt bij de vervuiler neer te leggen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/kerntaken-financien/"

"De wegenbelasting wordt verhoogd naar draagkracht, want een gezonde financiële positie van de Provincie is belangrijk, omdat het bepaalt welke dingen wij wel of niet kunnen doen. Noord-Holland heeft veruit de laagste van alle provincies, terwijl er extra geld nodig is voor verduurzaming, infrastructuur en natuur. Met de lage opcenten subsidieert Noord Holland de automobilisten ten koste van de leefbaarheid."

"Een steeds groter deel van de provinciale begroting gaat naar asfalt en het onderhoud ervan. Tegelijkertijd heeft Noord-Holland sinds jaar en dag de laagste motorrijtuigenbelasting van Nederland. Alle inwoners van Noord-Holland betalen daarvoor de rekening. Een verhoging van de opcenten kan gebruikt worden om te investeren in goed openbaar vervoer, zodat dit een serieus alternatief wordt voor de auto."

"Noord-Holland heeft de laagste motorrijtuigen belasting van Nederland. Door een verhoging, waarbij de grootste vervuilers het meest gaan betalen, komt er extra geld beschikbaar voor openbaar vervoer en fietsvoorzieningen."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"We dienen belastingen op meer sociale en duurzame wijze te innen en te besteden. Dus we zoeken naar manieren om voor zover mogelijk belasting te heffen op vermogen, verspilling en vervuiling, en we ontlasten en investeren in armoedebestrijding en duurzaam handelen. "

"De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren de provinciale belasting kunstmatig laag gehouden door te streven naar de laagste opcenten van Nederland. De ChristenUnie wil investeren in openbaar vervoer en natuur, en daarvoor is extra geld nodig. Wanneer de motorrijtuigenbelasting wordt aangepast van 67,9% naar 85% komt 50 miljoen euro per jaar beschikbaar. Onze provincie heeft dan nog steeds een lager tarief dan bijvoorbeeld Zuid-Holland en Drenthe."

Oneens

"De Noord-Hollander draagt via opcenten op de motorrijtuigenbelasting bij aan de provinciale begroting. De provincie Noord-Holland kent de laagste opcenten van Nederland. De VVD wil deze positie behouden."

"De PVV is van mening dat de provinciale economie kan worden gestimuleerd door de provinciale lasten van Noord-Hollanders te verlagen. Een belangrijke kostenpost voor veel Noord-Hollanders is de motorrijtuigenbelasting. De provincie stelt opcenten in en de PVV wil deze juist verlagen, zodat Noord-Hollanders meer geld in hun portemonnee krijgen om uit te geven."

"Dat is niet nodig. Er is genoeg geld. Het is nu een kwestie van andere keuzes maken."

"Noord-Holland is de provincie met de laagste belastingen, die de provincie via de zogenaamde opcenten op de wegenbelasting heft. Het CDA wil dat Noord-Holland de provincie blijft met de laagste opcenten. Daarnaast heeft de provincie nog voldoende financiële reserves om te kunnen investeren. "

"50PLUS vindt dat (een deel van) de boetes van verkeersovertredingen op provinciale wegen naar de provincie dienen te gaan. Met dit geld dienen knelpunten en gevaarlijke situaties opgelost te worden."

"In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om sobere en doelmatige belastingheffing. Bovendien willen we geen geld verspillen aan dure prestigeprojecten waar bewoners niet om vragen. Op dit moment is er daarom geen noodzaak om de opcenten te verhogen. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"FVD wil juist dat de belastingen omlaag gaan. We vinden dat de overheid al een veel te groot deel van het nationaal inkomen opsoupeert."

"Belasting op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgt ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren."

14. Asielzoekers

De provincie moet stoppen met het meewerken aan de opvang van asielzoekers in Noord-Holland.

Eens

"Mensen die door meerdere landen reizen om in Nederland te komen zijn geen vluchtelingen, maar economische gelukszoekers. Deze gelukszoekers zijn tevens afkomstig uit overwegend islamitische landen, waardoor er grote sociaal-economische en culturele problemen worden geïmporteerd. Daarom is de PVV alleen voor opvang in de regio van herkomst."

Geen toelichting gegeven

"De sociale cohesie staat op dit moment al veel te veel onder druk als gevolg van teveel immigranten en asielzoekers die op ongecontroleerde wijze naar Nederland zijn gekomen. FVD wil nu niet doorgaan met dit ondoordachte beleid, maar juist een fundamentele verandering bewerkstelligen."

Geen van beide

"Dit is geen taak van de provincie."

"Het CDA vindt de opvang van asielzoekers een taak van gemeenten."

Oneens

"De provincie ondersteunt gemeenten bij het opvangen van asielzoekers. De provincie heeft daarnaast de wettelijke plicht er op toe te zien dat de gemeenten mensen met een verblijfsvergunning een dak boven hun hoofd krijgen. Wat D66 betreft blijft de provincie dit doen. "

"Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging en vrezen voor hun leven hebben recht op een veilige opvang. Of zij vervolgens in Nederland mogen blijven, hangt af van het doorlopen van de asielprocedure. Een veilig en welvarend land als Nederland heeft de morele plicht deze opvang te bieden."

"De provincie moet zich houden aan de gemaakte afspraken en dus meewerken aan de opvang van asielzoekers."

"Mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld of vervolging zijn welkom in Noord-Holland. Wat GroenLinks betreft maken vluchtelingen deel uit van de Noord-Hollandse samenleving en doen vanaf dag één mee."

"Asielzoekers hebben via VN-verdragen recht op opvang en wij zijn als provincie van Nederland juridisch en ethisch verplicht asielzoekers opvang te bieden."

"50PLUS staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid. Vluchtelingen die daadwerkelijk levensgevaar lopen moeten opgevangen worden. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst"

"We ondersteunen gemeenten bij de (tijdelijke) huisvesting van statushouders. Investeren waar nodig hiervoor extra in flexibele huisvesting. Onder meer met minder druk op de wachtlijsten voor woningen, vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Daarnaast willen we gemeenten ondersteunen bij de werkgelegenheid van statushouders bij grote industrie, mainports en greenports. In samenwerking met regio's kan de provincie hier een stimulerende en verbindende rol in spelen."

"In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om aandacht voor welzijn en medemenselijkheid en om kleinschalige opvang voor (echte) vluchtelingen. Verblijfsgerechtigden (asielzoekers met een verblijfsvergunning) hebben recht op reguliere huisvesting. Het is van belang dat zij normale woonruimte krijgen om een snelle start te kunnen maken in het inburgeringsproces. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, is DENK voorstander van creatieve oplossingen voor de huisvesting. Bijvoorbeeld de grote leegstand van kantoren benutten voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarmee voorkom je dat statushouders voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen."

"We zijn gezegend met een land waar vrede heerst. Daarom vluchten jaarlijks duizenden mensen naar Nederland omdat ze in hun eigen land vervolgd worden vanwege hun afkomst, geloof, politieke overtuiging of geaardheid. Gemeenten zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid vluchtelingen opvang te bieden. De ChristenUnie wil dat de provincie in de gaten blijft houden of gemeenten aan deze verplichting voldoen en zich blijft inzetten om de samenwerking tussen gemeenten te bevorderen."

15. Stiltegebieden

De provincie moet ruim baan geven aan mensen die willen recreëren in de natuur, ook waar nu nog stiltegebieden zijn.

Eens

"De huidige regels staan vaak haaks op elkaar en demotiveren in plaats van motiveren. De VVD is bijvoorbeeld alleen voorstander van stiltegebieden die echt te handhaven zijn. Nieuw ruimtelijk beleid moet gericht zijn op gecombineerd landschap. Natuurontwikkeling, land- en tuinbouw en recreatie dienen hand in hand te gaan. De VVD vindt dat er duidelijke en overzichtelijke regels moeten komen met een visie op land- en tuinbouw en recreatieve ontwikkelingen in de natuur."

"In Noord-Holland zijn veel waardevolle natuurgebieden. De provincie doet veel om deze gebieden te beschermen en te (laten) beheren. Natuur is echter ook om van te genieten, daarom moeten natuurgebieden op een verantwoorde manier vaker toegankelijk gemaakt worden. "

Geen toelichting gegeven

"FVD gelooft dat we een verantwoordelijkheid hebben om natuurgebieden in stand te houden en goed te zorgen voor onze omgeving; maar ook dat we er behoefte aan hebben om ons op gepaste wijze temidden van de natuur te begeven. Juist in een tijd waarin de verstedelijking steeds verder toeneemt en de bevolkingsdichtheid van Nederland alsmaar groter wordt, moeten we recreatiemogelijkheden creëren die ons even uit de drukte weghalen."

"DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. "

Geen van beide

"De PVV is van mening dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn voor mensen om te kunnen recreëren in de natuur. Dit kan wat ons betreft (onder voorwaarden) ook tot op zekere hoogte in stiltegebieden. Immers, stiltegebieden hebben ook een belangrijke rustfunctie voor sommige diersoorten."

"Omwille van de balans tussen mens en natuur is het belangrijk dat mensen zich vaker in natuur omgeven. Hiervoor dienen we ook te investeren in verantwoorde wijze van recreëren in de natuur. Desalniettemin dienen we ook stiltegebieden te koesteren. "

Oneens

"De provincie waakt over de stilte in stiltegebieden. Door toenemende drukte kan de stilte echter in het gedrang komen. D66 zet zich daarom in om de stilte te beschermen. Ook worden gebieden aangewezen waar donker de standaard is. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/natuur-landschap-milieu/"

"Onze 39 stiltegebieden houden we in stand. De recreatiegebieden houden wij samen met de recreatieschappen toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen."

"Recreëren in de natuur is prachtig, maar stiltegebieden heten niet voor niets stiltegebieden, daar past recreatie niet bij."

"Stiltegebieden zijn er niet zoveel in onze drukke provincie. GroenLinks wil daarom de stille gebieden die er zijn behouden. We vinden het belangrijk dat Noord-Hollanders dichtbij huis kunnen recreëren. Het is daarom de taak van de provincie om meer natuur aan te leggen en natuur en landschap voor bewoners toegankelijk te maken als dat niet botst met de natuurwaarden."

"Recreatie gaat niet ten koste van natuur en landschappelijke waarden. Alleen ecologisch verantwoorde recreatie is toegestaan in natuurgebieden."

"Grootschalige recreatie past daar niet bij."

"In de agenda van onderop van Code Oranje geven bewoners aan welzijn belangrijk te vinden. Hiervoor moet er ruimte moet zijn voor recreatie, maar ook genoeg stiltegebieden om de natuur in stand te houden. Recreatie is leuk, maar niet ten koste van alles. Het beperkte aantal stiltegebieden dat er is, is belangrijk om de natuur in stand te houden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"De provincie heeft in onze provincie 39 stiltegebieden aangewezen. Deze zijn bedoeld om te kunnen ontsnappen aan de drukte en het lawaai en te kunnen genieten van de natuur en de stilte. Wandelen, fietsen en kanoën is daar uiteraard toegestaan. De ChristenUnie wil dat recreatie die de stilte verstoort niet hier maar op andere plekken in de provincie plaats vindt. "

16. Bedrijventerreinen

De provincie moet gemeenten verbieden om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen.

Eens

"Nieuwe bedrijventerreinen zijn namelijk niet nodig. Er is juist sprake van leegstand. Het CDA wil dat de provincie gemeenten helpt bij het omzetten van bedrijventerreinen naar woonwijken."

"Er is een enorm overschot aan verloederde, lege bedrijventerreinen. GroenLinks wil dat bestaande terreinen worden verduurzaamd en leegstand wordt bestreden. Wanneer er veel leegstand is, moeten bedrijventerreinen worden vrijgemaakt voor woningbouw."

"Er worden geen industrie- of bedrijventerreinen aangelegd of uitgebreid in de open ruimte. Bestaande industrieterreinen en bedrijfsruimten moeten veel beter worden benut."

"Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een oververhitte woningmarkt. Daarin ziet DENK een belangrijke rol voor de provincie in het faciliteren van het ombouwen van leegstaande kantoorpanden. "

"Er zijn nog voldoende bedrijventerreinen met lege ruimte in Noord-Holland. Deze moeten eerst zo veel mogelijk gevuld worden. Wij willen dat de provincie hergebruik en de modernisering van bestaande terreinen stimuleert. De provincie vereist dat gemeenten met elkaar de behoefte aan bedrijventerreinen afstemmen. Pas als er aantoonbaar behoefte is die niet elders ingevuld kan worden komen nieuwe terreinen in beeld."

Geen van beide

"Voordat nieuwe bedrijfsterreinen worden gerealiseerd, eerst de mogelijkheden bezien oude terreinen op te knappen. Als die vol zijn, dan onder voorwaarden mogelijk "

"Het is te simplistisch om dit per direct voor alle gemeenten te verbieden. Maar we dienen wel te onderzoeken hoe we onze economie, waaronder de relatie tussen werk en huis, de invulling van bedrijventerreinen, de afstemming tussen gemeenten, efficiënter in kunnen richten. "

Oneens

"De VVD wil het MKB verder versterken, bijvoorbeeld ten aanzien van innovatie en duurzame ontwikkelingen. Daarom wil de VVD de MKB-innovatiefondsen continueren. Daarnaast zetten we in op het faciliteren van het bedrijfsleven bij de realisatie van (digitale) infrastructuur, investeren in (bestaande) bedrijventerreinen en het verbinden van het bedrijfsleven en onderwijs. Hierin werken we samen met de gemeenten."

"De vraag naar ruimte voor logistieke bedrijvigheid neemt de komende jaren verder toe, vooral in de hoogte en dat is nieuw. Dit vraagt aandacht bij de afstemming van gemeentelijke bestemmingsplannen. Punt van aandacht blijft parkmanagement, dat ervoor moet zorgen dat bestaande bedrijventerreinen blijven floreren. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/economie-en-arbeidsmarkt/"

"We vinden het belangrijk dat bestaande bedrijventerrein optimaal benut worden. De verrommeling van het landschap willen we stoppen. In het kader van de werkgelegenheid kan het nodig zijn om toch nieuwe terreinen aan te wijzen."

"De PVV is van mening dat als er behoefte is aan bedrijventerreinen in gemeenten, er eerst gekeken moet worden naar bestaande bedrijventerreinen. Maar het kan zo zijn dat bedrijven specifieke wensen hebben die alleen kunnen worden gerealiseerd door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Gezien het feit dat deze bedrijven werkgelegenheid brengen, moet er ook oog zijn voor hun wensen."

"Alleen als opknappen van bestaande terreinen niet kan."

Geen toelichting gegeven

"Code Oranje staat voor co-democratie: beslissen in samenspraak met bewoners. Wanneer een bedrijventerrein wordt aangelegd, moet dit dus altijd in overleg met omwonenden. Wij willen dus niet bij voorbaat aanleg van bedrijventerreinen zomaar in alle gevallen verbieden. Wij willen juist samen met gemeenten, bewoners en bedrijven kijken of, waar en hoe nieuwe bedrijventerreinen kunnen worden aangelegd. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"Indien gemeenten niet meer in staat zijn om via revitalisatie van oude bedrijventerreinen nieuwe ruimtes aan bedrijven aan te bieden, ontkomen ze niet aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van nieuwe bedrijventerreinen."

17. Geluidsgrenzen Schiphol

Ook binnen de huidige geluidsgrenzen van Schiphol moet woningbouw mogelijk zijn als mensen dat zelf willen.

Eens

"De VVD vindt dat de in het Aldersakkoord vastgelegde afspraken over de groei van Schiphol gerespecteerd dienen te worden. Er moet sprake blijven van een balans tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de omgeving. Bedrijven en woningen moeten gerealiseerd kunnen worden binnen de 20 Ke-contour, maar dan wel voor eigen rekening en risico zoals bebouwing in uiterwaarden. We moeten flexibeler omgaan met de 20Ke-zone rond Schiphol in de lintbebouwing."

"Met goede isolatie en andere maatregelen moet wonen rond Schiphol mogelijk zijn. Het is aan gemeenten om de uiteindelijke afweging te maken. De bewoners moeten goed worden voorgelicht en daar zelf voor kiezen. Rondom Schiphol zijn daarvoor in de afgelopen periode al ruimtelijke mogelijkheden gecreëerd. Onderzoek moet uitwijzen of dat ook op andere plekken – bijvoorbeeld bij de IJ-oevers – mogelijk is. https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/wonen/"

"We vinden dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die in de buurt van Schiphol willen wonen. Top op zekere hoogte moet dit mogelijk zijn. Ondertussen werken we hard aan het beperken van de overlast en de uitstoot van Schiphol."

"Als mensen graag nabij Schiphol willen wonen en zich zeer bewust zijn van de gevolgen daarvan, kan de PVV woningbouw binnen de huidige geluidsgrenzen alleen maar toejuichen, zeker gezien de woningnood in de provincie Noord-Holland."

"De provincie moet het bouwen van woningen toestaan op plekken waar mensen willen wonen. Dorpen als Aalsmeer worden met deze maatregel onnodig op slot gezet. "

Geen toelichting gegeven

"Enkel met strengere bouweisen waarmee de huidige geluidsgrenzen en nodige kwaliteitseisen binnenshuis gewaarborgd blijven, anders niet. De nood op de woningmarkt is hoog en mensen zijn bereid veel voor een woning op te offeren. Soms meer dan goed voor onszelf is en daar dienen we onszelf tegen te beschermen. Dit doen we met goede alternatieven waarmee we de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen en leven voor elkaar waarborgen. "

"Code Oranje wil samen oplossingen zoeken voor meer betaalbare woonruimte. Huidige wachtlijsten laten zien dat er een grote behoefte is aan meer betaalbare woningen. Wanneer er sprake is van geluidsoverlast, wil Code Oranje in de eerste plaats samen met alle belanghebbenden bekijken hoe deze overlast kan worden verminderd. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld vervolgens dat strengere geluidseisen aan Schiphol worden gesteld. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"FVD staat voor een vrije samenleving waarin mensen de mogelijkheid hebben om zelf de belangrijke keuzes van hun leven te maken. Daar hoort ook de mogelijkheid bij op plekken te wonen waar vliegtuigen frequent overvliegen."

"De overlast door geluid en uitstoot van Schiphol moet van de ChristenUnie in de komende tijd teruggebracht worden. Tegelijk willen we ruimte bieden aan het oplossen van het woningtekort. Voor mensen die het huidige niveau van de geluidsoverlast acceptabel vinden kunnen woningen binnen de geluidsgrenzen gerealiseerd worden. De overlast mag dan uiteraard niet verder toenemen."

Geen van beide

"De projectontwikkelaars, c.q. de makelaars dienen duidelijk aan te geven welke overlast verwacht kan worden"

Oneens

"Dat betekent dus dat er grenzen verlegd worden. Wanneer je dat toestaat is de rem eraf."

"GroenLinks vindt het belangrijk dat de overheid zich hard maakt voor de gezondheid van burgers. Wonen binnen de geluidsgrenzen van Schiphol is slecht voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden een verhoogde kans op aandoeningen hebben als gevolg van slaapverstoring en ultrafijnstof. Daarvoor moet de overheid mensen behoeden en moet er gezorgd worden voor gezonde plekken waar huizen gebouwd kunnen worden. "

"Inwoners worden beschermd tegen geluidshinder, door strenge normen en goede handhaving. De geluidsoverlast en vervuiling is zo groot, dat woningbouw niet verantwoord is. Een kettingbeding waardoor bewoners niet mogen klagen over Schiphol is uit den boze."

"De provincie kan het laten bouwen van woningen tegen de geluidsgrenzen in niet af laten hangen van of mensen dat zelf willen. Woningen worden doorgaans voor de lange termijn gebouwd. "

18. Regionale kranten

De provincie moet zowel de regionale omroep als de regionale kranten financieel steunen.

Eens

"Media spelen een cruciale rol in onze democratie. (Onderzoeks)journalistiek staat al jaren onder druk. In de komende bestuursperiode komt D66 met voorstellen om de rol van de media te versterken. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/bestuur/"

"Kwalitatief goede journalistiek is van groot belang in een democratie, voor de controle en duiding van het bestuur. De lokale journalistiek staat steeds meer onder druk. Wij vinden het belangrijk dat ook lokale en regionale onderwerpen van verschillende kanten belicht en geduid worden. Dat vraagt om goede regionale journalisten. Daar dragen wij graag aan bij."

"De democratie is gebaat bij onafhankelijke, regionale journalistiek."

"Lokale democratie is gebaat bij een goede, onafhankelijke pers en daar moet de provincie geld voor over hebben. Er werken veel vrijwilligers bij regionale en lokale media, die moeten via de provincie ondersteuning kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het volgen van media-cursussen. "

"Goede, onafhankelijke media zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat burgers goed geïnformeerd worden over lokale kwesties. Bovendien zijn ze onmisbaar voor het controleren van het provinciaal bestuur. "

"Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media deze taak op zich. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media dan ook essentieel."

"Digitale informatievoorziening is niet zaligmakend en vanuit de overheid naar de burger onvoldoende. Goede informatievoorziening via lokale media en (lokale) kranten is essentieel."

"De kwaliteit van regionale journalistiek is essentieel voor onze (lokale en regionale) democratie en de kwaliteit hiervan heeft absoluut investering nodig. Niet aIleen qua middelen voor betere onderzoeksjournalistiek, ook qua inclusief en representatief beleid. "

"Code Oranje staat voor co-democratie. Sterke lokale media zijn hierin ontzettend belangrijk als tegenmacht voor de politiek. Door bezuinigingen verdwijnen nu veel lokale kranten en omroepen. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, die dit onderzoekt, spreekt zelfs van een crisis. De provincie moet niet bang zijn haar eigen onafhankelijke tegenmacht te organiseren. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming. "

Geen van beide

"Een goed functionerende pers is essentieel voor de controle van de democratie. De ChristenUnie wil daarom dat de provincie de pers faciliteert waar mogelijk. Dat kan door te adverteren in de regionale kranten of op de provinciale omroep, maar ook door gezamenlijk journalistieke projecten vorm te geven. De financiering van de regionale omroep gebeurt door de Rijksoverheid; de provincie betaalt daar niet aan mee en moet dat ook niet doen voor de regionale kranten."

Oneens

"De VVD is trots op onze geschiedenis en democratische verworvenheden. Kennis van onze cultuur en historie is een voorwaarde om mee te doen in de Nederlandse en Noord-Hollandse samenleving. Daarom zien we graag dat de inzet op het gebied van culturele infrastructuur en cultuureducatie wordt gecontinueerd en willen we extra investeringen in het netwerk van lokale bibliotheken mogelijk maken. Verschillende maatschappelijke verenigingen en stichtingen houden onze cultuur levend."

"De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het financieel ondersteunen van regionale omroepen vindt de PVV meer dan genoeg, zeker in een tijd waarin steeds minder mensen kranten lezen."

Geen toelichting gegeven

"FVD gelooft in een vrije samenleving waarin bedrijven zelf hun eigen broek ophouden. Indien regionale kranten onvoldoende lezers weten te trekken, dienen zij niet door onnatuurlijke subsidiëring in stand te worden gehouden."

19. Verbinding A8/A9

De provincie moet bij het Rijk aandringen op de aanleg van een verbinding tussen de A8 en de A9 ter hoogte van Krommenie.

Eens

"De VVD is voor snelle realisatie van de verbinding tussen de A8 en de A9. De VVD is tegen de nul-plusvariant. De verbinding verbetert de doorstroming en leefbaarheid in Krommenie en Assendelft. Bij de besluitvorming over het definitieve tracé is de geluidsdruk en leefbaarheid voor de wijk Broekpolder van belang. Het landschapsplan van deze verbindingsweg moet aantonen dat de status van UNESCO Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam behouden blijft."

"Het ontbreken van een verbinding tussen de A8 en A9 veroorzaakt leefbaarheidsproblemen in Krommenie en Assendelft en verkeersopstoppingen op de N203 en N246. Een oplossing mag van D66 niet ten koste gaan van de UNESCO-status van de Stelling van Amsterdam, de leefbaarheid in de IJmond of het landschap. Voor D66 zijn dit harde voorwaarden om in te stemmen met een verbinding. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

"De PVV is voor een goede doorstroming op wegen in onze provincie en wij zijn van mening dat een verbinding tussen de A8 en de A9 daaraan kan bijdragen."

"CDA wil dat dat de verbindingsweg A8-A9 zo snel mogelijk wordt aangelegd. Krommenie en Assendelft hebben te lang last gehad van doorgaand verkeer en de slechte luchtkwaliteit. Aan de verbinding A8-A9 stelt het CDA als voorwaarde dat de overlast niet verplaatst wordt naar de Broekpolder. "

"Hierbij dient wel de Stelling van Assendelft ontzien te worden"

"Voor een klein land als Nederland met relatief veel inwoners is mobiliteit van het grootste belang. Het stimuleert de bedrijvigheid, maakt het mogelijk om buiten de stad te gaan wonen en houdt de sociale cohesie in tact. Daarom zijn wij voorstander van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 ter hoogte van Krommenie - net als van talloze andere wegverbredingen en verbindingen."

"DENK vindt een goede infrastructuur van groot belang. Hierbij geniet openbaar vervoer de prioriteit. Daar waar nodig dienen echter ook wegen verbreed of verbonden te worden."

Geen van beide

"Vooral investeringen in meer laagdrempelig en veel goedkoper openbaar vervoer zijn nodig. Dat neemt niet weg dat een wegverbreding of extra afslag op sommige punten nodig is om gevaarlijke situaties of vervuilende verkeersopstoppingen op bepaalde knooppunten te verbeteren. "

Oneens

"Wij vinden dat er een goede oplossing moet komen voor de inwoners van Krommenie en Assendelft. Echter, dit mag niet ten koste gaan van UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, het Oerij en de natuur."

"Deze weg wordt gepland door weidevogelleefgebied en UNESCO werelderfgoed. Deze twee waardevolle zaken mogen niet wijken voor autoverkeer."

"Het plan voor een snelweg tussen de A8 en A9 is geen oplossing voor de slechte luchtkwaliteit en sluipverkeer in Krommenie en Assendelft. GroenLinks wil de natuur en de Stelling van Amsterdam, dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, niet aantasten. Samen met de regio gaan we opnieuw naar de tekentafel om tot echte oplossingen te komen."

"Extra asfalt verbetert de luchtkwaliteit en geluidsoverlast niet, maar zal het op zijn best verplaatsen. Daarvoor wordt wel een natuurgebied en groen opgeofferd. De leefbaarheid in Krommenie moet opgelost worden met minder auto's en vrachtauto's en we moeten zuinig zijn op het groen dat we hebben."

Geen toelichting gegeven

"In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners aandacht voor welzijn en een gezonde leefomgeving. Deze verbindingsweg tast erfgoed aan, is slecht voor de leefomgeving en de luchtkwaliteit in dit gebied staat al onder druk omdat de uitstoot groter is dan toegestaan. UNESCO gaat deze variant bovendien hoogstwaarschijnlijk niet goedkeuren. Het is dus beter met bewoners alternatieven te onderzoeken, dan aan te dringen voor deze optie. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holl"

"Er moet een oplossing komen voor de overlast die de N203 door Krommenie veroorzaakt. Een rechtstreekse verbinding tussen de A8 en A9 zorgt voor onaanvaardbare schade aan het landschap, landbouwgrond en de Stelling van Amsterdam. De ChristenUnie is voorstander van een goed ingepaste rondweg om Assendelft, die de A8 met de N203 verbindt ("variant 7"). Deze variant ontlast Krommenie en tast het open landschap nauwelijks aan."

20. Wilde dieren

De provincie moet alle jacht op wilde dieren verbieden, ook als dieren overlast veroorzaken.

Eens

"Het doden van (overlastgevende) dieren is voor de PVV onbespreekbaar, tenzij aantoonbaar mensenlevens in gevaar zijn. Er zijn genoeg diervriendelijke beheermaatregelen, zoals anticonceptie en allerlei verjaagmethoden."

"De SP is tegen jagen voor de lol. Bij overlast moet gezocht worden naar diervriendelijke oplossingen."

"Als dieren overlast veroorzaken zijn er genoeg alternatieve maatregelen denkbaar, bijvoorbeeld door de ene plek voor een diersoort aantrekkelijk en de andere onaantrekkelijk te maken. Daarnaast wil GroenLinks dat de provincie gaat investeren in innovatie met betrekking tot diervriendelijke maatregelen en preventie."

"In ons land wordt de leefruimte van in het wild levende dieren steeds verder ingeperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Manieren om dieren op een diervriendelijke manier te weren uit bepaalde gebieden worden niet of nauwelijks toegepast. Dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, praktisch altijd worden ze gedood. De jacht op ganzen, vossen, muskusratten, damherten en vele andere dieren moet stoppen."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Ook het dierenleven dient gerespecteerd te worden. Echter daar waar de mens direct of indirect (denk aan ondermijning van dijken) gevaar loopt of waar het in het belang van de dieren zelf is moet jacht mogelijk blijven."

"We dienen de vrije ruimte voor natuur zo veel mogelijk te koesteren. Dit betekent niet dat we principieel iedere vorm van jacht dienen te verbieden. "

Oneens

"Toereikend faunabeheer is van groot belang voor agrariërs én natuurorganisaties, waarbij bijvoorbeeld de ganzenoverlast keihard wordt aangepakt. Het populatiebeheer voor diersoorten moet een zodanige omvang hebben dat de verkeersveiligheid, het vliegverkeer en de waterkwaliteit niet in het geding zijn en schade aan landbouwgewassen wordt voorkomen."

"D66 is voorstander van gereguleerd beheer van diersoorten die anders flink groeien in populatie, zoals ganzen en de Amerikaanse rivierkreeft. Liever door middel van jacht een explosieve groei voorkomen, dan achteraf drastisch ingrijpen. D66 is tegen de vergassing van ganzen of schieten van broedende ganzen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/landbouw/"

"Wij zijn tegen de jacht voor het eigen plezier. Soms is jacht echter de laatste oplossing en moet het in dienst staan van de natuur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het bestrijden van exoten die andere diersoorten bedreigen in hun voortbestaan. Maar ook om populaties op peil te houden en evenwicht in de natuur te bewaren."

"Om weidevogels een kans te geven, schade aan natuur en landbouw te voorkomen en Schiphol veilig te houden zijn maatregelen noodzakelijk. De jacht is daarbij onvermijdelijk. "

Geen toelichting gegeven

"Biodiversiteit is van belang voor een goed functionerend ecosysteem. En daarmee voor bewoners. Wanneer overpopulatie van een bepaalde diersoort het ecologisch evenwicht verstoort, kiest Code Oranje in eerste instantie voor de uitzet van natuurlijke vijanden. Wanneer dit niet voldoende werkt, moet jacht als uiterste middel mogelijk blijven om overpopulatie tegen te gaan, wanneer bewoners daarom vragen. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"Gereguleerde jacht is een vorm van beheer waardoor de natuur tot bloei kan komen en het evenwicht tussen de soorten en de biodiversiteit in stand kan worden gehouden."

"De ChristenUnie vindt dat het verantwoord is om jacht toe te staan als onderdeel van goed faunabeheer. Het is een illusie dat we de natuur in Nederland helemaal de vrije hand kunnen geven. Beheer van flora en fauna is nodig om te voorkomen een populatie de draagkracht van een gebied te boven gaat. Boeren die preventieve maatregelen hebben genomen moeten gecompenseerd worden voor schade die wilde dieren veroorzaken."

21. Jeugdzorg

De provincie moet gemeenten financieel helpen om wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken.

Eens

"De zorg voor kwetsbare groepen en zeker kinderen mag niet beperkt worden door de budgetten van de gemeenten. Wanneer deze niet voldoende zijn, moeten gemeenten en Rijk bijdragen om de zorg op peil te houden."

"De PVV is van mening dat de jeugd de toekomst heeft en dat alle kinderen een goede start in het leven moeten hebben. De decentralisatie van de Jeugdzorg in 2015 van het Rijk naar de gemeenten heeft de kwaliteit van Jeugdzorg ondermijnt, omdat gemeenten van Rutte minder geld kregen. Omdat de provincie voor de decentralisatie ook betrokken was bij de Jeugdzorg, zijn we van mening dat de provincie gemeenten tot op zekere hoogte financieel moeten helpen, waar nodig."

"De overdracht destijds van provincie naar gemeenten is een financiële ramp gebleken. Doordat de gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg zijn hebben zij nu grote tekorten op de gemeentebegroting."

"Kinderen in nood moeten snel hulp krijgen. GroenLinks vindt dat dat niet afhankelijk mag zijn van de plek waar je woont. Niet alleen de wachtlijsten moeten worden aangepakt, ook de werkdruk in de jeugdzorg moet omlaag."

"Het verschillen tussen gemeenten in het aanbod en de kwaliteit van jeugdhulp zijn onaanvaardbaar. Als blijkt dat gemeenten de benodigde jeugdhulp niet kunnen bieden als gevolg van de bezuinigingsslag die gemaakt is bij de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, dan moet de provincie helpen."

"We dienen een vinger aan de pols te houden in de decentralisaties (zorgtransitie van provincieniveau naar gemeenteniveau) die de afgelopen jaren in de zorg zijn ingezet. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn zorgelijk en verdienen betere afstemming tussen zorginstellingen en gemeenten. De provincie kan hierin waar nodig en mogelijk faciliteren en ondersteunen om problemen weg te werken. "

"Code Oranje stelt het welzijn van de samenleving voorop. Daarom staan we voor goede, toegankelijke zorg. Volgens de landelijke norm zouden jongeren maximaal negen weken op hulp hoeven te wachten. In een rijk land als Nederland zou het niet nodig zijn dat kwetsbare jongeren zo lang op zorg meten wachten. Bovendien, wanneer zorgbehoevende jongeren niet tijdig hulp krijgen, kan dit uiteindelijk veel grotere kosten veroorzaken. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

Geen van beide

"De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn zeer ongewenst. Een aantal jaar geleden is echter de keuze gemaakt om de jeugdzorg niet meer door de provincie laten regelen. De provincie heeft hierdoor nu geen geld en expertise meer. Het CDA wil vasthouden aan de regel dat niet meer dan twee overheden voor een onderwerp verantwoordelijk zijn."

"De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. 50PLUS vindt dat de provincie er ook inhoudelijk op toeziet dat de gemeenten die taken goed uitvoeren."

"Jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten en directe financiering past niet bij de provincie. Wel zien we dat er op sommige plekken in onze provincie problemen optreden met het organiseren van de jeugdzorg. De ChristenUnie wil dat de provincie scherp let op de uitvoering en bij problemen gemeenten aanbiedt om te assisteren. Ook bij de aanbesteding van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, die gemeenten nu met z'n 25-en samen doen, kan de provincie indien nodig een rol spelen."

Oneens

"De sociale taken van de provincie zijn in de afgelopen periode verlegd naar gemeenten en het Rijk om bureaucratie te beperken en de zorg dichterbij te brengen. De VVD vindt dat de provincie zich dienstbaar moet opstellen richting gemeenten en het Rijk om de uitvoering van het sociale beleid optimaal te laten verlopen."

"D66 vindt dat dit een taak van de gemeente is. D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunten/bestuur-financien/"

Geen toelichting gegeven

"Wachtlijsten in de jeugdzorg dienen door de rijksoverheid opgelost te worden. Zij heeft het probleem over de schutting van de gemeenten gegooid met een extra target om efficiënter te werken - maar met minder budget. Dan is het niet terecht dat de provincie dit vervolgens moet oplossen."

"Het Rijk dient gemeenten financieel te helpen om wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. Deze taak dient niet toebedeeld te worden aan de provincie."

22. Luchtkwaliteit

De provincie moet strengere normen gaan stellen voor de luchtkwaliteit in de buurt van industriële bedrijven, bijvoorbeeld in IJmuiden en Wijk aan Zee.

Eens

"De PvdA wil uitgaan van de normen voor schone lucht van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Die zijn vaak strenger, omdat zij gezondheid centraal stellen in plaats van politieke compromissen. Rond Schiphol en in geïndustrialiseerde gebieden (Tata-steel, Noorzeekanaalgebied, IJmond) laten wij goede en regelmatige luchtkwaliteitsmetingen plaatsvinden, want meten is weten. "

"De PVV is van mening dat omwonenden niet de dupe mogen worden van de (illegale) uitstoot door industriële bedrijven. Strenge normen voor de luchtkwaliteit moeten dat waarborgen en bedrijven die illegaal lozen dienen hard aangepakt te worden."

"De huidige normen zijn funest voor de omgeving en de volksgezondheid. De industrie wordt te veel met fluwelen handschoenen aangepakt. Het wordt tijd dat de industrie ook verantwoordelijkheid neemt voor de effecten op de volksgezondheid."

"De luchtkwaliteit is op verschillende plekken in de provincie volstrekt onder de maat, met alle gezondheidsschade voor de inwoners van dien. De provincie is een belangrijke speler als het gaat om verbeteren van de luchtkwaliteit. Als het aan GroenLinks ligt voldoen we niet alleen op korte termijn aan de Europese norm, maar ook aan de strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie."

"Bij het milieubeleid moet de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen. De kwaliteitsnormen voor lucht, bodem en water worden op basis van het voorzorgsbeginsel vastgesteld en zo snel mogelijk behaald. De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De provincie gaat de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen. Milieuregels worden strikt gehandhaafd."

Geen toelichting gegeven

"De luchtvervuiling van industrie voor bewoners werkt verstikkend. In sommige delen van het land en de provincie komen bewoners een aantal jaren eerder te overlijden vanwege luchtvervuiling. Strengere normen en verduurzaming is nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. "

"In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om een gezonde leefomgeving en weegt welzijn zwaarder dan economische belangen. Daarom vindt Code Oranje het belangrijk om met de industriële bedrijven en inwoners om tafel te gaan om samen oplossingen te vinden voor het leefbaar houden van IJmuiden en Wijk aan Zee. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"De luchtkwaliteit is in onze provincie op een aantal plekken nog beneden de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft gesteld. De ChristenUnie wil dat de provincie zorgt voor schonere lucht door onze eigen normen stapsgewijs aan te passen richting de WHO-normen. Goede metingen en handhaving zijn daar onlosmakelijk mee verbonden."

Geen van beide

Oneens

"De VVD meent dat de milieuregels voor lucht- en waterkwaliteit gewaarborgd dienen te worden. Bedrijven en mensen die vervuilen moeten geprikkeld worden om energie te besparen of meer duurzame energie te gebruiken. Om stappen op het gebied van energietransitie en verduurzaming van de leefomgeving te maken, is het belangrijk om het bewustzijn bij inwoners, bedrijven en instellingen te versterken."

"D66 vindt dat de provincie streng moet toezien op het naleven van de huidige milieuregels. Alle bedrijven hebben zich daar aan te houden. Daarnaast wil D66 bedrijven stimuleren in de transitie naar schonere productie. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

"De Europese en landelijke normen voor de luchtkwaliteit zijn strikt. Het CDA vindt niet dat de provincie daar nog meer regels naast moet stellen. Onze provincie moet aantrekkelijk blijven voor industriële bedrijven, die voor werkgelegenheid en innovatie zorgen. "

"50PLUS vindt dat de bestaande milieunormen eerst gehandhaafd dienen te worden. Wanneer deze onvoldoende zijn om schadelijke gevolgen voor mens en dier zo veel mogelijk te beperken, dan dient de regering de milieueisen landelijk en in EU-verband aan te scherpen."

"Op dit moment behoren de Nederlandse normen al tot de strengste ter wereld; en is onze luchtkwaliteit bijzonder goed. Onze bedrijven het werk nu extra lastig maken terwijl er geen probleem is, lijkt ons onverstandig beleid."

Geen toelichting gegeven

23. Referendum

Noord-Holland moet het provinciale referendum (volksraadpleging) afschaffen.

Eens

"Wij zijn geen voorstander van referenda. Ze brengen complexe problemen terug tot een te simpele vraag. De VVD stimuleert burgerinitiatieven en ondernemerschap bij het ontwikkelen van maatwerkoplossingen binnen vooraf vastgestelde kaders."

"Het CDA is tegen het houden van referenda. Het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de samenleving. Volksvertegenwoordigers hebben in onze democratie de taak verschillende belangen af te wegen. Eens in de vier jaar worden zij hierop afgerekend."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Dit hangt erg af van de complexiteit van een vraagstuk, en in hoeverre dit zich laat lenen voor een simpele vóór of tegen, de gebondenheid van de uitkomst en de behoefte aan nuance en politiek leiderschap in desbetreffende kwestie."

"De ChristenUnie is een groot voorstander van de representatieve democratie, waarin gekozen volksvertegenwoordigers de belangen van alle inwoners tegen elkaar afwegen. Een referendum past daar niet goed bij. In 2018 is in de provincie een verbeterde referendumverordening vastgesteld waarmee 45.000 burgers een raadgevend referendum kunnen aanvragen over een besluit van de Provinciale Staten. De ChristenUnie vindt het ongepast deze op dit moment in te trekken. "

Oneens

"Dankzij D66 is er een provinciaal referendum mogelijk gemaakt. Dat willen we omvormen naar een bindend correctief referendum, zodra dit grondwettelijk mogelijk wordt. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/bestuur/"

"Echte, goede burgerparticipatie maakt een referendum overbodig. Het is beter om samen te werken aan een goed resultaat dan om aan het einde aan de noodrem te moeten trekken omdat inwoners zich niet gehoord en betrokken voelen bij besluiten. Dat neemt niet weg dat het instrument referendum een mogelijkheid biedt om inwoners zich uit te laten spreken, als andere manieren onvoldoende benut zijn."

"Democratie is een groot goed en naar de mening van de PVV kan deze door referenda nog verder versterkt worden. Dat is van belang, aangezien Provinciale en Gedeputeerde Staten tijdens Statenperioden beslissingen kunnen nemen die niet in de verkiezingsprogramma’s hebben gestaan en/of veel ophef veroorzaken in de samenleving. Het referendum moet dus blijven."

"Het is een goed democratisch instrument."

"GroenLinks wil meer democratie in de provincie. De mogelijkheden voor een referendum zijn nu nog beperkt. GroenLinks wil deze uitbreiden. Zo kan iedereen meebeslissen over grote onderwerpen."

"Het democratische gehalte van de besluitvorming in Nederland is dringend aan versterking toe. De kloof tussen burger en politiek is groot en het vertrouwen in de politiek is laag. De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie zoals referenda een prominentere plaats krijgen. Het burgerinitiatief moet met campagnes gestimuleerd en eenvoudiger gemaakt worden. "

"50PLUS is voorstander van een bindend referendum op provinciaal of lokaal niveau. Zeker bij omstreden zaken als gemeentelijke herindelingen. De vraagstelling dient wel eenduidig te zijn."

"Code Oranje staat voor co-democratie: democratie in samenspel. Wij willen middelen voor inspraak niet afschaffen, maar juist verbeteren en uitbreiden met extra mogelijkheden tot meedenken, meebeslissen en meedoen. Bijvoorbeeld via een bindend (p)referendum met verschillende keuzeopties, burgertoppen waarin mensen samen naar oplossingen zoeken, naast op personen en partijen ook stemmen over onderwerpen, online ideeënplatforms en e-democracy. Zie ook https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland"

"FVD is juist een groot voorstander van referenda - ook op provinciaal niveau. Wij willen bindende referenda over alle belangrijke onderwerpen zodat de bevolking échte inspraak krijgt en de politieke handjeklap achter de schermen stopt."

"DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren. DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie. "

24. Zonnepanelen

De provincie moet toestaan dat weilanden vol zonnepanelen worden gezet.

Eens

"Zonne-energie geeft weinig overlast en is goed in het landschap in te passen. D66 zet in op zonne-energie in de bebouwde omgeving en op grootschalige opwekking via zonneweides. Het provinciaal beleid geeft veel extra ruimte voor zon op land. D66 wil dit beleid voortzetten en – indien nodig - verruimen. Onderzocht moet worden in welke typen landschap grootschalig opwekken van zonne-energie mogelijk is. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

"Zonneweides leveren een bijdrage aan meer duurzame energie in Noord-Holland. GroenLinks wil dat per locatie goed wordt gekeken of een zonneweide in het landschap is in te passen. We vinden het belangrijk dat er meer provinciale inzet komt op het vol leggen van daken met zonnepanelen om te zorgen dat het landschap gespaard kan worden. "

"De provincie stimuleert de ontwikkeling van zonneparken en windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden."

"Plaatsing van zonnepanelen mag niet ten koste gaan van duurzame landbouwgrond. "

"Voor onze gezondheid en de wereld dienen we onze energie op een zo duurzaam mogelijk wijze, zonder vervuiling, op te wekken. Weilanden vol zonnepanelen is niet altijd even wenselijk, maar bij gebrek aan betere alternatieven (op daken en op geluidschermen langs wegen) we dienen dit niet te verbieden. "

"Code Oranje wil de energietransitie van onderop organiseren. Wanneer een boer wil overstappen van veeteelt naar zonnestroom, willen wij niet dat de provincie dat blokkeert. Wel vinden we het verstandig om eerst naar alle onbenutte ruimte op daken te kijken, samen met bewoners. Hele weilanden vol zonnepanelen is niet de meest voor de hand liggende optie, omdat dit te zeer ten koste zou gaan van belangrijke landbouwgrond. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"FVD is voor een vrije samenleving waarin de industrie zijn eigen weg kan zoeken. Als het economisch waardevol zou zijn om zonnepanelen te plaatsen (quod non) is er weinig reden om dit te verbieden - eventuele overwegingen rondom landschapsbescherming uiteraard daargelaten. Het subsidiëren van dergelijke zonneweides vinden wij echter volstrekt uit den boze."

"DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Om de afhankelijkheid van aardgas en fossiele brandstoffen te verminderen moet er meer duurzame energie worden opgewekt en moet hergebruik van energie zoveel mogelijk gestimuleerd worden. "

Geen van beide

"We zijn voorstander van zonne-energie op daken en zijn terughoudend met zonne-akkers, zeker op kostbare landbouwgrond. Voorwaarden zijn in ieder geval goede landschappelijke inpassing en slim dubbel grondgebruik zoals in waterbergingsgebieden of op minder bruikbare gronden."

"In de komende jaren zullen we op veel manieren extra duurzame energie moeten opwekken. We moeten daarvoor allerlei vormen combineren: aardwarmte, windmolens, zonnepanelen op daken en op het land. De ChristenUnie wil voedselproductie voorrang geven boven energieopwekking. We zetten daarom vol in op zonnepanelen op gebouwen, bij industrie en in “wachtgebieden” (leegstaande industrieterreinen). Op sommige plekken zijn zonneweides op het land, mits goed ingepast, ook toegestaan."

Oneens

"De transitie naar duurzame energie is ontzettend urgent. Wij willen echter zo min mogelijk monogebruik. We zijn voorstander van zonnepanelen op gebouwen, windmolens op zee en in industriegebieden. Zonneweides doen afbreuk aan het schaarse groen en landbouwgrond hebben we nodig voor zoveel mogelijk lokale, duurzame voedselproductie."

"De PVV is van mening dat weilanden vol zonnepanelen het prachtige Noord-Hollandse landschap aantasten, aangezien zonnepanelen van zonneparken meters boven de grond hangen. Tevens worden zonneparken gesubsidieerd van uw belastinggeld, staan ze vaak op landbouwgrond en zijn er aanwijzingen dat door regen giftige en zware metalen van zonnepanelen kunnen uitspoelen in de grond. (bv. koper, cadmium, lood en tin)"

"De SP kiest voor zonnepanelen op daken. Daar zijn nog heel wat vierkante meters te benutten."

"We zijn groot voorstander van zonne-energie, maar dit mag niet ten koste gaan van kostbare landbouwgrond. Er zijn in de provincie nog vele daken te vinden zonder zonnepanelen. Daarom wil het CDA eerst de daken vol leggen met zonnepanelen, voordat naar andere locaties gekeken wordt. "

Geen toelichting gegeven

25. Topsport

De provincie moet meer geld steken in trainingscentra voor topsport.

Eens

"Grote evenementen geven een regio kleur. Daarom wil de VVD vanuit de provincie steun geven aan regio-overstijgende initiatieven op het gebied van (top)sport en leisure. Uitgangspunt is dat er sprake is van een toereikende, meerjarige exploitatie en dat de provincie slechts faciliteert. Hiervoor maken we in de begroting middelen vrij."

"De provincie moet meer investeren in sport. Talentontwikkeling in Noord-Holland vindt plaats in Regionale Training Centra. Vanwege het bovenlokale karakter hiervan, wil het CDA dat de provincie een centrale rol vervult bij het ondersteunen van deze centra. "

Geen van beide

"We dienen het evenwicht tussen verschillende dorpen en steden te waarborgen, ook waar het gaat om sportvoorzieningen. Waar nodig en mogelijk dient de provincie hierin tussen gemeenten af te stemmen en gemeenten hierin te ondersteunen. "

Oneens

"D66 vindt dat dit een taak van de gemeente is. D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunten/bestuur-financien/"

"Sport en bewegen zijn belangrijk voor onze inwoners. Daarom zetten wij gemeenschapsgeld in op het stimuleren van breedtesport. Zo blijft sport bereikbaar voor iedereen."

"De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Financiële ondersteuning van trainingscentra voor topsport is naar onze mening geen provinciale taak."

"De SP ziet meer in het stimuleren van breedtesport, dus sport voor iedereen."

"Het ondersteunen van topsportevenementen - nationaal of internationaal - is geen kerntaak van de provincie. GroenLinks investeert liever in breedtesport. Daar heeft iedereen wat aan."

"Sport is een belangrijk middel om de volksgezondheid en de sociale cohesie te verbeteren. Daarom moet sport voor iedereen toegankelijk zijn en moet de provincie investeren in de breedtesport. "

"50PLUS vindt een gezonde leefstijl voor jong en oud het belangrijkst. Daarom meer sport, zwemmen en gymnastiek op het rooster bij het basis- en voortgezet onderwijs en betaalbare fitness programma's voor ouderen."

Geen toelichting gegeven

"In de Agenda van Onderop van Code Oranje krijgen wij mee dat prestige nooit een reden mag zijn voor wat voor project of investering dan ook. Wij investeren daarom in eerste instantie liever in sportfaciliteiten voor bewoners dan trainingscentra voor topsport, die ook prima door sponsors betaald kan worden. Belastinggeld mag enkel in topsport gestoken worden na een breed gedragen initiatief van bewoners zelf. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"Sport is een soort piramide: hoe succesvoller de top, hoe meer er aan de onderkant gesport wordt. Anderzijds kan topsport niet bedreven worden zonder een brede basis waarin talent zich verder kan ontwikkelen. Daarmee verbeter je het prestatieklimaat in ons land, de volksgezondheid, maar ook de sociale cohesie en de integratie. Het is dus uiterst zinvol om grote sportevenementen te steunen."

"DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. "

"Sport is belangrijk, maar ondersteuning van topsport komt slechts ten goede aan een kleine groep inwoners. Als de provincie geld geeft aan sport moet dat gericht zijn op breedtesport, waar zo veel mogelijk inwoners gebruik van kunnen maken."

26. Dijk Enkhuizen-Lelystad

Noord-Holland moet samen met de provincie Flevoland de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad verbreden zodat er meer verkeer overheen kan.

Eens

"Door de opening van vliegveld Lelystad zullen per jaar 45.000 vluchten van en naar Lelystad vertrekken. Om mensen veilig en snel van en naar het vliegveld te laten reizen, zijn investeringen in de infrastructuur onontkoombaar. Daarom is de VVD voorstander van het onderzoeken van de mogelijkheden tot het verbreden van de Houtribdijk voor autoverkeer en het aanleggen van een dubbele spoorverbinding vanaf Hoorn tussen Enkhuizen en Lelystad."

"Dankzij de Houtribdijk hoeft het verkeer dat vanuit Noord-Holland Noord komt niet via Amsterdam naar Lelystad. Om gevaarlijke situaties te vermijden en de doorstroming verder te verbeteren, zijn wij voorstander van het verbreden van de weg op de Houtribdijk."

"De PVV is voor een goede doorstroming op wegen in onze provincie en wij zijn van mening dat een verbreding van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad daaraan kan bijdragen."

"Het is nu een gevaarlijke weg. Verbreding kan dat oplossen."

"Het CDA wil een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting via de dijk Enkhuizen-Lelystad. Waar de A1 en A2 aan hun maximum zitten, zou deze oost-west verbinding een oplossing kunnen bieden voor veel verkeer van en naar het noorden van de provincie. Dit onderzoek moet gedaan worden samen met de provincies Flevoland en Overijssel. "

"Daarbij dienen de aan- en afvoerwegen geschikt gemaakt te worden voor deze grotere verkeersstroom."

Geen toelichting gegeven

"Code Oranje streeft naar een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets. Een bredere houtribdijk kan de verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland verbeteren. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"De verbindingen tussen de verschillende provincies zijn van belang voor ons economisch verkeer en onze sociale levens. Het verbreden van de Houtribdijk vormt een onderdeel van het verbeteren van de infrastructuur waar FVD een voorstander van is."

"DENK vindt een goede infrastructuur van groot belang. Hierbij geniet openbaar vervoer de prioriteit. Daar waar nodig dienen echter ook wegen verbreed of verbonden te worden."

Geen van beide

"Vooral investeringen in meer laagdrempelig en veel goedkoper openbaar vervoer zijn nodig. Dat neemt niet weg dat een wegverbreding of extra afslag op sommige punten nodig is om gevaarlijke situaties of vervuilende verkeersopstoppingen op bepaalde knooppunten te verbeteren. "

Oneens

"D66 wil het autogebruik verminderen. Dat is beter voor het milieu, voor de gezondheid van de Noord- Hollandse inwoners en voor de doorstroom van verkeer. Na het oplossen van een aantal knelpunten zien wij geen noodzaak voor de aanleg van nieuwe wegen of verbindingen in Noord-Holland. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

"Aan de verbreding van de Houtribdijk hangt een fors prijskaartje. GroenLinks investeert veel liever in beter en betaalbaar openbaar vervoer tussen Lelystad en Enkhuizen. Met de trein duurt het ruim 2 uur. Er is nu een buslijn over de dijk, maar die rijdt slechts één maal per dag. Dat kan en moet vaker!"

"We moeten stoppen met de aanleg van meer en bredere wegen, maar we moeten in zetten op beter openbaar vervoer."

"Hoewel ongelukken soms zorgen voor een afsluiting van de Houtribdijk, is de breedte van de weg niet de grootste beperking van de verbinding. De bocht bij Lelystad is een groter probleem. De ChristenUnie wil geen prioriteit aan deze enorm kostbare wegverbreding, maar ons geld liever inzetten voor betere OV en fietsverbindingen."

27. Bouwen aan de kust

De provincie moet bouwen aan de kust toestaan.

Eens

"De PVV onderschrijft het belang van rust en ruimte aan onze mooie kust, maar is ook van mening dat er enige ruimte moet zijn voor ondernemers om te kunnen ondernemen, aangezien zij werkgelegenheid scheppen en de motor zijn van onze economie. Bovendien is er een groot woningtekort in Noord-Holland, waardoor het onverstandig is om woningbouw aan de kust zomaar uit te sluiten. Wij zijn dan ook voor maatwerk."

"Code Oranje staat voor co-democratie: meedenken; meedoen; meebeslissen. Wanneer ergens gebouwd wordt, moet dit dus altijd in overleg met omwonenden. In onze agenda van onderop zien wij wel bezwaren van bewoners om op of aan het strand te bouwen, maar wij zien voorlopig geen aanleiding om bouwen op alle plekken aan de kust altijd te verbieden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"FVD wil - uiteraard binnen bepaalde kaders - het bouwen aan de kust toestaan, mits voldaan is aan allerlei voorwaarden, waaronder behoud van natuurschoon."

Geen van beide

Oneens

"De VVD is voorstander van een provinciaal Deltaplan Wonen met een breed maatschappelijk draagvlak, als uitgangspunt voor alle woningbouwlocaties. Er moet behoefte gestuurd gebouwd worden. Randvoorwaarden bij de woningbouw zijn ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van waardevolle landschappen. Dus helaas geen bungalow in de duinen of een huisje in het bos. Deze gebieden zijn onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en zijn beschermd."

"De kust is van ons allemaal. Volgens D66 moet er ruimte zijn voor mooie natuur, stilte en ongereptheid en er moet ruimte zijn voor hoogwaardige recreatie, drukte en levendigheid. We willen gebieden aanwijzen waar nieuwe vormen van verblijfsaccommodaties en vrijetijdslandschappen gerealiseerd kunnen worden, zoals het kustgebied tussen Petten en Den Helder. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/topsector-toerisme/"

"Onze Noordzeekust met zijn prachtige strand en duinen moet behouden blijven. Het open, landschappelijke karakter van de binnenduinrand moet ook behouden blijven."

"De kust moet vrij blijven van bebouwing."

"De Noord-Hollandse kust is de plek waar het CDA het meest terughoudend wil zijn met bouwen. Onze kuststrook is uniek en daar moeten we zuinig op zijn. Verdere bebouwing van het strand moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Alleen waar bebouwing of vervanging van bebouwing leidt tot aantoonbare verfraaiing kan dit onder zeer strenge voorwaarden worden toegestaan."

"Onze Noord-Hollandse kust is bijzonder vanwege de natuur, de rust, ruimte, weidse uitzichten en recreatiemogelijkheden. Iedereen mag blijven genieten van ons kustgebied, maar GroenLinks wil daar geen nieuwe bouwplannen toestaan. We moeten onze ongerepte natuur actief beschermen."

"Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat voorop."

"Kwetsbaar natuurgebied dient ontzien te worden"

Geen toelichting gegeven

"Omwille van de balans tussen mens en natuur dienen we het groen en natuur zo veel mogelijk te sparen. Er moeten vanwege de krapte op de woningmarkt wel veel meer woningen gebouwd worden. Daarom kunnen we het beste vooral in de hoogte bouwen, in de nabijheid van OV-knooppunten (omwille van de mobiliteit) en groen. "

"Alle Noord-Hollanders moeten kunnen genieten van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. DENK wil meer groen in de steden en wil de bestaande groene corridors tussen stedelijke gebieden in stand houden. DENK is geen voorstander van woningbouw op stranden. "

"De ChristenUnie wil de unieke Noord-Hollandse kust beschermen. We verzetten ons tegen uitbreiding van de huidige strandbebouwing. Er zijn afspraken gemaakt waar recreatiestrand is en waar natuurstrand en daar houden we ons aan. Bovendien is de ChristenUnie principieel tegen het bouwen van huizen op zand."

28. Buurthuizen

De provincie moet meebetalen aan het openhouden van buurthuizen in kleine dorpen.

Eens

"In de krimpgebieden ondersteunen we gemeenten bij het behoud van belangrijke voorzieningen, zoals buurthuizen. Daarbij werken wij mee aan efficiënte samenwerkingsvormen tussen buurt, ondernemers en overheid. We experimenteren met creatieve oplossingen om de voorzieningen gebruiksvriendelijk en betaalbaar te houden."

"Het openhouden van een buurthuis bevordert de leefbaarheid in kleine dorpen."

"Het CDA heeft er voor gezorgd dat de vereniging dorpswerk Noord-Holland ook in de afgelopen periode ondersteund werd. Dit moet worden voortgezet. Deze vereniging speelt een belangrijke rol bij het organiseren van evenementen en het behoud van dorpshuizen. "

"GroenLinks wil dat de provincie investeert in goede sociale voorzieningen in de kleinere gemeenten. Voor veel inwoners en verenigingen vormen buurthuizen een van de belangrijkste voorzieningen in hun dorp."

"Buurthuizen spelen een grote rol bij de verbetering van de sociale cohesie. Ze zijn een plek waar mensen elkaar kunnen leren kennen en blijven zien. Om de leefbaarheid op pijl te houden en de leegloop tegen te gaan in kleine dorpen, zijn voorzieningen als buurthuizen erg van belang."

Geen toelichting gegeven

"We dienen het evenwicht tussen verschillende dorpen en steden te waarborgen, ook waar het gaat om culturele voorzieningen. Waar nodig en mogelijk dient de provincie hierin tussen gemeenten af te stemmen en gemeenten hierin te ondersteunen. "

"In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om kleinschalige organisatie en nabijheid van voorzieningen; zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. Buurthuizen zijn een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur, dat bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale samenhang voor de wijk. In een buurthuis zijn de activiteiten niet alleen een doel op zich, maar ook een middel voor participatie en ontmoeting. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"DENK vindt dat er meer (gezamenlijke) woonruimte moet komen voor sociale huur, ouderen, starters, studenten, asielzoekers en de maatschappelijke opvang. Ook kunnen buurthuizen met vrije creatieruimten, voor bijvoorbeeld jongeren, gerealiseerd worden. "

"Buurthuizen zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid van een dorp. Zij bieden ruimte aan verenigingen en kunnen gebruikt worden voor evenementen. De ChristenUnie vindt dat de provincie buurthuizen moet ondersteunen vanwege het grote belang voor de samenhang in de dorpen."

Geen van beide

"De gemeente is als eerste verantwoordelijk voor de leefbaarheid in al hun kernen. Daar hoort bij het behouden van voorzieningen zoals buurthuizen en geldautomaten"

Oneens

"Jongeren moeten bijvoorbeeld kunnen gaan of blijven wonen in de streek waar ze zijn opgegroeid. Dit draagt ook bij aan het voorzieningenniveau en de vitaliteit van kleine kernen."

"D66 vindt dat dit een taak van de gemeente is. D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunten/bestuur-financien/"

"De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het openhouden van buurthuizen vinden wij geen taak van de provincie, maar van gemeenten."

"Gemeentes zijn uitstekend in staat dit soort projecten zelf op te zetten, in stand te houden en eventueel - indien nodig - te beëindigen. Daar moet de provincie niet tussen gaan zitten."

29. Noord-Zuidlijn

De provincie moet meebetalen aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn tot Hoofddorp.

Eens

"D66 zet zich in voor het realiseren van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Zaanstad. Mogelijk later ook naar Purmerend. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

"We investeren stevig in de OV-infrastructuur voor OV-Light rail, metro en vrij liggende busbanen inclusief de vluchtstrook routes (R-Net). Op deze manier verbinden wij Amsterdam met Schiphol, de Zaanstreek, de Haarlemmermeer en het Gooi."

"Dat zou een uitstekende vervanging zijn voor het autoverkeer."

"Voor de bereikbaarheid van Schiphol en omliggende gebieden vindt het CDA het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol/Hoofddorp en Purmerend/Zaanstad een aantrekkelijke optie. Er moet snel onderzoek komen naar de haalbaarheid hiervan. "

"GroenLinks is groot voorstander van het doortrekken van het Amsterdamse metro en (snel)tram netwerk naar de regio. Het doortrekken van de metro naar Hoofddorp is hier zeker een onderdeel van. Maar niet alleen naar Hoofddorp, ook Zaanstad zou op de Noord-Zuidlijn moeten worden aangesloten."

"Investeren in OV als hoogwaardig alternatief voor de auto is een goede zaak voor milieu, natuur, en het comfort van de reiziger."

"50PLUS is voor goed en betaalbaar openbaar vervoer"

"We dienen te investeren in veel toegankelijker en veel goedkoper openbaar vervoer. "

"Code Oranje staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets en gelijke kansen voor iedereen. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp is een goede manier om de bereikbaarheid te verbeteren. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"Het is voor de ontwikkeling van onze provincie van essentieel belang dat Noord Holland goed bereikbaar blijft en dat de infrastructuur past bij de wensen en belangen van onze inwoners. Daar hoort het doortrekken van de Noord-Zuidlijn tot Hoofddorp zeker bij."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer . Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. "

"Er is een schaalsprong nodig voor het openbaar vervoer in Noord-Holland. Een belangrijk onderdeel van deze verbetering is de aanleg van nieuwe (light-)railverbindingen. Door de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Hoofddorp ontstaat er bovendien op station Schiphol meer ruimte voor internationale hogesnelheidstreinen. Dit kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het vliegverkeer op korte afstand."

Geen van beide

Oneens

"De VVD is voorstander van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn vanuit Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp. Dit ontlast het huidige vervoersnetwerk en kan voorzien in een back-up voor OV-knooppunten. In de toekomst kan de lijn ook aan de noordzijde doorgetrokken worden. De financiering daarvan valt binnen de vervoersregio."

"De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn tot Hoofddorp is naar onze mening vooral een gemeentelijke taak."

Geen toelichting gegeven

30. Kolencentrale

De kolencentrale Hemweg moet open blijven.

Eens

"Windmolens en zonnepanelen kunnen nooit voldoen aan de energievraag van de toekomst, verzieken het landschap, werken op uw belastinggeld en vervuilen het milieu. Daarom wil de PVV dat serieus gekeken wordt naar mogelijkheden om kernenergie in Noord-Holland te realiseren. Omdat de realisatie van kernenergie jaren duurt, moet de Hemwegcentrale langer openblijven. Tevens veroorzaakt het sluiten van kolencentrales voor een ongewenst hoge energierekening."

"De Nederlandse kolencentrales behoren tot de meest efficiënte op aarde; ze voorzien in energie voor bedrijven en huishoudens en zijn een belangrijke bouwsteen in onze economie en samenleving."

Geen van beide

"De VVD wacht de doorberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving af."

Oneens

"D66 wil dat de oude en vieze Hemweg-kolencentrale zo snel mogelijk dicht gaat. Er zijn tenslotte genoeg andere manieren om schone energie op te wekken, bijvoorbeeld met windmolens op zee en zonnepanelen op onze daken. Meer informatie: https://d66.nl/alle-kolencentrales-gaan-dicht/"

"Wij willen dat de kolencentrale Centrale Hemweg zo snel mogelijk wordt gesloten. 2025 is te ver weg, hoe eerder hoe beter."

"Om aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen moeten de kolencentrales juist dicht."

"Het CDA is voor het sluiten van de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam, wanneer er goede alternatieven beschikbaar zijn."

"GroenLinks wil dat de kolencentrale aan de Hemweg zo snel mogelijk wordt gesloten. De Hemwegcentrale is de oudste en relatief meest vervuilende kolencentrale van Nederland. Slecht voor het klimaat en voor onze gezondheid. Het sluiten van kolencentrales is de meest snelle en goedkope manier om de klimaatdoelen te halen."

"CO2 uitstoot moet snel teruggedrongen worden om opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graad. De kolencentrales sluiten is een snelle en effectieve maatregel om snel de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. "

"Het energiebeleid is geen specifiek provinciaal beleid."

Geen toelichting gegeven

"Voor onze gezondheid en de wereld dienen we onze energie op een zo duurzaam mogelijk wijze, zonder vervuiling, op te wekken. Hiervoor dienen we te investeren in schone energiebronnen en moten de kolencentrales zo snel mogelijk dicht."

"In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners aandacht voor welzijn en een gezonde leefomgeving. De Hemwegcentrale zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit onder de afgesproken normen komt. Dit leidt tot ziekte en sterfte. Veel bewoners vragen daarom om het sluiten van deze centrale. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

"DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht, de smerigste als eerst. "

"Om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen is sluiting van een aantal kolencentrales noodzakelijk. De Hemweg-centrale is één van de oudste en minst efficiënte centrales, en staat bovendien in dichtbevolkt gebied. Vanwege het klimaat en de luchtvervuiling wil de ChristenUnie dat de Hemweg-centrale op korte termijn gesloten wordt."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Formule 1 Extra belangrijk

De provincie moet zich inzetten voor de terugkeer van formule 1 in Zandvoort.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Grote evenementen geven een regio kleur. Daarom wil de VVD vanuit de provincie steun geven aan regio-overstijgende initiatieven op het gebied van (top)sport en leisure. Uitgangspunt is dat er sprake is van een toereikende, meerjarige exploitatie en dat de provincie slechts faciliteert. Hiervoor maken we in de begroting middelen vrij. De VVD staat positief tegenover de mogelijke organisatie van de Formule 1 op Circuitpark Zandvoort."

 • D66: Oneens

  "Circuit Zandvoort is gebonden aan geluidsregels. Deze regels zijn van toepassing op alle exploitatiedagen, waarbij voor twaalf dagen een ruimere normen zijn vastgesteld. Dit zijn de zogenaamde geluidsdagen. Als Circuit Zandvoort de Formule 1 kan organiseren binnen deze regels, dan is D66 niet tegen. D66 vindt echter dat de provincie niet zou moeten investeren of meebetalen aan een dergelijk commercieel evenement. "

 • PvdA: Eens

  "Zolang de Formule 1 op Zandvoort binnen de bestaande natuur- en milieunormen blijft en de organisatie erin slaagt het probleem van de bereikbaarheid op een goede manier op te lossen, kan de Provincie medewerking verlenen."

 • PVV: Eens

  "De PVV is van mening dat een formule 1 race op Zandvoort een stimulans kan geven aan de regionale economie. Eventuele bereikbaarheidsproblemen kunnen door de gemeente Zandvoort en de provincie gezamenlijk worden aangepakt, waardoor een win-winsituatie ontstaat."

 • SP: Oneens

  "De Formule 1 zal zorgen voor geluidsoverlast en is schadelijk voor het naastliggende duin- en natuurgebied. "

 • CDA: Eens

  "Het CDA is voor de terugkeer van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Er is veel overlast rondom het circuit in Zandvoort. De komst van de Formule 1 zou gepaard gaan met nog meer geluidsoverlast, fileleed en milieuvervuiling in de omgeving. GroenLinks vindt het belangrijk dat er iets wordt gedaan aan de bestaande overlast en uitstoot. De nadelige invloed van het circuit is niet alleen in Zandvoort, maar ook in omliggende plaatsen als Heemstede, Haarlem en Bloemendaal direct merkbaar. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Het racecircuit ligt midden in een beschermd natuurgebied en veroorzaakt op dit moment al te veel overlast. Daarom moet de provincie de Formule 1 races in Zandvoort niet sponsoren en er geen vergunning voor verlenen."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Geen van beide

  "50PLUS acht hierbij de mening van de omwonenden van het circuit ook belangrijk"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Dit is primair aan partijen in de economie en sportwereld, de provincie hoeft hierin niet voorop te lopen. Daarentegen hoeft de provincie dit ook niet te belemmeren. "

 • Code Oranje: Oneens

  "Formule 1 kan erg leuk zijn om naar te kijken, maar bewoners benadrukken bij ons dat prestige nooit een reden mag zijn voor wat voor project of investering dan ook. In de formule 1 gaat ook al veel geld om. Het zou zichzelf dus moeten kunnen redden. De provincie hoeft geen commerciële evenementen te sponsoren van ons belastinggeld. Daarnaast veroorzaakt de formule 1 problemen voor de luchtkwaliteit van omwonenden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD is een voorstander van de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort; het zou een event zijn met internationale allure, een enorme boost geven aan de provincie en aan Nederland, en het is ook gewoon heel erg leuk."

 • DENK: Eens

  "Topsportevenementen zijn goed voor de lokale economie. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De organisatie van een Formule 1 wedstrijd kost veel geld en vraagt aanpassingen van wegen en voorzieningen rondom Zandvoort. Het circuit is gelegen te midden van een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000) waarin dit soort ontwikkelingen niet passen. Bovendien past een evenement met veel geluidsoverlast en CO2-uitstoot volgens de ChristenUnie niet bij onze provinciale ambities rondom duurzaamheid en natuur. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Groei Schiphol Extra belangrijk

De provincie moet zich verzetten tegen de groei van Schiphol.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Door de aanwezigheid van verschillende luchthavens is de provincie een aantrekkelijk gebied voor bedrijven om zich te vestigen. Daarmee levert Noord-Holland een belangrijke bijdrage aan de regionale en de nationale economie en de werkgelegenheid. De VVD vindt dat de in het Aldersakkoord vastgelegde afspraken over de groei van Schiphol gerespecteerd dienen te worden. Er moet sprake blijven van een balans tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de omgeving."

 • D66: Oneens

  "Tot 2021 komen er geen vluchten bij. Daarna mag Schiphol alleen groeien zijn als vliegen rond Schiphol schoner en stiller wordt. D66 wil daarnaast dat Schiphol zich meer gaat ontwikkelen tot een multimodaal vervoersknooppunt, waarbij snelle treinen op termijn continentale vluchten voor de korte afstand gaan vervangen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/schiphol/"

 • PvdA: Eens

  "Wij zijn tegen de verdere groei van Schiphol. Groei en doorontwikkeling van Schiphol mag alleen als dat gepaard gaat met vergroting van de veiligheid, afname van de geluidsoverlast en beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen waaronder (ultra)fijnstof."

 • PVV: Oneens

  "Schiphol is een belangrijke pijler van de Noord-Hollandse economie die voor veel werkgelegenheid zorgt. Tevens moet Schiphol concurreren met luchthavens in andere landen, waardoor het onverstandig is om de groei van Schiphol tegen te gaan. Om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen, zou bij het Rijk kunnen worden aangedrongen om de groei van Schiphol te laten plaatsvinden op een luchthaven in zee."

 • SP: Eens

  "We moeten er ALLES aan doen om Schiphol binnen de perken te houden. De druk van Schiphol op de luchtkwaliteit is buitenproportioneel."

 • CDA: Oneens

  "Naast de grote hoeveelheid banen die de luchthaven oplevert en de toeristen die af en aan reizen, is de luchthaven in economisch opzicht van groot nationaal belang. Dit blijft helaas niet zonder gevolgen voor omwonenden, want er is sprake van luchtvervuiling en geluidshinder. Verdere groei van Schiphol kan daarom alleen als de overlast (vooral nachtelijke overlast) niet verder stijgt en bij voorkeur zelfs daalt."

 • GroenLinks: Eens

  "De grenzen van Schiphol zijn allang overschreden als het gaat om veiligheid, klimaat en de gezondheid van omwonenden. Groei zou voor veel Noord-Hollanders, die het toch al zwaar te verduren hebben, betekenen dat ze nog meer overlast krijgen. We hebben geen 60 vluchten per dag naar steden als Londen en Parijs nodig als we investeren in alternatieven. GroenLinks wil inzetten op snel internationaal treinverkeer, een eerlijke prijs voor vliegtickets en belasting op kerosine. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De provincie zet zich in voor een krimp van de luchtvaart en verzet zich tegen de uitbreiding van vliegvelden. In de plannen voor ruimtelijke ordening is geen plaats voor nieuwe of grotere vliegvelden. Schiphol mag niet verder groeien: niet op land, maar ook niet op zee."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Geen van beide

  "De provincie moet zich vooral verzetten tegen groeiende overlast van Schiphol en bevorderen dat die teruggebracht wordt."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Schiphol is belangrijk voor onze economie (internationale concurrentiepositie), werkgelegenheid, maar ook voor het onderhouden van wereldwijde (familie)verbanden. Tegelijkertijd dienen we ook rekening te houden met natuur en omwonenden. Hiervoor dienen we het vliegverkeer tussen vliegvelden in Nederland en daaromheen beter af te stemmen en te investeren in schonere en stillere vliegtuigen. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje staat voor co-democratie; niet over ons maar door ons. Omwonenden hebben duidelijk laten weten dat Schiphol niet verder mag groeien. Bovendien zijn beloftes over hinderbeperking aan bewoners gebroken.Code Oranje vindt het belangrijk dat beloftes worden nagekomen. Daarom is het belangrijk dat iedere stem bij het Schiphol vraagstuk wordt gehoord en samen naar oplossingen wordt gezocht. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD vindt dat Schiphol - als belangrijke motor van onze economie en samenleving - moet kunnen groeien; op termijn zien wij echter ook hier grenzen in zicht komen en daarom pleiten we voor een nieuwe luchthaven op zee die op termijn Schiphol (en Lelystad) kan vervangen."

 • DENK: Eens

  "Schiphol mag niet verder groeien tenzij aangetoond kan worden dat groei geen extra schade toebrengt aan het milieu of extra overlast voor omwonenden. Budget vliegtuigmaatschappijen moeten uitwijken naar andere luchthavens en alternatieve vervoersmiddelen voor regionale (Europese) bestemmingen moet worden gestimuleerd."

 • ChristenUnie: Eens

  "Schiphol geeft veel werkgelegenheid, maar zorgt ook voor geluidsoverlast, fijnstof en CO2-uitstoot. De ChristenUnie wil dat er een plan komt om de CO2-uitstoot van de luchtvaart terug te brengen naar nul in 2050. Door heldere grenzen te stellen zullen bedrijven gestimuleerd worden innovatieve oplossingen te ontwikkelen (bijv. synthetische kerosine) en kan er nieuwe - duurzame - werkgelegenheid worden gecreëerd. Zolang de uitstoot niet daalt is groei niet aan de orde."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Duurzaamheidsfonds Extra belangrijk

De provincie moet een fonds oprichten waaruit burgers goedkoop kunnen lenen voor de verduurzaming van hun huis.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Er zullen nieuwe locaties voor woningbouw nodig zijn. Laten we die locaties samen zoeken met onze stakeholders, de woningen meteen klimaat adaptief bouwen en zorgen dat de woningen bijdragen aan de energietransitie door bijvoorbeeld goede isolatie en zonnepanelen op het dak."

 • D66: Oneens

  "Naast de ontwikkelaar van een lange termijnvisie is de provincie een kennismakelaar en verbinder. Samenwerking tussen bedrijven wordt tot stand gebracht en de provincie deelt haar kennis met gemeenten, bewoners en bedrijven, zodat zij verleid worden circulaire keuzes te maken. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

 • PvdA: Eens

  "Wij waken erover dat de energietransitie zo sociaal en eerlijk mogelijk verloopt, waarbij de sterkste schouders de meeste lasten dragen. Niet iedereen kan de kosten van de energietransitie betalen. Wij ondersteunen onze inwoners waar nodig om dit toch te kunnen doen. Van bedrijven verwachten wij dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun uitstoot en beperking van hun energiegebruik."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het opzetten van een dergelijk fonds is naar onze mening geen provinciale taak."

 • SP: Eens

  "Burgers moeten zoveel mogelijk geholpen worden bij het verduurzamen van hun woning. De SP pleit voor een Klimaatrechtvaardigheidsfonds."

 • CDA: Eens

  "De provincie stimuleert verduurzaming op vele manieren, waaronder een fonds. Het CDA wil dat de provincie hiermee doorgaat. "

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks wil het voor burgers eenvoudig en aantrekkelijk maken om hun huis te isoleren. Dat is goed voor de energierekening, het milieu en levert ook nog eens groene banen op."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Er komt een klimaatfonds om duurzaamheidsmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven te stimuleren. De provincie zorgt ervoor dat duurzaamheidssubsidies terechtkomen bij de doelgroepen die ze het hardst nodig hebben."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "De leeftijd van de aanvrager mag geen rol spelen bij het al dan niet toekennen van de subsidie"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "Het verduurzamen van huizen is goed voor het milieu, maar ook voor de betaalbaarheid van de energierekening. De duurzaamheidstransitie moet veel socialer dan nu het geval is. Daarom dienen we vooral bij minima en middeninkomens hierin te investeren (met betere isolatie, zonnepanelen, etc.) voor een beter milieu en een goedkopere energierekening. "

 • Code Oranje: Eens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vinden bewoners welzijn zwaarder wegen dan economische belangen. Zij willen de energietransitie van onderop organiseren en investeren in duurzame economie. Een fonds van waaruit burgers goedkoop kunnen lenen voor verduurzaming van hun huis is een goede manier om de energietransitie van onderop te organiseren. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD beschouwt al die 'duurzaamheidsmanie' als weggegooid geld. Daarom willen we er geen subsidies, belastinggelden en kunstmatig lage leningen voor beschikbaar maken. Indien het economisch rendabel wordt, zullen mensen er vanzelf voor kiezen om hun huis bijvoorbeeld beter te isoleren. "

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Daarbij moet altijd de menselijke maat in acht genomen worden. DENK vindt dat zonne-energie voor huurders en huiseigenaren zoveel mogelijk gestimuleerd en betaalbaar gemaakt moet worden, door met het Rijk, gemeenten en corporaties tot afspraken te komen. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Hoe minder energie er verloren gaat, hoe minder er wordt gebruikt. Isolatie van woningen is daarom erg belangrijk en verdient zichzelf bovendien terug. De ChristenUnie wil dat de provincie inwoners stimuleert en helpt bij het verduurzamen van hun woning. Een lening kan daar een onderdeel van zijn. Via corporaties moeten ook huurders volgens de ChristenUnie geholpen worden om hun huis comfortabeler te maken en hun woonlasten omlaag te brengen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Onderhandelingen Extra belangrijk

De onderhandelingen voor een nieuwe provinciale coalitie moeten in het openbaar plaatsvinden.

 • Uw mening:
 • VVD: Geen van beide

  "De provincie moet als bestuur zichtbaar en benaderbaar zijn voor inwoners."

 • D66: Oneens

  "D66 kiest liever voor actievere vormen van participatie in Noord-Holland, zoals een gekozen Commissaris van de Koning en een provinciaal referendum. D66 staat ook open voor andere vormen van regionale experimenten, zoals de Democratic Challenge of de inzet van e- participatie via buurtapps en mogelijkheden voor burgerinitiatieven. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/bestuur/"

 • PvdA: Oneens

  "Wij vinden het belangrijk dat politieke partijen in de openbaarheid verantwoording afleggen voor het coalitieakkoord en de keuzes die ze daarin hebben moeten maken. Onderhandelingen in het openbaar vertragen het proces, omdat ingewikkelde onderwerpen nog lastiger bespreekbaar worden. Experimenten uit het verleden hebben aangetoond dat dit niet tot een efficiënt en stabiel coalitieakkoord leidt. "

 • PVV: Eens

  "De PVV is voor zoveel mogelijk transparantie en openheid van het provinciaal bestuur."

 • SP: Oneens

  "Het wordt er niet spannender door."

 • CDA: Oneens

  "Compromissen zijn bij een coalitie met meerdere partijen noodzakelijk. Compromissen bereik je niet wanneer iedereen kan meekijken, dan wil niemand water bij de wijn doen. Achteraf zullen de partijen verantwoording over de uitkomsten afleggen. "

 • GroenLinks: Eens

  "Om de kloof tussen burgers en de politiek te verkleinen is het belangrijk dat inwoners goed kunnen zien wat de inzet van de partijen is in de onderhandelingen en of ze hun verkiezingsbeloften nakomen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Democratische processen voltrekken zich te vaak in het geheim. Openheid leidt tot transparantie, is in het belang van de burger en herstelt het vertrouwen in de democratie. "

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Geen van beide

  "50PLUS vindt, dat de onderhandelingen zo open mogelijk moeten worden gehouden. Het resultaat - een werkzaam college - mag niet uit het oog worden gehouden."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Ja, de informatie die gedeeld wordt binnen de coalitieonderhandelingen dient openbaar te worden gemaakt, maar nee, die onderhandelingen hoeven omwille van de werkbaarheid niet in de volle openbaarheid plaats vinden. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje staat voor transparantie en openheid. Openbare coalitieonderhandelingen bieden veel voordelen: geen gekonkel, duidelijkheid als iemand wat inlevert, en snel resultaat. Bij openbare onderhandelingen heeft het geen zin feiten achteraf te verdraaien. Code Oranje wil het liefst een bewonersakkoord sluiten, met alle partijen en bewoners zelf. Het is vooral een kwestie van durven! Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD is voorstander van een nieuwe politiek waarin veel transparanter wordt gewerkt en zaken niet meer achter de schermen via handjeklap worden bedisseld door de machtspartijen. "

 • DENK: Eens

  "DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren en zoveel mogelijk transparantie te bieden."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie is voorstander van een breed gedragen akkoord waarmee de Provinciale Staten de komende periode aan de slag kunnen. Daarin moet de richting zijn vastgelegd, maar moet ook voldoende ruimte zijn voor nieuwe initiatieven vanuit de Staten. Om met elkaar een breed gedragen plan te maken is een sfeer van vertrouwen nodig. Openbare onderhandelingen dragen niet bij aan deze sfeer."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Woningbouw in groen Extra belangrijk

De provincie moet woningbouw in de groene omgeving toestaan.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Gemeenten hebben de mogelijkheid nodig om ook buiten bestaande contouren te bouwen. De VVD wil deze ruimte bieden. Bij bouwen buiten bestaand stedelijk gebied wordt rekening met specifieke lokale omstandigheden gehouden en maatwerk toegepast. Door dorpen en steden zelf invulling te laten geven aan bouwplannen, kunnen zij groene plekken behouden. Maar dan wijken we voor bebouwing uit naar de randen van de stad. Op deze manier blijft de stad leefbaar en is snel bouwen van woningen mogelijk."

 • D66: Oneens

  "Binnenstedelijk bouwen geldt als uitgangspunt. Alleen indien nut en/of noodzaak aangetoond kan worden, is bouwen buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk. D66 wil in elk geval geen bedrijfs- en woningontwikkelingen toestaan in gebieden met bijzondere en hoogwaardige flora en fauna. Als er toch buiten bestaand stedelijk gebied gebouwd moet worden, dan wordt het bestaande groen ergens anders gecompenseerd. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/wonen/"

 • PvdA: Oneens

  "Noord-Holland heeft verschillende soorten landschappen. Deze verscheidenheid zorgt voor afwisseling en maakt onze provincie geliefd bij inwoners en bezoekers. Bescherming van het karakteristieke Noord-Hollandse landschap verdient hoge prioriteit. Ook is het belangrijk voor de biodiversiteit, de volksgezondheid, rust en recreatiemogelijkheden. Wij willen daarom niet bouwen in het groen. "

 • PVV: Eens

  "Gemeenten zijn het best op de hoogte inzake de exacte woningbehoefte binnen hun grenzen en daarom moeten zij zoveel mogelijk ruimte krijgen om te kunnen bouwen waar behoefte aan is. Wat de PVV betreft wordt er ook naar mogelijkheden gekeken om meer in het buitengebied te kunnen bouwen, mocht daar behoefte aan zijn."

 • SP: Oneens

  "De SP kiest voor bouwen binnen de afgesproken grenzen. Daar is nog plaats genoeg."

 • CDA: Eens

  "Als binnenstedelijk bouwen volgens de gemeente ongewenst of niet meer mogelijk is, moet de provincie toestemming geven om buiten het stedelijk gebied te bouwen, aan de randen van stad en dorp. Jongeren kunnen op deze manier in hun dorp blijven wonen en er ontstaat de benodigde ruimte voor betaalbare eengezinswoningen. Binnenstedelijk worden vaak alleen appartementen gebouwd. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Het staat buiten kijf dat er gebouwd moet gaan worden in Noord-Holland. Een zorgvuldig gebruik en verdeling van de schaarse ruimte is belangrijk. Om het groene, open landschap te sparen kiest GroenLinks voor verdichting van bestaande kernen en steden in plaats van het open landschap vol te bouwen. We zorgen dat het groen in de steden beschermd blijft. Uit onderzoek blijkt dat dit ook kan: de bouwopgave kan gehaald worden zonder ons waardevolle landschap vol te bouwen. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De weinige groene ruimte die we hebben moeten we juist vrij houden en verder uitbreiden, niet nog verder volbouwen."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "Het is beter om de leegloop van bestaande steden en dorpen een halt toe te roepen door goede voorzieningen en goed openbaar vervoer, dan de groene gebieden te verkleinen door nieuwe woongebieden. "

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Oneens

  "Er dienen in de provincies Noord- en Zuid -Holland meerwoningen gebouwd te worden om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. De provincie dient bij de gemeenten te waarborgen dat een ieder betaalbaar en goed kan wonen. We sparen het groen en bouwen in de hoogte in de nabijheid van OV-knooppunten. "

 • Code Oranje: Oneens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners aandacht voor welzijn en een gezonde leefomgeving. Daarvoor is genoeg groen belangrijk. Er is meer woningbouw nodig, maar meer bouwen binnen de gemeentegrenzen is een betere oplossing dan bouwen in het groen. Slechts bij uitzondering kan in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden woningbouw aan de randen van steden in het groen plaatsvinden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "Het schitterende landschap van Noord Holland dient behouden te blijven. Maar op sommige plekken moeten ook (recreatie) woningen gebouwd kunnen worden. We zijn hier terughoudend in, maar zijn zeker niet voor een totaalverbod. "

 • DENK: Oneens

  "Alle Noord-Hollanders moeten kunnen genieten van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. DENK wil meer groen in de steden en wil de bestaande groene corridors tussen stedelijke gebieden in stand houden. DENK is geen voorstander van woningbouw op stranden of in het groen. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "Veel mensen in onze provincie zijn op zoek naar een betaalbare en passende woning. Zeker in het zuidelijk deel is een tekort en zullen woningen moeten worden bijgebouwd. De ChristenUnie kiest ervoor om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en zo min mogelijk te bouwen in het groen. De natuur en het Noord-Hollandse landschap zijn ons te kostbaar. Er zijn in onze provincie voldoende gebieden die al aangewezen zijn voor woningbouw. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Regels voor boeren Extra belangrijk

De provincie moet stoppen met het opleggen van nieuwe regels aan boeren, ook als dat slecht is voor het milieu of het klimaat.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De diversiteit van de agrarische sector levert een gevarieerd en gewaardeerd landschap op. De VVD vindt dat er duidelijke en overzichtelijke regels moeten komen met een visie op land- en tuinbouw en recreatieve ontwikkelingen in de natuur. De VVD staat voor een positieve en praktische benadering van ondernemers en bedrijven. Dit betekent dat ambtenaren meedenken en de ondernemer maatwerk leveren. Regelgeving gaat uit van wat er kan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan."

 • D66: Oneens

  "Voor boeren moet het aantrekkelijker worden om over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw, bijvoorbeeld door het aanbieden van langdurige contracten. De kortere, circulaire ketens willen we stimuleren met de inzet van Europese subsidies voor plattelandslandbouw, waarbij producten en mest lokaal worden verwerkt. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/landbouw/"

 • PvdA: Oneens

  "Wij vragen een eerlijke bijdrage voor de klimaatdoelstellingen. Anders dan het huidige kabinet leggen wij de rekening niet bij de burger. Dat betekent dus dat we ook van de boeren verwachten dat zij meewerken. Wij stimuleren en belonen boeren die uitstoot terugdringen en overgaan op duurzame voedselproductie."

 • PVV: Eens

  "Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan de regionale economie en nemen een deel van de voedselvoorziening in onze provincie voor hun rekening. Ze opzadelen met nieuwe provinciale regels werkt alleen maar belemmerend en is niet nodig, aangezien veel boeren al uit eigen beweging hun productieprocessen milieuvriendelijker maken."

 • SP: Oneens

  "De regels voor boeren betreffen vaak juist het milieu, het klimaat en dierenwelzijn. Die regels zijn waardevol."

 • CDA: Eens

  "De Europese en nationale regels voor de landbouw zijn al streng wat bijvoorbeeld milieueisen betreft. Het CDA vindt niet dat de provincie aanvullende regels moet stellen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Boeren beheren samen een groot deel van het landschap in Noord-Holland en zijn daarmee één van de belangrijkste partners in het verbeteren van de biodiversiteit. GroenLinks wil daarom natuurvriendelijke landbouw stimuleren en het gebruik van onkruidverdelgers in de landbouw drastisch terugdringen. GroenLinks wil dat de provincie boeren financieel gaat helpen om over te stappen naar natuurvriendelijke landbouw. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Het aantal landbouwdieren dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, de volksgezondheid én het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil dat de problemen bij de bron worden aangepakt. Daarnaast worden boeren gestimuleerd en op sociaal en financieel vlak geholpen om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of om geheel plantaardig te gaan boeren."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "De provincie dient te bevorderen dat de belangen van de boeren en van het milieu en klimaat hand in hand gaan. Soms zijn daar regels voor nodig om iedereen gelijk te behandelen. "

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Oneens

  "In samenwerking met boeren dienen we te werken aan de verduurzaming van onze landbouw, omwille van onze gezondheid, milieu, klimaat en dierenwelzijn. "

 • Code Oranje: Oneens

  "Code Oranje staat voor co-democratie: democratie in samenspel. In samenspraak worden er continue regels aangepast om situaties te verbeteren. Sommige regels kunnen dus ook voor boeren gelden. Het is onverstandig om alle regels voor boeren bij voorbaat uit te sluiten. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "Op dit moment is de bestaande regelgeving echt voldoende om ervoor te zorgen dat het milieu in goede conditie blijft. We hebben in Nederland eerder behoefte aan minder regels dan aan meer."

 • DENK: Oneens

  "DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. Zo is DENK voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie zet zich in voor een omslag naar een toekomstbestendige landbouw. We willen samen met agrariërs zoeken naar nieuwe manieren om te zorgen voor voedsel, landschap en natuur, zodat de aarde niet uitput en boeren een gezonde boterham kunnen verdienen. Deze vorm van landbouw zal bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening, het verbeteren van de biodiversiteit en het beperken van de klimaatverandering. Samen met boeren willen we kijken welke afspraken daarvoor gemaakt moeten worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Gratis ov Extra belangrijk

Het openbaar vervoer moet gratis worden voor ouderen op kosten van de provincie.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De vrijheid om je te bewegen voor wonen, werken en recreëren is belangrijk voor onze inwoners en onze bedrijvigheid. Het gaat niet alleen om de vrije keuze tussen auto, fiets of openbaar vervoer, maar steeds meer om welke vervoerswijze op welk moment en in welke situatie het beste past. Daarom stimuleert de VVD innovatieve oplossingen met bijvoorbeeld zelfrijdend vervoer en deelconcepten. Hierbij zetten we in op verdere verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid."

 • D66: Oneens

  "Openbaar vervoer is voor veel mensen een aantrekkelijke reisvorm. Met openbaar vervoer kun je binnensteden bereiken, heb je geen files en kun je onderweg werken of je sociale media bijwerken. D66 vindt daarbij ook de betaalbaarheid van openbaar vervoer belangrijk, zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

 • PvdA: Eens

  "Om deel te kunnen nemen aan het sociale leven en de arbeidsmarkt is het essentieel om je te kunnen verplaatsen. Voor ouderen is het in de strijd tegen eenzaamheid van groot belang om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Voor de PvdA is de toegang tot goede mobiliteitsoplossingen een recht. Dat geldt wat ons betreft niet alleen voor ouderen, maar ook voor minima en anderen die om financiële redenen het OV niet kunnen betalen."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is van mening dat er geen doelgroepen voorgetrokken moeten worden en al helemaal niet op kosten van de provincie."

 • SP: Oneens

  "Lang niet alle ouderen hebben een laag inkomen. De SP pleit voor gratis openbaar vervoer in de daluren voor mensen met een laag inkomen."

 • CDA: Oneens

  "Gratis openbaar vervoer bestaat niet. Er gaat al veel gemeenschapsgeld naar openbaar vervoer. "

 • GroenLinks: Eens

  "Elke Noord-Hollander heeft recht op goed openbaar vervoer. Openbaar vervoer is belangrijk om alle gemeenten van Noord-Holland aantrekkelijk te houden en om tegelijkertijd te werken aan de klimaatdoelen. Openbaar vervoer is ook belangrijk om eenzaamheid te bestrijden en ervoor te zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. GroenLinks wil de komende periode dan ook stevig investeren in het openbaar vervoer."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Veel ouderen kunnen vanwege een kleine beurs of gezondheidsklachten niet fietsen of autorijden en zijn aangewezen op openbaar vervoer dat te duur is. Het openbaar vervoer moet daarom veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking en moet overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto zijn."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "Goed en gratis openbaar vervoer betekent makkelijke contacten en minder eenzaamheid voor mensen met een kleine beurs"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Rijk, provincie en gemeenten dienen het openbaar vervoer veel toegankelijker en vooral goedkoper te maken. Dat geldt voor iedereen en hoeft niet per se voor enkel alleen ouderen te gelden. Als we het voor specifieke doelgroepen nog goedkoper of zelfs gratis maken, dan vooral voor minima (huishoudens met beperkt budget, dat kunnen ook ouderen zijn, maar denk bijvoorbeeld ook aan een jongere alleenstaande ouder met kinderen). "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje streeft naar een praktische mix van schone auto’s, OV en goede bereikbaarheid per fiets. Gratis OV is een goede mogelijkheid de bereikbaarheid te verbeteren. Dit zorgt voor meer ruimte op autowegen, vergroot de mobiliteit van kwetsbare groepen en is bovendien een duurzame oplossing. Het kan daarom zelfs interessant zijn om te kijken of meer kwetsbare groepen recht zouden moeten krijgen op gratis OV. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD vindt niet dat ouderen gratis op kosten van de belastingbetaler moeten kunnen reizen; we zijn voorstander van een vrije samenleving waarin iedereen in principe dezelfde rechten en plichten heeft - zo ook het betalen voor vervoer."

 • DENK: Eens

  "Ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil goed en bruikbaar openbaar vervoer in de hele provincie. De prijs mag geen beperking zijn voor mensen om te kiezen voor het OV. Een specifieke kortingsregeling voor alle ouderen vinden wij echter geen goede oplossing. Daarmee laten we andere mensen met beperkt budget in de kou staan en subsidiëren we ook ouderen die het zelf goed kunnen betalen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Vakantiehuisjes Extra belangrijk

De provincie moet permanente bewoning van vakantiehuisjes toestaan.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Vakantiewoningen hebben een recreatieve functie. Er worden andere eisen aan gesteld dan woningen die voor permanente bewoning zijn bedoeld."

 • D66: Oneens

  "Permanente bewoning van vakantiewoningen is ongewenst, aangezien aan vakantiewoningen andere (bouw)eisen worden gesteld dan aan reguliere woningen. "

 • PvdA: Oneens

  "We zien dat er door het tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare huur/koopwoningen veel mensen tussen de wal en het schip vallen. Het kan gebeuren dat iemand door een samenloop van omstandigheden voor een langere tijd zijn of haar intrek neemt in een vakantiehuis. Die mensen straffen wij niet. Wij strijden voor het bouwen van voldoende woningen voor iedereen. Ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten moeten betere oplossingen komen."

 • PVV: Eens

  "De PVV is van mening dat gezien het woningtekort in Noord-Holland er ook gekeken moet worden naar creatieve oplossingen om woningen te realiseren. Permanente bewoning van vakantiehuisjes zou een oplossing kunnen zijn die zeker het onderzoeken waard is."

 • SP: Oneens

  "Daar zijn ze niet voor bedoeld en is een teken dat er te weinig sociale huurwoningen zijn gebouwd."

 • CDA: Oneens

  "In Noord-Holland liggen veel recreatieparken. Sommige van deze parken zijn in verval geraakt. Dit wordt mede veroorzaakt door ongewenste permanente bewoning, door bijvoorbeeld seizoenarbeiders. Regelmatig ervaren buurtbewoners overlast. Het CDA wil een regeling waarmee recreatieparken weer hun oorspronkelijke doel terug kunnen krijgen of geschikt worden voor permanente bewoning. "

 • GroenLinks: Eens

  "De woningmarkt is erg krap en veel mensen kunnen geen nieuwe woning vinden. Zolang er nog niet genoeg is gebouwd om aan de vraag te voldoen moet de provincie daar de focus op leggen in plaats van het bestrijden van de bewoning van vakantiehuisjes."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Vakantiehuisjes liggen vaak in natuurgebieden die niet gebaat zijn bij permanente bewoning. Woningtekorten moeten structureel opgelost worden en niet met noodoplossingen waar de natuur onder leidt."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "Provincie gaat met gemeenten in gesprek over iets ruimer beleid en over de eisen die bij permanente bewoning aan die woningen gesteld moeten worden "

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Niet in alle gevallen, maar de provincie dient hier wel meer flexibel mee om te gaan dan nu het geval is. Afhankelijk van de sociaal-economische en vaak ook fysieke omstandigheden en mogelijkheden van een huishouden dienen we te zoeken naar een gepaste uitkomst. Waarbij we maatwerk dienen toe te passen op de te heffen belastingen/heffingen. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje staat voor menselijke maat. Daarom willen wij in samenspraak met bewoners op zoek naar passende oplossingen. Goede woonruimte is nu vaak onbetaalbaar. Het is beter deze oorzaak aan te pakken dan mensen uit hun huis te jagen. In plaats van alle huidige permanente bewoners van vakantiehuisjes te dwingen te verhuizen, is het beter te kijken naar de redenen waarom mensen permanent in een vakantiehuis leven. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "De krappe woningmarkt zorgt niet alleen voor lange wachtlijsten voor geschikte huurwoningen maar heeft ook een prijsopdrijvend effect op koopwoningen. Vooral starters zijn hiervan de dupe. Het toestaan van permanente bewoning van bepaalde recreatiewoningen kan in sommige gevallen uitkomst bieden."

 • DENK: Eens

  "Binnen de provincie is er op veel plaatsen sprake van woningnood. Derhalve dient permanente bewoning van vakantiehuisjes toegestaan te worden."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Vakantiehuisjes zijn bedoeld voor recreatie en niet voor permanente bewoning. Deze woningen staan vaak in kwetsbare natuurgebieden waardoor permanente bewoning voor extra belasting van de natuur zorgt. De ChristenUnie wil wel de mogelijkheden verruimen voor tijdelijke woningen (bijv. tiny houses) te realiseren op bijvoorbeeld braakliggende bedrijventerreinen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Windmolens Extra belangrijk

Er moeten windmolens komen langs de snelweg A4.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD blijft tegenstander van verdere uitbreiding van wind op land anders dan binnen de vastgestelde provinciale kaders."

 • D66: Eens

  "D66 ziet op land ruimte voor lijnopstellingen van windmolens langs snelwegen en kanalen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

 • PvdA: Oneens

  "Wij creëren mogelijkheden voor wind op land in industrie gebieden en bieden ruimte aan kleinschalige particuliere initiatieven met veel draagvlak."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is principieel tegen windturbines; ze draaien op uw belastinggeld, vervuilen het milieu, geven enorme overlast aan mens en dier, verzieken het landschap en kunnen nooit voldoen aan de energievraag."

 • SP: Oneens

  "Windmolens kunnen heel goed op industrieterreinen en op zee."

 • CDA: Eens

  "Het CDA vindt de ruimte langs snelwegen een goede plek om windmolens neer te zetten. Dit is echter een verantwoordelijkheid van het Rijk."

 • GroenLinks: Eens

  "Noord-Holland loopt achter als het gaat om duurzame energie en moet een grote inhaalslag maken. Meer windmolens zijn nodig om meer huishoudens van schone energie te voorzien. Direct langs de snelweg is een prima plek om nieuwe windmolens te plaatsen."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De provincie stimuleert de ontwikkeling van zonneparken en windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "50PLUS is tegen windmolens op land. Bovendien verdragen hoge windmolens zich slecht met Schiphol"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "Enkel in onbewoonde gebieden waar er geen omwonenden zijn die (geluids)overlast kunnen ondervinden. In bewoonde gebieden zetten we in op alternatieven als zonne-energie zonder geluidsoverlast voor bewoners. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op geluidschermen langs snelwegen. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje wil de energietransitie van onderop organiseren. We willen daarom dat windmolens enkel geplaatst mogen worden in overleg met omwonenden. De snelweg A4 lijkt een aardige locatie, omdat daar veel ruimte is waar geen mensen in de buurt wonen. Wel moet samen met omwonenden worden gewaakt dat het landschap niet te veel aangetast wordt door het plaatsen van windmolens. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD is tegenstander van de bouw van windmolens omdat ze lelijk zijn, geld verspillen, geen effectieve energiebron vormen en massaal vogels doden. "

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Er ligt een grote opgave voor het opwekken van duurzame energie. In de Haarlemmermeer is een burgerinitiatief dat een windmolenpark langs de A4 wil realiseren. Tot nu toe is dat niet mogelijk omdat de provincie windmolens hier niet vindt passen in het landschap. De ChristenUnie is voorstander van door burgers gedragen energie-initiatieven en vindt dat de windmolens niet misstaan in een gebied waardoor al een 10-baans snelweg, 2 spoorlijnen en een hoogspanningstracé loopt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Natuurgebieden Extra belangrijk

De provincie moet bestaande natuurgebieden uitbreiden en met elkaar verbinden, bijvoorbeeld van de Gooise hei tot het Diemerbos.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "‘Behoud door ontwikkeling’ is voor de VVD leidend bij ruimtelijke ontwikkelingen. Natuurontwikkeling, land- en tuinbouw en recreatie dienen hand in hand te gaan. Naast identiteit hechten we aan toegankelijkheid en beleefbaarheid van natuur. Het Natuurnetwerk Noord-Holland moeten we afmaken zoals afgesproken; ook duurzaam en langjarig agrarisch natuurbeheer kan hierbij een rol spelen."

 • D66: Eens

  "Noord-Holland heeft zich gecommitteerd aan het voltooien van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. In de afgelopen jaren heeft de provincie hard gewerkt om deze ambitie waar te maken, maar het gaat niet snel genoeg. Een versnelling in de uitvoering van het bestaande beleid is nodig. Op dit moment is het doel 250 hectare natuur per jaar aan te leggen. D66 wil dit doel verhogen naar minimaal 275 hectare per jaar. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/natuur-landschap-milieu/"

 • PvdA: Eens

  "De aanleg van meer natuurgebieden versterkt de Noord-Hollandse biodiversiteit. De biodiversiteit staat ook in Noord-Holland onder druk. Door het aan elkaar schakelen van natuurgebieden versterken we de biodiversiteit en vergroenen we onze dichtbebouwde regio."

 • PVV: Oneens

  "De PVV koestert de bestaande natuur, maar nieuwe investeringen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor wat betreft aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden ondersteunt de PVV niet, aangezien het gaat om op kunstmatige wijze door de mens gemaakte “nepnatuur”, waarvoor onder andere kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd."

 • SP: Eens

  "Meer natuur is altijd goed. De redenen zijn te talrijk voor dit vakje."

 • CDA: Oneens

  "In de provincie Noord-Holland ligt al een hoge ambitie voor het ontwikkelen van natuur. Nieuwe locaties zijn daarom niet nodig. Het CDA vindt dat er voldoende geld voor het beheer van de huidige natuurgebieden moet zijn."

 • GroenLinks: Eens

  "Het verbinden van natuurgebieden is hard nodig en is voor GroenLinks een topprioriteit. Veel natuurgebieden zijn versnipperd waardoor veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Door bijvoorbeeld ecoducten en wildtunnels te maken kunnen planten en dieren zich veel makkelijker verspreiden. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur realiseren we zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Noord-Holland."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "50PLUS wenst in 2020 een extra evaluatiemoment van de Natura2000-gebieden, ook in relatie tot de omgevingswet."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "Meer natuur en verbinding is nodig om de balans in de natuur (waaronder ook de relatie tussen mens en natuur) te herstellen. Daarbij zetten we in op het verbinden van green en natuur(gebieden) binnen de provincie. "

 • Code Oranje: Eens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners aandacht voor welzijn en een gezonde leefomgeving. Bestaande natuurgebieden verbinden in een ecologische hoofdstructuur is een slimme en goedkope manier om de biodiversiteit te vergroten. Op deze manier heeft de natuur meer mogelijkheden om de balans in het ecosysteem te herstellen, zonder dat hier menselijk ingrijpen voor nodig is. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "Het uitbreiden van natuurgebieden en deze met elkaar verbinden helpt tegen de versnippering van natuurgebieden en biedt de mogelijkheid voor diersoorten om zich in andere gebieden te vestigen."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden, ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

 • ChristenUnie: Eens

  "Nederland is een klein land, en om de natuur goed te laten ontwikkelen is het verbinden en uitbreiden van natuurgebieden heel belangrijk. De provincie heeft de taak opgenomen om het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) uiterlijk in 2027 te voltooien. Op dit moment lopen we niet op schema. De ChristenUnie wil dat de provincie extra geld investeert in de realisatie van het NNN."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Belbus Extra belangrijk

De provincie moet toestaan dat de openbaarvervoersbedrijven op rustige lijnen een belbus inzetten.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Door een netwerk van verschillende modaliteiten te creëren, ontstaat een robuust systeem door heel Noord-Holland. We voorzien een ontwikkeling naar ‘mobility as a service’ met zelfrijdende (deel)auto’s, hop-on-hop-of bikes, belbussen en mobiele taxiservices. De provincie geeft ruimte aan experimenten met initiatieven voor toekomstbestendige mobiliteit, zonder er te veel regels en verplichtingen aan te verbinden."

 • D66: Eens

  "Op plekken waar de vraag naar openbaar vervoer minder groot is, wordt gekozen voor maatwerk en innovatie, zoals belbussen, regiotaxi’s en flexibele routes. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

 • PvdA: Eens

  "Het moet niet uitmaken waar je woont om gebruik te kunnen maken van hoogwaardig openbaar vervoer. Goed OV mag niet afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Wij laten geen lege bussen onnodig rondrijden omdat dat zo is afgesproken. Om kleine kernen bereikbaar te houden vinden wij het belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe technieken voor vervoer op maat te stimuleren, zoals OV op afroep en zelfrijdende elektrische busjes. "

 • PVV: Eens

  "De PVV is voor een veilig en efficiënt Openbaar Vervoer en daarom zijn wij voor maatwerk. Zijn er rustige lijnen, dan kunnen daar prima belbussen worden ingezet. Echter, wij verwachten wel van de openbaarvervoersbedrijven dat deze belbussen keurig op tijd rijden en alle passagiers veilig en comfortabel kunnen reizen."

 • SP: Oneens

  "Onze inwoners verdienen een goed functionerend netwerk van reguliere buslijnen volgens een vaste dienstregeling."

 • CDA: Eens

  "Busvervoer is volop in ontwikkeling en dat wil het CDA graag stimuleren. Waar we vroeger meer haltes als doel hadden, wordt er tegenwoordig veel meer gekeken naar flexibele systemen. Bussen die je via een app binnen een half uur kunt bestellen én afrekenen. Bovendien komt de bus niet naar een halte, maar naar de plek die jij wilt. Voor bijvoorbeeld ouderen dé uitkomst om weer met de bus te kunnen zonder lange afstanden naar de halte te hoeven lopen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Elke Noord-Hollander heeft recht op goed openbaar vervoer. Openbaar vervoer is belangrijk om alle gemeenten van Noord-Holland aantrekkelijk te houden en om tegelijkertijd te werken aan de klimaatdoelen. GroenLinks wil de komende periode dan ook stevig investeren in het openbaar vervoer."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Een belbus is geen volwaardig alternatief. Wel zijn er slimmere technieken om meer en beter openbaar vervoer te krijgen."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "De inzet van een belbus dient minimaal dezelfde service te bieden (zoals aantal keren per uur en begin/eindtijden) als bij een reguliere lijndienst gepland was."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Oneens

  "We moeten nu vooral investeren in meer toegankelijk en veel goedkoper openbaar vervoer, zodat mensen er juist veel meer gebruik van maken. Vervolgens dienen we te onderzoeken hoeveel rustige OV-lijnen er dan nog over blijven en hoe we die met het meest gepaste OV dienen in te vullen. Zoals met kleinere bussen of belbussen, maar daarvoor dienen we eerst het OV dus veel toegankelijker en goedkoper te maken dan nu het geval is. "

 • Code Oranje: Eens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets en gelijke kansen voor iedereen. Om te zorgen dat alle bewoners gelijke kansen hebben, is het belangrijk dat alle Noord-Hollanders een goede aansluiting op het openbaar vervoer hebben. Wij zien geen reden een belbus, als laatste optie, als provincie bij voorbaat te verbieden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "We zullen steeds - in overleg met bewoners, gemeenten, en anderen - moeten zoeken naar de beste wijze om ons openbaar vervoernetwerk vorm te geven. Een belbus behoort tot de mogelijkheden, uiteraard zal echter ook dan steeds gekeken moeten worden naar functioneren en alternatieven."

 • DENK: Eens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer . Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Snelle en frequente buslijnen zijn de basis van een goed busvervoersysteem. Zo veel mogelijk mensen moeten binnen 1500 meter van hun woonadres een halte van zo'n bus kunnen vinden. Daarbuiten moet er een dekkend netwerk komen van aanvullend vervoer. Vervoer op afroep, mits makkelijk te regelen, kan daar een onderdeel van zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Leningen Extra belangrijk

De provincie moet leningen blijven geven aan bedrijven die werken met duurzame energie.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD wil verder met het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Dit stimuleert de omslag die de economie maakt naar een duurzame energiehuishouding en een toekomstbestendig milieu. De VVD onderschrijft de afspraken van het Energieakkoord. Het is belangrijk dat ondernemers en onderzoekers alle ruimte krijgen om de energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd wil de VVD de verschillende energiebronnen combineren en subsidies meer op innovatie richten."

 • D66: Eens

  "De provincie is een kennismakelaar die bedrijven en andere overheidslagen stimuleert en faciliteert in de duurzaamheidstransitie. Door middel van fondsen – bijvoorbeeld het innovatiefonds - stelt de provincie geld ter beschikking om de transitie naar een energieneutrale provincie te bevorderen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

 • PvdA: Eens

  "Het behalen van de klimaatdoelen is van groot belang. Wij ondersteunen waar nodig bedrijven die hier een bijdrage aan leveren door te werken met duurzame energie."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het verstrekken van leningen aan bedrijven is naar onze mening geen provinciale taak."

 • SP: Oneens

  "De SP kiest voor het stimuleren van het verduurzamen van woningen. "

 • CDA: Eens

  "Het CDA heeft de afgelopen vier jaar succesvol een Innovatie- en MKB-verduurzamingsfonds geïntroduceerd. Dit fonds willen we de komende vier jaar doorzetten. "

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks vindt dat de provincie bedrijven moet stimuleren om te investeren in duurzaamheid. GroenLinks wil dat doen door provinciale middelen in te zetten voor investeringen in innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor groene technologieën en duurzame energie van en voor iedereen."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Er komt een klimaatfonds om duurzaamheidsmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven te stimuleren. De provincie zorgt ervoor dat duurzaamheidssubsidies terechtkomen bij de doelgroepen die ze het hardst nodig hebben."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "De provincie moet alleen leningen verstrekken om de omschakeling naar duurzame energie te bevorderen. "

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "De overheid dient in samenwerking met bedrijven en huishoudens de mogelijkheden benutten voor verduurzaming van onze economie. "

 • Code Oranje: Eens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vinden bewoners welzijn zwaarder wegen dan economische belangen. Zij willen de energietransitie van onderop organiseren en investeren in duurzame economie. Wij willen met name graag burgerinitiatieven en coöperaties die met duurzame energie werken steunen. Een lening is een steunvorm die bovendien uiteindelijk zelfs geld kan opleveren en zo de belastingdruk zelfs kan verminderen. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Wij geloven niet in de 'energietransitie' en het subsidiëren van niet-rendabele energiebronnen. We zijn voor een goed ondernemingsklimaat en een gelijk speelveld voor alle bedrijven - en dus tegen het wegsmijten van belastinggeld aan volkomen zinloze 'klimaatdoelen'."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Het "Participatiefonds Duurzame Economie" is bedoeld om geld te lenen aan innovatieve projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de de energietransitie, circulaire economie of duurzame mobiliteit. De terugbetaalde leningen worden weer gebruikt voor nieuwe projecten. De ChristenUnie is een groot voorstander van het stimuleren van innovatie via dit soort leningen. Op deze manier kunnen projecten van de grond komen die door banken nog niet gefinancierd kunnen worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Belasting Extra belangrijk

De provinciale belastingen (opcenten) moeten omhoog.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De Noord-Hollander draagt via opcenten op de motorrijtuigenbelasting bij aan de provinciale begroting. De provincie Noord-Holland kent de laagste opcenten van Nederland. De VVD wil deze positie behouden."

 • D66: Eens

  "De inkomsten uit het verhogen van de provinciale opcenten op de wegenbelasting worden gebruikt om om kernopgaven te realiseren. Opcenten zijn niet alleen een inkomstenbron, maar ook een belasting die gebruikt kan worden om de kosten van vervuiling ook echt bij de vervuiler neer te leggen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/kerntaken-financien/"

 • PvdA: Eens

  "De wegenbelasting wordt verhoogd naar draagkracht, want een gezonde financiële positie van de Provincie is belangrijk, omdat het bepaalt welke dingen wij wel of niet kunnen doen. Noord-Holland heeft veruit de laagste van alle provincies, terwijl er extra geld nodig is voor verduurzaming, infrastructuur en natuur. Met de lage opcenten subsidieert Noord Holland de automobilisten ten koste van de leefbaarheid."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is van mening dat de provinciale economie kan worden gestimuleerd door de provinciale lasten van Noord-Hollanders te verlagen. Een belangrijke kostenpost voor veel Noord-Hollanders is de motorrijtuigenbelasting. De provincie stelt opcenten in en de PVV wil deze juist verlagen, zodat Noord-Hollanders meer geld in hun portemonnee krijgen om uit te geven."

 • SP: Oneens

  "Dat is niet nodig. Er is genoeg geld. Het is nu een kwestie van andere keuzes maken."

 • CDA: Oneens

  "Noord-Holland is de provincie met de laagste belastingen, die de provincie via de zogenaamde opcenten op de wegenbelasting heft. Het CDA wil dat Noord-Holland de provincie blijft met de laagste opcenten. Daarnaast heeft de provincie nog voldoende financiële reserves om te kunnen investeren. "

 • GroenLinks: Eens

  "Een steeds groter deel van de provinciale begroting gaat naar asfalt en het onderhoud ervan. Tegelijkertijd heeft Noord-Holland sinds jaar en dag de laagste motorrijtuigenbelasting van Nederland. Alle inwoners van Noord-Holland betalen daarvoor de rekening. Een verhoging van de opcenten kan gebruikt worden om te investeren in goed openbaar vervoer, zodat dit een serieus alternatief wordt voor de auto."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Noord-Holland heeft de laagste motorrijtuigen belasting van Nederland. Door een verhoging, waarbij de grootste vervuilers het meest gaan betalen, komt er extra geld beschikbaar voor openbaar vervoer en fietsvoorzieningen."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "50PLUS vindt dat (een deel van) de boetes van verkeersovertredingen op provinciale wegen naar de provincie dienen te gaan. Met dit geld dienen knelpunten en gevaarlijke situaties opgelost te worden."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "We dienen belastingen op meer sociale en duurzame wijze te innen en te besteden. Dus we zoeken naar manieren om voor zover mogelijk belasting te heffen op vermogen, verspilling en vervuiling, en we ontlasten en investeren in armoedebestrijding en duurzaam handelen. "

 • Code Oranje: Oneens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om sobere en doelmatige belastingheffing. Bovendien willen we geen geld verspillen aan dure prestigeprojecten waar bewoners niet om vragen. Op dit moment is er daarom geen noodzaak om de opcenten te verhogen. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD wil juist dat de belastingen omlaag gaan. We vinden dat de overheid al een veel te groot deel van het nationaal inkomen opsoupeert."

 • DENK: Oneens

  "Belasting op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgt ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren de provinciale belasting kunstmatig laag gehouden door te streven naar de laagste opcenten van Nederland. De ChristenUnie wil investeren in openbaar vervoer en natuur, en daarvoor is extra geld nodig. Wanneer de motorrijtuigenbelasting wordt aangepast van 67,9% naar 85% komt 50 miljoen euro per jaar beschikbaar. Onze provincie heeft dan nog steeds een lager tarief dan bijvoorbeeld Zuid-Holland en Drenthe."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Asielzoekers Extra belangrijk

De provincie moet stoppen met het meewerken aan de opvang van asielzoekers in Noord-Holland.

 • Uw mening:
 • VVD: Geen van beide

  "Dit is geen taak van de provincie."

 • D66: Oneens

  "De provincie ondersteunt gemeenten bij het opvangen van asielzoekers. De provincie heeft daarnaast de wettelijke plicht er op toe te zien dat de gemeenten mensen met een verblijfsvergunning een dak boven hun hoofd krijgen. Wat D66 betreft blijft de provincie dit doen. "

 • PvdA: Oneens

  "Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging en vrezen voor hun leven hebben recht op een veilige opvang. Of zij vervolgens in Nederland mogen blijven, hangt af van het doorlopen van de asielprocedure. Een veilig en welvarend land als Nederland heeft de morele plicht deze opvang te bieden."

 • PVV: Eens

  "Mensen die door meerdere landen reizen om in Nederland te komen zijn geen vluchtelingen, maar economische gelukszoekers. Deze gelukszoekers zijn tevens afkomstig uit overwegend islamitische landen, waardoor er grote sociaal-economische en culturele problemen worden geïmporteerd. Daarom is de PVV alleen voor opvang in de regio van herkomst."

 • SP: Oneens

  "De provincie moet zich houden aan de gemaakte afspraken en dus meewerken aan de opvang van asielzoekers."

 • CDA: Geen van beide

  "Het CDA vindt de opvang van asielzoekers een taak van gemeenten."

 • GroenLinks: Oneens

  "Mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld of vervolging zijn welkom in Noord-Holland. Wat GroenLinks betreft maken vluchtelingen deel uit van de Noord-Hollandse samenleving en doen vanaf dag één mee."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Asielzoekers hebben via VN-verdragen recht op opvang en wij zijn als provincie van Nederland juridisch en ethisch verplicht asielzoekers opvang te bieden."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "50PLUS staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid. Vluchtelingen die daadwerkelijk levensgevaar lopen moeten opgevangen worden. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Oneens

  "We ondersteunen gemeenten bij de (tijdelijke) huisvesting van statushouders. Investeren waar nodig hiervoor extra in flexibele huisvesting. Onder meer met minder druk op de wachtlijsten voor woningen, vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Daarnaast willen we gemeenten ondersteunen bij de werkgelegenheid van statushouders bij grote industrie, mainports en greenports. In samenwerking met regio's kan de provincie hier een stimulerende en verbindende rol in spelen."

 • Code Oranje: Oneens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om aandacht voor welzijn en medemenselijkheid en om kleinschalige opvang voor (echte) vluchtelingen. Verblijfsgerechtigden (asielzoekers met een verblijfsvergunning) hebben recht op reguliere huisvesting. Het is van belang dat zij normale woonruimte krijgen om een snelle start te kunnen maken in het inburgeringsproces. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "De sociale cohesie staat op dit moment al veel te veel onder druk als gevolg van teveel immigranten en asielzoekers die op ongecontroleerde wijze naar Nederland zijn gekomen. FVD wil nu niet doorgaan met dit ondoordachte beleid, maar juist een fundamentele verandering bewerkstelligen."

 • DENK: Oneens

  "Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, is DENK voorstander van creatieve oplossingen voor de huisvesting. Bijvoorbeeld de grote leegstand van kantoren benutten voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarmee voorkom je dat statushouders voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "We zijn gezegend met een land waar vrede heerst. Daarom vluchten jaarlijks duizenden mensen naar Nederland omdat ze in hun eigen land vervolgd worden vanwege hun afkomst, geloof, politieke overtuiging of geaardheid. Gemeenten zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid vluchtelingen opvang te bieden. De ChristenUnie wil dat de provincie in de gaten blijft houden of gemeenten aan deze verplichting voldoen en zich blijft inzetten om de samenwerking tussen gemeenten te bevorderen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Stiltegebieden Extra belangrijk

De provincie moet ruim baan geven aan mensen die willen recreëren in de natuur, ook waar nu nog stiltegebieden zijn.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De huidige regels staan vaak haaks op elkaar en demotiveren in plaats van motiveren. De VVD is bijvoorbeeld alleen voorstander van stiltegebieden die echt te handhaven zijn. Nieuw ruimtelijk beleid moet gericht zijn op gecombineerd landschap. Natuurontwikkeling, land- en tuinbouw en recreatie dienen hand in hand te gaan. De VVD vindt dat er duidelijke en overzichtelijke regels moeten komen met een visie op land- en tuinbouw en recreatieve ontwikkelingen in de natuur."

 • D66: Oneens

  "De provincie waakt over de stilte in stiltegebieden. Door toenemende drukte kan de stilte echter in het gedrang komen. D66 zet zich daarom in om de stilte te beschermen. Ook worden gebieden aangewezen waar donker de standaard is. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/natuur-landschap-milieu/"

 • PvdA: Oneens

  "Onze 39 stiltegebieden houden we in stand. De recreatiegebieden houden wij samen met de recreatieschappen toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen."

 • PVV: Geen van beide

  "De PVV is van mening dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn voor mensen om te kunnen recreëren in de natuur. Dit kan wat ons betreft (onder voorwaarden) ook tot op zekere hoogte in stiltegebieden. Immers, stiltegebieden hebben ook een belangrijke rustfunctie voor sommige diersoorten."

 • SP: Oneens

  "Recreëren in de natuur is prachtig, maar stiltegebieden heten niet voor niets stiltegebieden, daar past recreatie niet bij."

 • CDA: Eens

  "In Noord-Holland zijn veel waardevolle natuurgebieden. De provincie doet veel om deze gebieden te beschermen en te (laten) beheren. Natuur is echter ook om van te genieten, daarom moeten natuurgebieden op een verantwoorde manier vaker toegankelijk gemaakt worden. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Stiltegebieden zijn er niet zoveel in onze drukke provincie. GroenLinks wil daarom de stille gebieden die er zijn behouden. We vinden het belangrijk dat Noord-Hollanders dichtbij huis kunnen recreëren. Het is daarom de taak van de provincie om meer natuur aan te leggen en natuur en landschap voor bewoners toegankelijk te maken als dat niet botst met de natuurwaarden."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Recreatie gaat niet ten koste van natuur en landschappelijke waarden. Alleen ecologisch verantwoorde recreatie is toegestaan in natuurgebieden."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "Grootschalige recreatie past daar niet bij."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Omwille van de balans tussen mens en natuur is het belangrijk dat mensen zich vaker in natuur omgeven. Hiervoor dienen we ook te investeren in verantwoorde wijze van recreëren in de natuur. Desalniettemin dienen we ook stiltegebieden te koesteren. "

 • Code Oranje: Oneens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje geven bewoners aan welzijn belangrijk te vinden. Hiervoor moet er ruimte moet zijn voor recreatie, maar ook genoeg stiltegebieden om de natuur in stand te houden. Recreatie is leuk, maar niet ten koste van alles. Het beperkte aantal stiltegebieden dat er is, is belangrijk om de natuur in stand te houden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD gelooft dat we een verantwoordelijkheid hebben om natuurgebieden in stand te houden en goed te zorgen voor onze omgeving; maar ook dat we er behoefte aan hebben om ons op gepaste wijze temidden van de natuur te begeven. Juist in een tijd waarin de verstedelijking steeds verder toeneemt en de bevolkingsdichtheid van Nederland alsmaar groter wordt, moeten we recreatiemogelijkheden creëren die ons even uit de drukte weghalen."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De provincie heeft in onze provincie 39 stiltegebieden aangewezen. Deze zijn bedoeld om te kunnen ontsnappen aan de drukte en het lawaai en te kunnen genieten van de natuur en de stilte. Wandelen, fietsen en kanoën is daar uiteraard toegestaan. De ChristenUnie wil dat recreatie die de stilte verstoort niet hier maar op andere plekken in de provincie plaats vindt. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Bedrijventerreinen Extra belangrijk

De provincie moet gemeenten verbieden om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD wil het MKB verder versterken, bijvoorbeeld ten aanzien van innovatie en duurzame ontwikkelingen. Daarom wil de VVD de MKB-innovatiefondsen continueren. Daarnaast zetten we in op het faciliteren van het bedrijfsleven bij de realisatie van (digitale) infrastructuur, investeren in (bestaande) bedrijventerreinen en het verbinden van het bedrijfsleven en onderwijs. Hierin werken we samen met de gemeenten."

 • D66: Oneens

  "De vraag naar ruimte voor logistieke bedrijvigheid neemt de komende jaren verder toe, vooral in de hoogte en dat is nieuw. Dit vraagt aandacht bij de afstemming van gemeentelijke bestemmingsplannen. Punt van aandacht blijft parkmanagement, dat ervoor moet zorgen dat bestaande bedrijventerreinen blijven floreren. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/economie-en-arbeidsmarkt/"

 • PvdA: Oneens

  "We vinden het belangrijk dat bestaande bedrijventerrein optimaal benut worden. De verrommeling van het landschap willen we stoppen. In het kader van de werkgelegenheid kan het nodig zijn om toch nieuwe terreinen aan te wijzen."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is van mening dat als er behoefte is aan bedrijventerreinen in gemeenten, er eerst gekeken moet worden naar bestaande bedrijventerreinen. Maar het kan zo zijn dat bedrijven specifieke wensen hebben die alleen kunnen worden gerealiseerd door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Gezien het feit dat deze bedrijven werkgelegenheid brengen, moet er ook oog zijn voor hun wensen."

 • SP: Oneens

  "Alleen als opknappen van bestaande terreinen niet kan."

 • CDA: Eens

  "Nieuwe bedrijventerreinen zijn namelijk niet nodig. Er is juist sprake van leegstand. Het CDA wil dat de provincie gemeenten helpt bij het omzetten van bedrijventerreinen naar woonwijken."

 • GroenLinks: Eens

  "Er is een enorm overschot aan verloederde, lege bedrijventerreinen. GroenLinks wil dat bestaande terreinen worden verduurzaamd en leegstand wordt bestreden. Wanneer er veel leegstand is, moeten bedrijventerreinen worden vrijgemaakt voor woningbouw."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Er worden geen industrie- of bedrijventerreinen aangelegd of uitgebreid in de open ruimte. Bestaande industrieterreinen en bedrijfsruimten moeten veel beter worden benut."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Geen van beide

  "Voordat nieuwe bedrijfsterreinen worden gerealiseerd, eerst de mogelijkheden bezien oude terreinen op te knappen. Als die vol zijn, dan onder voorwaarden mogelijk "

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Het is te simplistisch om dit per direct voor alle gemeenten te verbieden. Maar we dienen wel te onderzoeken hoe we onze economie, waaronder de relatie tussen werk en huis, de invulling van bedrijventerreinen, de afstemming tussen gemeenten, efficiënter in kunnen richten. "

 • Code Oranje: Oneens

  "Code Oranje staat voor co-democratie: beslissen in samenspraak met bewoners. Wanneer een bedrijventerrein wordt aangelegd, moet dit dus altijd in overleg met omwonenden. Wij willen dus niet bij voorbaat aanleg van bedrijventerreinen zomaar in alle gevallen verbieden. Wij willen juist samen met gemeenten, bewoners en bedrijven kijken of, waar en hoe nieuwe bedrijventerreinen kunnen worden aangelegd. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Indien gemeenten niet meer in staat zijn om via revitalisatie van oude bedrijventerreinen nieuwe ruimtes aan bedrijven aan te bieden, ontkomen ze niet aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van nieuwe bedrijventerreinen."

 • DENK: Eens

  "Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een oververhitte woningmarkt. Daarin ziet DENK een belangrijke rol voor de provincie in het faciliteren van het ombouwen van leegstaande kantoorpanden. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Er zijn nog voldoende bedrijventerreinen met lege ruimte in Noord-Holland. Deze moeten eerst zo veel mogelijk gevuld worden. Wij willen dat de provincie hergebruik en de modernisering van bestaande terreinen stimuleert. De provincie vereist dat gemeenten met elkaar de behoefte aan bedrijventerreinen afstemmen. Pas als er aantoonbaar behoefte is die niet elders ingevuld kan worden komen nieuwe terreinen in beeld."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Geluidsgrenzen Schiphol Extra belangrijk

Ook binnen de huidige geluidsgrenzen van Schiphol moet woningbouw mogelijk zijn als mensen dat zelf willen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD vindt dat de in het Aldersakkoord vastgelegde afspraken over de groei van Schiphol gerespecteerd dienen te worden. Er moet sprake blijven van een balans tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de omgeving. Bedrijven en woningen moeten gerealiseerd kunnen worden binnen de 20 Ke-contour, maar dan wel voor eigen rekening en risico zoals bebouwing in uiterwaarden. We moeten flexibeler omgaan met de 20Ke-zone rond Schiphol in de lintbebouwing."

 • D66: Eens

  "Met goede isolatie en andere maatregelen moet wonen rond Schiphol mogelijk zijn. Het is aan gemeenten om de uiteindelijke afweging te maken. De bewoners moeten goed worden voorgelicht en daar zelf voor kiezen. Rondom Schiphol zijn daarvoor in de afgelopen periode al ruimtelijke mogelijkheden gecreëerd. Onderzoek moet uitwijzen of dat ook op andere plekken – bijvoorbeeld bij de IJ-oevers – mogelijk is. https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/wonen/"

 • PvdA: Eens

  "We vinden dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die in de buurt van Schiphol willen wonen. Top op zekere hoogte moet dit mogelijk zijn. Ondertussen werken we hard aan het beperken van de overlast en de uitstoot van Schiphol."

 • PVV: Eens

  "Als mensen graag nabij Schiphol willen wonen en zich zeer bewust zijn van de gevolgen daarvan, kan de PVV woningbouw binnen de huidige geluidsgrenzen alleen maar toejuichen, zeker gezien de woningnood in de provincie Noord-Holland."

 • SP: Oneens

  "Dat betekent dus dat er grenzen verlegd worden. Wanneer je dat toestaat is de rem eraf."

 • CDA: Eens

  "De provincie moet het bouwen van woningen toestaan op plekken waar mensen willen wonen. Dorpen als Aalsmeer worden met deze maatregel onnodig op slot gezet. "

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat de overheid zich hard maakt voor de gezondheid van burgers. Wonen binnen de geluidsgrenzen van Schiphol is slecht voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden een verhoogde kans op aandoeningen hebben als gevolg van slaapverstoring en ultrafijnstof. Daarvoor moet de overheid mensen behoeden en moet er gezorgd worden voor gezonde plekken waar huizen gebouwd kunnen worden. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Inwoners worden beschermd tegen geluidshinder, door strenge normen en goede handhaving. De geluidsoverlast en vervuiling is zo groot, dat woningbouw niet verantwoord is. Een kettingbeding waardoor bewoners niet mogen klagen over Schiphol is uit den boze."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Geen van beide

  "De projectontwikkelaars, c.q. de makelaars dienen duidelijk aan te geven welke overlast verwacht kan worden"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "Enkel met strengere bouweisen waarmee de huidige geluidsgrenzen en nodige kwaliteitseisen binnenshuis gewaarborgd blijven, anders niet. De nood op de woningmarkt is hoog en mensen zijn bereid veel voor een woning op te offeren. Soms meer dan goed voor onszelf is en daar dienen we onszelf tegen te beschermen. Dit doen we met goede alternatieven waarmee we de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen en leven voor elkaar waarborgen. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje wil samen oplossingen zoeken voor meer betaalbare woonruimte. Huidige wachtlijsten laten zien dat er een grote behoefte is aan meer betaalbare woningen. Wanneer er sprake is van geluidsoverlast, wil Code Oranje in de eerste plaats samen met alle belanghebbenden bekijken hoe deze overlast kan worden verminderd. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld vervolgens dat strengere geluidseisen aan Schiphol worden gesteld. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD staat voor een vrije samenleving waarin mensen de mogelijkheid hebben om zelf de belangrijke keuzes van hun leven te maken. Daar hoort ook de mogelijkheid bij op plekken te wonen waar vliegtuigen frequent overvliegen."

 • DENK: Oneens

  "De provincie kan het laten bouwen van woningen tegen de geluidsgrenzen in niet af laten hangen van of mensen dat zelf willen. Woningen worden doorgaans voor de lange termijn gebouwd. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De overlast door geluid en uitstoot van Schiphol moet van de ChristenUnie in de komende tijd teruggebracht worden. Tegelijk willen we ruimte bieden aan het oplossen van het woningtekort. Voor mensen die het huidige niveau van de geluidsoverlast acceptabel vinden kunnen woningen binnen de geluidsgrenzen gerealiseerd worden. De overlast mag dan uiteraard niet verder toenemen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Regionale kranten Extra belangrijk

De provincie moet zowel de regionale omroep als de regionale kranten financieel steunen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD is trots op onze geschiedenis en democratische verworvenheden. Kennis van onze cultuur en historie is een voorwaarde om mee te doen in de Nederlandse en Noord-Hollandse samenleving. Daarom zien we graag dat de inzet op het gebied van culturele infrastructuur en cultuureducatie wordt gecontinueerd en willen we extra investeringen in het netwerk van lokale bibliotheken mogelijk maken. Verschillende maatschappelijke verenigingen en stichtingen houden onze cultuur levend."

 • D66: Eens

  "Media spelen een cruciale rol in onze democratie. (Onderzoeks)journalistiek staat al jaren onder druk. In de komende bestuursperiode komt D66 met voorstellen om de rol van de media te versterken. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/bestuur/"

 • PvdA: Eens

  "Kwalitatief goede journalistiek is van groot belang in een democratie, voor de controle en duiding van het bestuur. De lokale journalistiek staat steeds meer onder druk. Wij vinden het belangrijk dat ook lokale en regionale onderwerpen van verschillende kanten belicht en geduid worden. Dat vraagt om goede regionale journalisten. Daar dragen wij graag aan bij."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het financieel ondersteunen van regionale omroepen vindt de PVV meer dan genoeg, zeker in een tijd waarin steeds minder mensen kranten lezen."

 • SP: Eens

  "De democratie is gebaat bij onafhankelijke, regionale journalistiek."

 • CDA: Eens

  "Lokale democratie is gebaat bij een goede, onafhankelijke pers en daar moet de provincie geld voor over hebben. Er werken veel vrijwilligers bij regionale en lokale media, die moeten via de provincie ondersteuning kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het volgen van media-cursussen. "

 • GroenLinks: Eens

  "Goede, onafhankelijke media zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat burgers goed geïnformeerd worden over lokale kwesties. Bovendien zijn ze onmisbaar voor het controleren van het provinciaal bestuur. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media deze taak op zich. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media dan ook essentieel."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "Digitale informatievoorziening is niet zaligmakend en vanuit de overheid naar de burger onvoldoende. Goede informatievoorziening via lokale media en (lokale) kranten is essentieel."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "De kwaliteit van regionale journalistiek is essentieel voor onze (lokale en regionale) democratie en de kwaliteit hiervan heeft absoluut investering nodig. Niet aIleen qua middelen voor betere onderzoeksjournalistiek, ook qua inclusief en representatief beleid. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje staat voor co-democratie. Sterke lokale media zijn hierin ontzettend belangrijk als tegenmacht voor de politiek. Door bezuinigingen verdwijnen nu veel lokale kranten en omroepen. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, die dit onderzoekt, spreekt zelfs van een crisis. De provincie moet niet bang zijn haar eigen onafhankelijke tegenmacht te organiseren. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD gelooft in een vrije samenleving waarin bedrijven zelf hun eigen broek ophouden. Indien regionale kranten onvoldoende lezers weten te trekken, dienen zij niet door onnatuurlijke subsidiëring in stand te worden gehouden."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming. "

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "Een goed functionerende pers is essentieel voor de controle van de democratie. De ChristenUnie wil daarom dat de provincie de pers faciliteert waar mogelijk. Dat kan door te adverteren in de regionale kranten of op de provinciale omroep, maar ook door gezamenlijk journalistieke projecten vorm te geven. De financiering van de regionale omroep gebeurt door de Rijksoverheid; de provincie betaalt daar niet aan mee en moet dat ook niet doen voor de regionale kranten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Verbinding A8/A9 Extra belangrijk

De provincie moet bij het Rijk aandringen op de aanleg van een verbinding tussen de A8 en de A9 ter hoogte van Krommenie.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD is voor snelle realisatie van de verbinding tussen de A8 en de A9. De VVD is tegen de nul-plusvariant. De verbinding verbetert de doorstroming en leefbaarheid in Krommenie en Assendelft. Bij de besluitvorming over het definitieve tracé is de geluidsdruk en leefbaarheid voor de wijk Broekpolder van belang. Het landschapsplan van deze verbindingsweg moet aantonen dat de status van UNESCO Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam behouden blijft."

 • D66: Eens

  "Het ontbreken van een verbinding tussen de A8 en A9 veroorzaakt leefbaarheidsproblemen in Krommenie en Assendelft en verkeersopstoppingen op de N203 en N246. Een oplossing mag van D66 niet ten koste gaan van de UNESCO-status van de Stelling van Amsterdam, de leefbaarheid in de IJmond of het landschap. Voor D66 zijn dit harde voorwaarden om in te stemmen met een verbinding. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

 • PvdA: Oneens

  "Wij vinden dat er een goede oplossing moet komen voor de inwoners van Krommenie en Assendelft. Echter, dit mag niet ten koste gaan van UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, het Oerij en de natuur."

 • PVV: Eens

  "De PVV is voor een goede doorstroming op wegen in onze provincie en wij zijn van mening dat een verbinding tussen de A8 en de A9 daaraan kan bijdragen."

 • SP: Oneens

  "Deze weg wordt gepland door weidevogelleefgebied en UNESCO werelderfgoed. Deze twee waardevolle zaken mogen niet wijken voor autoverkeer."

 • CDA: Eens

  "CDA wil dat dat de verbindingsweg A8-A9 zo snel mogelijk wordt aangelegd. Krommenie en Assendelft hebben te lang last gehad van doorgaand verkeer en de slechte luchtkwaliteit. Aan de verbinding A8-A9 stelt het CDA als voorwaarde dat de overlast niet verplaatst wordt naar de Broekpolder. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Het plan voor een snelweg tussen de A8 en A9 is geen oplossing voor de slechte luchtkwaliteit en sluipverkeer in Krommenie en Assendelft. GroenLinks wil de natuur en de Stelling van Amsterdam, dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, niet aantasten. Samen met de regio gaan we opnieuw naar de tekentafel om tot echte oplossingen te komen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Extra asfalt verbetert de luchtkwaliteit en geluidsoverlast niet, maar zal het op zijn best verplaatsen. Daarvoor wordt wel een natuurgebied en groen opgeofferd. De leefbaarheid in Krommenie moet opgelost worden met minder auto's en vrachtauto's en we moeten zuinig zijn op het groen dat we hebben."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "Hierbij dient wel de Stelling van Assendelft ontzien te worden"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Vooral investeringen in meer laagdrempelig en veel goedkoper openbaar vervoer zijn nodig. Dat neemt niet weg dat een wegverbreding of extra afslag op sommige punten nodig is om gevaarlijke situaties of vervuilende verkeersopstoppingen op bepaalde knooppunten te verbeteren. "

 • Code Oranje: Oneens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners aandacht voor welzijn en een gezonde leefomgeving. Deze verbindingsweg tast erfgoed aan, is slecht voor de leefomgeving en de luchtkwaliteit in dit gebied staat al onder druk omdat de uitstoot groter is dan toegestaan. UNESCO gaat deze variant bovendien hoogstwaarschijnlijk niet goedkeuren. Het is dus beter met bewoners alternatieven te onderzoeken, dan aan te dringen voor deze optie. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holl"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "Voor een klein land als Nederland met relatief veel inwoners is mobiliteit van het grootste belang. Het stimuleert de bedrijvigheid, maakt het mogelijk om buiten de stad te gaan wonen en houdt de sociale cohesie in tact. Daarom zijn wij voorstander van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 ter hoogte van Krommenie - net als van talloze andere wegverbredingen en verbindingen."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt een goede infrastructuur van groot belang. Hierbij geniet openbaar vervoer de prioriteit. Daar waar nodig dienen echter ook wegen verbreed of verbonden te worden."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Er moet een oplossing komen voor de overlast die de N203 door Krommenie veroorzaakt. Een rechtstreekse verbinding tussen de A8 en A9 zorgt voor onaanvaardbare schade aan het landschap, landbouwgrond en de Stelling van Amsterdam. De ChristenUnie is voorstander van een goed ingepaste rondweg om Assendelft, die de A8 met de N203 verbindt ("variant 7"). Deze variant ontlast Krommenie en tast het open landschap nauwelijks aan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Wilde dieren Extra belangrijk

De provincie moet alle jacht op wilde dieren verbieden, ook als dieren overlast veroorzaken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Toereikend faunabeheer is van groot belang voor agrariërs én natuurorganisaties, waarbij bijvoorbeeld de ganzenoverlast keihard wordt aangepakt. Het populatiebeheer voor diersoorten moet een zodanige omvang hebben dat de verkeersveiligheid, het vliegverkeer en de waterkwaliteit niet in het geding zijn en schade aan landbouwgewassen wordt voorkomen."

 • D66: Oneens

  "D66 is voorstander van gereguleerd beheer van diersoorten die anders flink groeien in populatie, zoals ganzen en de Amerikaanse rivierkreeft. Liever door middel van jacht een explosieve groei voorkomen, dan achteraf drastisch ingrijpen. D66 is tegen de vergassing van ganzen of schieten van broedende ganzen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/landbouw/"

 • PvdA: Oneens

  "Wij zijn tegen de jacht voor het eigen plezier. Soms is jacht echter de laatste oplossing en moet het in dienst staan van de natuur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het bestrijden van exoten die andere diersoorten bedreigen in hun voortbestaan. Maar ook om populaties op peil te houden en evenwicht in de natuur te bewaren."

 • PVV: Eens

  "Het doden van (overlastgevende) dieren is voor de PVV onbespreekbaar, tenzij aantoonbaar mensenlevens in gevaar zijn. Er zijn genoeg diervriendelijke beheermaatregelen, zoals anticonceptie en allerlei verjaagmethoden."

 • SP: Eens

  "De SP is tegen jagen voor de lol. Bij overlast moet gezocht worden naar diervriendelijke oplossingen."

 • CDA: Oneens

  "Om weidevogels een kans te geven, schade aan natuur en landbouw te voorkomen en Schiphol veilig te houden zijn maatregelen noodzakelijk. De jacht is daarbij onvermijdelijk. "

 • GroenLinks: Eens

  "Als dieren overlast veroorzaken zijn er genoeg alternatieve maatregelen denkbaar, bijvoorbeeld door de ene plek voor een diersoort aantrekkelijk en de andere onaantrekkelijk te maken. Daarnaast wil GroenLinks dat de provincie gaat investeren in innovatie met betrekking tot diervriendelijke maatregelen en preventie."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "In ons land wordt de leefruimte van in het wild levende dieren steeds verder ingeperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Manieren om dieren op een diervriendelijke manier te weren uit bepaalde gebieden worden niet of nauwelijks toegepast. Dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, praktisch altijd worden ze gedood. De jacht op ganzen, vossen, muskusratten, damherten en vele andere dieren moet stoppen."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Geen van beide

  "Ook het dierenleven dient gerespecteerd te worden. Echter daar waar de mens direct of indirect (denk aan ondermijning van dijken) gevaar loopt of waar het in het belang van de dieren zelf is moet jacht mogelijk blijven."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "We dienen de vrije ruimte voor natuur zo veel mogelijk te koesteren. Dit betekent niet dat we principieel iedere vorm van jacht dienen te verbieden. "

 • Code Oranje: Oneens

  "Biodiversiteit is van belang voor een goed functionerend ecosysteem. En daarmee voor bewoners. Wanneer overpopulatie van een bepaalde diersoort het ecologisch evenwicht verstoort, kiest Code Oranje in eerste instantie voor de uitzet van natuurlijke vijanden. Wanneer dit niet voldoende werkt, moet jacht als uiterste middel mogelijk blijven om overpopulatie tegen te gaan, wanneer bewoners daarom vragen. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Gereguleerde jacht is een vorm van beheer waardoor de natuur tot bloei kan komen en het evenwicht tussen de soorten en de biodiversiteit in stand kan worden gehouden."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt dat het verantwoord is om jacht toe te staan als onderdeel van goed faunabeheer. Het is een illusie dat we de natuur in Nederland helemaal de vrije hand kunnen geven. Beheer van flora en fauna is nodig om te voorkomen een populatie de draagkracht van een gebied te boven gaat. Boeren die preventieve maatregelen hebben genomen moeten gecompenseerd worden voor schade die wilde dieren veroorzaken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Jeugdzorg Extra belangrijk

De provincie moet gemeenten financieel helpen om wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De sociale taken van de provincie zijn in de afgelopen periode verlegd naar gemeenten en het Rijk om bureaucratie te beperken en de zorg dichterbij te brengen. De VVD vindt dat de provincie zich dienstbaar moet opstellen richting gemeenten en het Rijk om de uitvoering van het sociale beleid optimaal te laten verlopen."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat dit een taak van de gemeente is. D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunten/bestuur-financien/"

 • PvdA: Eens

  "De zorg voor kwetsbare groepen en zeker kinderen mag niet beperkt worden door de budgetten van de gemeenten. Wanneer deze niet voldoende zijn, moeten gemeenten en Rijk bijdragen om de zorg op peil te houden."

 • PVV: Eens

  "De PVV is van mening dat de jeugd de toekomst heeft en dat alle kinderen een goede start in het leven moeten hebben. De decentralisatie van de Jeugdzorg in 2015 van het Rijk naar de gemeenten heeft de kwaliteit van Jeugdzorg ondermijnt, omdat gemeenten van Rutte minder geld kregen. Omdat de provincie voor de decentralisatie ook betrokken was bij de Jeugdzorg, zijn we van mening dat de provincie gemeenten tot op zekere hoogte financieel moeten helpen, waar nodig."

 • SP: Eens

  "De overdracht destijds van provincie naar gemeenten is een financiële ramp gebleken. Doordat de gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg zijn hebben zij nu grote tekorten op de gemeentebegroting."

 • CDA: Geen van beide

  "De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn zeer ongewenst. Een aantal jaar geleden is echter de keuze gemaakt om de jeugdzorg niet meer door de provincie laten regelen. De provincie heeft hierdoor nu geen geld en expertise meer. Het CDA wil vasthouden aan de regel dat niet meer dan twee overheden voor een onderwerp verantwoordelijk zijn."

 • GroenLinks: Eens

  "Kinderen in nood moeten snel hulp krijgen. GroenLinks vindt dat dat niet afhankelijk mag zijn van de plek waar je woont. Niet alleen de wachtlijsten moeten worden aangepakt, ook de werkdruk in de jeugdzorg moet omlaag."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Het verschillen tussen gemeenten in het aanbod en de kwaliteit van jeugdhulp zijn onaanvaardbaar. Als blijkt dat gemeenten de benodigde jeugdhulp niet kunnen bieden als gevolg van de bezuinigingsslag die gemaakt is bij de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, dan moet de provincie helpen."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Geen van beide

  "De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. 50PLUS vindt dat de provincie er ook inhoudelijk op toeziet dat de gemeenten die taken goed uitvoeren."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "We dienen een vinger aan de pols te houden in de decentralisaties (zorgtransitie van provincieniveau naar gemeenteniveau) die de afgelopen jaren in de zorg zijn ingezet. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn zorgelijk en verdienen betere afstemming tussen zorginstellingen en gemeenten. De provincie kan hierin waar nodig en mogelijk faciliteren en ondersteunen om problemen weg te werken. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje stelt het welzijn van de samenleving voorop. Daarom staan we voor goede, toegankelijke zorg. Volgens de landelijke norm zouden jongeren maximaal negen weken op hulp hoeven te wachten. In een rijk land als Nederland zou het niet nodig zijn dat kwetsbare jongeren zo lang op zorg meten wachten. Bovendien, wanneer zorgbehoevende jongeren niet tijdig hulp krijgen, kan dit uiteindelijk veel grotere kosten veroorzaken. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Wachtlijsten in de jeugdzorg dienen door de rijksoverheid opgelost te worden. Zij heeft het probleem over de schutting van de gemeenten gegooid met een extra target om efficiënter te werken - maar met minder budget. Dan is het niet terecht dat de provincie dit vervolgens moet oplossen."

 • DENK: Oneens

  "Het Rijk dient gemeenten financieel te helpen om wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. Deze taak dient niet toebedeeld te worden aan de provincie."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "Jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten en directe financiering past niet bij de provincie. Wel zien we dat er op sommige plekken in onze provincie problemen optreden met het organiseren van de jeugdzorg. De ChristenUnie wil dat de provincie scherp let op de uitvoering en bij problemen gemeenten aanbiedt om te assisteren. Ook bij de aanbesteding van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, die gemeenten nu met z'n 25-en samen doen, kan de provincie indien nodig een rol spelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Luchtkwaliteit Extra belangrijk

De provincie moet strengere normen gaan stellen voor de luchtkwaliteit in de buurt van industriële bedrijven, bijvoorbeeld in IJmuiden en Wijk aan Zee.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD meent dat de milieuregels voor lucht- en waterkwaliteit gewaarborgd dienen te worden. Bedrijven en mensen die vervuilen moeten geprikkeld worden om energie te besparen of meer duurzame energie te gebruiken. Om stappen op het gebied van energietransitie en verduurzaming van de leefomgeving te maken, is het belangrijk om het bewustzijn bij inwoners, bedrijven en instellingen te versterken."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat de provincie streng moet toezien op het naleven van de huidige milieuregels. Alle bedrijven hebben zich daar aan te houden. Daarnaast wil D66 bedrijven stimuleren in de transitie naar schonere productie. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil uitgaan van de normen voor schone lucht van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Die zijn vaak strenger, omdat zij gezondheid centraal stellen in plaats van politieke compromissen. Rond Schiphol en in geïndustrialiseerde gebieden (Tata-steel, Noorzeekanaalgebied, IJmond) laten wij goede en regelmatige luchtkwaliteitsmetingen plaatsvinden, want meten is weten. "

 • PVV: Eens

  "De PVV is van mening dat omwonenden niet de dupe mogen worden van de (illegale) uitstoot door industriële bedrijven. Strenge normen voor de luchtkwaliteit moeten dat waarborgen en bedrijven die illegaal lozen dienen hard aangepakt te worden."

 • SP: Eens

  "De huidige normen zijn funest voor de omgeving en de volksgezondheid. De industrie wordt te veel met fluwelen handschoenen aangepakt. Het wordt tijd dat de industrie ook verantwoordelijkheid neemt voor de effecten op de volksgezondheid."

 • CDA: Oneens

  "De Europese en landelijke normen voor de luchtkwaliteit zijn strikt. Het CDA vindt niet dat de provincie daar nog meer regels naast moet stellen. Onze provincie moet aantrekkelijk blijven voor industriële bedrijven, die voor werkgelegenheid en innovatie zorgen. "

 • GroenLinks: Eens

  "De luchtkwaliteit is op verschillende plekken in de provincie volstrekt onder de maat, met alle gezondheidsschade voor de inwoners van dien. De provincie is een belangrijke speler als het gaat om verbeteren van de luchtkwaliteit. Als het aan GroenLinks ligt voldoen we niet alleen op korte termijn aan de Europese norm, maar ook aan de strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Bij het milieubeleid moet de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen. De kwaliteitsnormen voor lucht, bodem en water worden op basis van het voorzorgsbeginsel vastgesteld en zo snel mogelijk behaald. De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De provincie gaat de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen. Milieuregels worden strikt gehandhaafd."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "50PLUS vindt dat de bestaande milieunormen eerst gehandhaafd dienen te worden. Wanneer deze onvoldoende zijn om schadelijke gevolgen voor mens en dier zo veel mogelijk te beperken, dan dient de regering de milieueisen landelijk en in EU-verband aan te scherpen."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "De luchtvervuiling van industrie voor bewoners werkt verstikkend. In sommige delen van het land en de provincie komen bewoners een aantal jaren eerder te overlijden vanwege luchtvervuiling. Strengere normen en verduurzaming is nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. "

 • Code Oranje: Eens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om een gezonde leefomgeving en weegt welzijn zwaarder dan economische belangen. Daarom vindt Code Oranje het belangrijk om met de industriële bedrijven en inwoners om tafel te gaan om samen oplossingen te vinden voor het leefbaar houden van IJmuiden en Wijk aan Zee. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Op dit moment behoren de Nederlandse normen al tot de strengste ter wereld; en is onze luchtkwaliteit bijzonder goed. Onze bedrijven het werk nu extra lastig maken terwijl er geen probleem is, lijkt ons onverstandig beleid."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens

  "De luchtkwaliteit is in onze provincie op een aantal plekken nog beneden de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft gesteld. De ChristenUnie wil dat de provincie zorgt voor schonere lucht door onze eigen normen stapsgewijs aan te passen richting de WHO-normen. Goede metingen en handhaving zijn daar onlosmakelijk mee verbonden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Referendum Extra belangrijk

Noord-Holland moet het provinciale referendum (volksraadpleging) afschaffen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Wij zijn geen voorstander van referenda. Ze brengen complexe problemen terug tot een te simpele vraag. De VVD stimuleert burgerinitiatieven en ondernemerschap bij het ontwikkelen van maatwerkoplossingen binnen vooraf vastgestelde kaders."

 • D66: Oneens

  "Dankzij D66 is er een provinciaal referendum mogelijk gemaakt. Dat willen we omvormen naar een bindend correctief referendum, zodra dit grondwettelijk mogelijk wordt. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/bestuur/"

 • PvdA: Oneens

  "Echte, goede burgerparticipatie maakt een referendum overbodig. Het is beter om samen te werken aan een goed resultaat dan om aan het einde aan de noodrem te moeten trekken omdat inwoners zich niet gehoord en betrokken voelen bij besluiten. Dat neemt niet weg dat het instrument referendum een mogelijkheid biedt om inwoners zich uit te laten spreken, als andere manieren onvoldoende benut zijn."

 • PVV: Oneens

  "Democratie is een groot goed en naar de mening van de PVV kan deze door referenda nog verder versterkt worden. Dat is van belang, aangezien Provinciale en Gedeputeerde Staten tijdens Statenperioden beslissingen kunnen nemen die niet in de verkiezingsprogramma’s hebben gestaan en/of veel ophef veroorzaken in de samenleving. Het referendum moet dus blijven."

 • SP: Oneens

  "Het is een goed democratisch instrument."

 • CDA: Eens

  "Het CDA is tegen het houden van referenda. Het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de samenleving. Volksvertegenwoordigers hebben in onze democratie de taak verschillende belangen af te wegen. Eens in de vier jaar worden zij hierop afgerekend."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil meer democratie in de provincie. De mogelijkheden voor een referendum zijn nu nog beperkt. GroenLinks wil deze uitbreiden. Zo kan iedereen meebeslissen over grote onderwerpen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Het democratische gehalte van de besluitvorming in Nederland is dringend aan versterking toe. De kloof tussen burger en politiek is groot en het vertrouwen in de politiek is laag. De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie zoals referenda een prominentere plaats krijgen. Het burgerinitiatief moet met campagnes gestimuleerd en eenvoudiger gemaakt worden. "

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "50PLUS is voorstander van een bindend referendum op provinciaal of lokaal niveau. Zeker bij omstreden zaken als gemeentelijke herindelingen. De vraagstelling dient wel eenduidig te zijn."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Dit hangt erg af van de complexiteit van een vraagstuk, en in hoeverre dit zich laat lenen voor een simpele vóór of tegen, de gebondenheid van de uitkomst en de behoefte aan nuance en politiek leiderschap in desbetreffende kwestie."

 • Code Oranje: Oneens

  "Code Oranje staat voor co-democratie: democratie in samenspel. Wij willen middelen voor inspraak niet afschaffen, maar juist verbeteren en uitbreiden met extra mogelijkheden tot meedenken, meebeslissen en meedoen. Bijvoorbeeld via een bindend (p)referendum met verschillende keuzeopties, burgertoppen waarin mensen samen naar oplossingen zoeken, naast op personen en partijen ook stemmen over onderwerpen, online ideeënplatforms en e-democracy. Zie ook https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD is juist een groot voorstander van referenda - ook op provinciaal niveau. Wij willen bindende referenda over alle belangrijke onderwerpen zodat de bevolking échte inspraak krijgt en de politieke handjeklap achter de schermen stopt."

 • DENK: Oneens

  "DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren. DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie. "

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De ChristenUnie is een groot voorstander van de representatieve democratie, waarin gekozen volksvertegenwoordigers de belangen van alle inwoners tegen elkaar afwegen. Een referendum past daar niet goed bij. In 2018 is in de provincie een verbeterde referendumverordening vastgesteld waarmee 45.000 burgers een raadgevend referendum kunnen aanvragen over een besluit van de Provinciale Staten. De ChristenUnie vindt het ongepast deze op dit moment in te trekken. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Zonnepanelen Extra belangrijk

De provincie moet toestaan dat weilanden vol zonnepanelen worden gezet.

 • Uw mening:
 • VVD: Geen van beide

  "We zijn voorstander van zonne-energie op daken en zijn terughoudend met zonne-akkers, zeker op kostbare landbouwgrond. Voorwaarden zijn in ieder geval goede landschappelijke inpassing en slim dubbel grondgebruik zoals in waterbergingsgebieden of op minder bruikbare gronden."

 • D66: Eens

  "Zonne-energie geeft weinig overlast en is goed in het landschap in te passen. D66 zet in op zonne-energie in de bebouwde omgeving en op grootschalige opwekking via zonneweides. Het provinciaal beleid geeft veel extra ruimte voor zon op land. D66 wil dit beleid voortzetten en – indien nodig - verruimen. Onderzocht moet worden in welke typen landschap grootschalig opwekken van zonne-energie mogelijk is. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/energietransitie/"

 • PvdA: Oneens

  "De transitie naar duurzame energie is ontzettend urgent. Wij willen echter zo min mogelijk monogebruik. We zijn voorstander van zonnepanelen op gebouwen, windmolens op zee en in industriegebieden. Zonneweides doen afbreuk aan het schaarse groen en landbouwgrond hebben we nodig voor zoveel mogelijk lokale, duurzame voedselproductie."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is van mening dat weilanden vol zonnepanelen het prachtige Noord-Hollandse landschap aantasten, aangezien zonnepanelen van zonneparken meters boven de grond hangen. Tevens worden zonneparken gesubsidieerd van uw belastinggeld, staan ze vaak op landbouwgrond en zijn er aanwijzingen dat door regen giftige en zware metalen van zonnepanelen kunnen uitspoelen in de grond. (bv. koper, cadmium, lood en tin)"

 • SP: Oneens

  "De SP kiest voor zonnepanelen op daken. Daar zijn nog heel wat vierkante meters te benutten."

 • CDA: Oneens

  "We zijn groot voorstander van zonne-energie, maar dit mag niet ten koste gaan van kostbare landbouwgrond. Er zijn in de provincie nog vele daken te vinden zonder zonnepanelen. Daarom wil het CDA eerst de daken vol leggen met zonnepanelen, voordat naar andere locaties gekeken wordt. "

 • GroenLinks: Eens

  "Zonneweides leveren een bijdrage aan meer duurzame energie in Noord-Holland. GroenLinks wil dat per locatie goed wordt gekeken of een zonneweide in het landschap is in te passen. We vinden het belangrijk dat er meer provinciale inzet komt op het vol leggen van daken met zonnepanelen om te zorgen dat het landschap gespaard kan worden. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De provincie stimuleert de ontwikkeling van zonneparken en windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "Plaatsing van zonnepanelen mag niet ten koste gaan van duurzame landbouwgrond. "

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "Voor onze gezondheid en de wereld dienen we onze energie op een zo duurzaam mogelijk wijze, zonder vervuiling, op te wekken. Weilanden vol zonnepanelen is niet altijd even wenselijk, maar bij gebrek aan betere alternatieven (op daken en op geluidschermen langs wegen) we dienen dit niet te verbieden. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje wil de energietransitie van onderop organiseren. Wanneer een boer wil overstappen van veeteelt naar zonnestroom, willen wij niet dat de provincie dat blokkeert. Wel vinden we het verstandig om eerst naar alle onbenutte ruimte op daken te kijken, samen met bewoners. Hele weilanden vol zonnepanelen is niet de meest voor de hand liggende optie, omdat dit te zeer ten koste zou gaan van belangrijke landbouwgrond. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD is voor een vrije samenleving waarin de industrie zijn eigen weg kan zoeken. Als het economisch waardevol zou zijn om zonnepanelen te plaatsen (quod non) is er weinig reden om dit te verbieden - eventuele overwegingen rondom landschapsbescherming uiteraard daargelaten. Het subsidiëren van dergelijke zonneweides vinden wij echter volstrekt uit den boze."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Om de afhankelijkheid van aardgas en fossiele brandstoffen te verminderen moet er meer duurzame energie worden opgewekt en moet hergebruik van energie zoveel mogelijk gestimuleerd worden. "

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "In de komende jaren zullen we op veel manieren extra duurzame energie moeten opwekken. We moeten daarvoor allerlei vormen combineren: aardwarmte, windmolens, zonnepanelen op daken en op het land. De ChristenUnie wil voedselproductie voorrang geven boven energieopwekking. We zetten daarom vol in op zonnepanelen op gebouwen, bij industrie en in “wachtgebieden” (leegstaande industrieterreinen). Op sommige plekken zijn zonneweides op het land, mits goed ingepast, ook toegestaan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Topsport Extra belangrijk

De provincie moet meer geld steken in trainingscentra voor topsport.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Grote evenementen geven een regio kleur. Daarom wil de VVD vanuit de provincie steun geven aan regio-overstijgende initiatieven op het gebied van (top)sport en leisure. Uitgangspunt is dat er sprake is van een toereikende, meerjarige exploitatie en dat de provincie slechts faciliteert. Hiervoor maken we in de begroting middelen vrij."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat dit een taak van de gemeente is. D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunten/bestuur-financien/"

 • PvdA: Oneens

  "Sport en bewegen zijn belangrijk voor onze inwoners. Daarom zetten wij gemeenschapsgeld in op het stimuleren van breedtesport. Zo blijft sport bereikbaar voor iedereen."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Financiële ondersteuning van trainingscentra voor topsport is naar onze mening geen provinciale taak."

 • SP: Oneens

  "De SP ziet meer in het stimuleren van breedtesport, dus sport voor iedereen."

 • CDA: Eens

  "De provincie moet meer investeren in sport. Talentontwikkeling in Noord-Holland vindt plaats in Regionale Training Centra. Vanwege het bovenlokale karakter hiervan, wil het CDA dat de provincie een centrale rol vervult bij het ondersteunen van deze centra. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Het ondersteunen van topsportevenementen - nationaal of internationaal - is geen kerntaak van de provincie. GroenLinks investeert liever in breedtesport. Daar heeft iedereen wat aan."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Sport is een belangrijk middel om de volksgezondheid en de sociale cohesie te verbeteren. Daarom moet sport voor iedereen toegankelijk zijn en moet de provincie investeren in de breedtesport. "

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "50PLUS vindt een gezonde leefstijl voor jong en oud het belangrijkst. Daarom meer sport, zwemmen en gymnastiek op het rooster bij het basis- en voortgezet onderwijs en betaalbare fitness programma's voor ouderen."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "We dienen het evenwicht tussen verschillende dorpen en steden te waarborgen, ook waar het gaat om sportvoorzieningen. Waar nodig en mogelijk dient de provincie hierin tussen gemeenten af te stemmen en gemeenten hierin te ondersteunen. "

 • Code Oranje: Oneens

  "In de Agenda van Onderop van Code Oranje krijgen wij mee dat prestige nooit een reden mag zijn voor wat voor project of investering dan ook. Wij investeren daarom in eerste instantie liever in sportfaciliteiten voor bewoners dan trainingscentra voor topsport, die ook prima door sponsors betaald kan worden. Belastinggeld mag enkel in topsport gestoken worden na een breed gedragen initiatief van bewoners zelf. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Sport is een soort piramide: hoe succesvoller de top, hoe meer er aan de onderkant gesport wordt. Anderzijds kan topsport niet bedreven worden zonder een brede basis waarin talent zich verder kan ontwikkelen. Daarmee verbeter je het prestatieklimaat in ons land, de volksgezondheid, maar ook de sociale cohesie en de integratie. Het is dus uiterst zinvol om grote sportevenementen te steunen."

 • DENK: Oneens

  "DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "Sport is belangrijk, maar ondersteuning van topsport komt slechts ten goede aan een kleine groep inwoners. Als de provincie geld geeft aan sport moet dat gericht zijn op breedtesport, waar zo veel mogelijk inwoners gebruik van kunnen maken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Dijk Enkhuizen-Lelystad Extra belangrijk

Noord-Holland moet samen met de provincie Flevoland de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad verbreden zodat er meer verkeer overheen kan.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Door de opening van vliegveld Lelystad zullen per jaar 45.000 vluchten van en naar Lelystad vertrekken. Om mensen veilig en snel van en naar het vliegveld te laten reizen, zijn investeringen in de infrastructuur onontkoombaar. Daarom is de VVD voorstander van het onderzoeken van de mogelijkheden tot het verbreden van de Houtribdijk voor autoverkeer en het aanleggen van een dubbele spoorverbinding vanaf Hoorn tussen Enkhuizen en Lelystad."

 • D66: Oneens

  "D66 wil het autogebruik verminderen. Dat is beter voor het milieu, voor de gezondheid van de Noord- Hollandse inwoners en voor de doorstroom van verkeer. Na het oplossen van een aantal knelpunten zien wij geen noodzaak voor de aanleg van nieuwe wegen of verbindingen in Noord-Holland. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

 • PvdA: Eens

  "Dankzij de Houtribdijk hoeft het verkeer dat vanuit Noord-Holland Noord komt niet via Amsterdam naar Lelystad. Om gevaarlijke situaties te vermijden en de doorstroming verder te verbeteren, zijn wij voorstander van het verbreden van de weg op de Houtribdijk."

 • PVV: Eens

  "De PVV is voor een goede doorstroming op wegen in onze provincie en wij zijn van mening dat een verbreding van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad daaraan kan bijdragen."

 • SP: Eens

  "Het is nu een gevaarlijke weg. Verbreding kan dat oplossen."

 • CDA: Eens

  "Het CDA wil een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting via de dijk Enkhuizen-Lelystad. Waar de A1 en A2 aan hun maximum zitten, zou deze oost-west verbinding een oplossing kunnen bieden voor veel verkeer van en naar het noorden van de provincie. Dit onderzoek moet gedaan worden samen met de provincies Flevoland en Overijssel. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Aan de verbreding van de Houtribdijk hangt een fors prijskaartje. GroenLinks investeert veel liever in beter en betaalbaar openbaar vervoer tussen Lelystad en Enkhuizen. Met de trein duurt het ruim 2 uur. Er is nu een buslijn over de dijk, maar die rijdt slechts één maal per dag. Dat kan en moet vaker!"

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "We moeten stoppen met de aanleg van meer en bredere wegen, maar we moeten in zetten op beter openbaar vervoer."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "Daarbij dienen de aan- en afvoerwegen geschikt gemaakt te worden voor deze grotere verkeersstroom."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Vooral investeringen in meer laagdrempelig en veel goedkoper openbaar vervoer zijn nodig. Dat neemt niet weg dat een wegverbreding of extra afslag op sommige punten nodig is om gevaarlijke situaties of vervuilende verkeersopstoppingen op bepaalde knooppunten te verbeteren. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje streeft naar een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets. Een bredere houtribdijk kan de verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland verbeteren. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "De verbindingen tussen de verschillende provincies zijn van belang voor ons economisch verkeer en onze sociale levens. Het verbreden van de Houtribdijk vormt een onderdeel van het verbeteren van de infrastructuur waar FVD een voorstander van is."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt een goede infrastructuur van groot belang. Hierbij geniet openbaar vervoer de prioriteit. Daar waar nodig dienen echter ook wegen verbreed of verbonden te worden."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Hoewel ongelukken soms zorgen voor een afsluiting van de Houtribdijk, is de breedte van de weg niet de grootste beperking van de verbinding. De bocht bij Lelystad is een groter probleem. De ChristenUnie wil geen prioriteit aan deze enorm kostbare wegverbreding, maar ons geld liever inzetten voor betere OV en fietsverbindingen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Bouwen aan de kust Extra belangrijk

De provincie moet bouwen aan de kust toestaan.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD is voorstander van een provinciaal Deltaplan Wonen met een breed maatschappelijk draagvlak, als uitgangspunt voor alle woningbouwlocaties. Er moet behoefte gestuurd gebouwd worden. Randvoorwaarden bij de woningbouw zijn ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van waardevolle landschappen. Dus helaas geen bungalow in de duinen of een huisje in het bos. Deze gebieden zijn onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en zijn beschermd."

 • D66: Oneens

  "De kust is van ons allemaal. Volgens D66 moet er ruimte zijn voor mooie natuur, stilte en ongereptheid en er moet ruimte zijn voor hoogwaardige recreatie, drukte en levendigheid. We willen gebieden aanwijzen waar nieuwe vormen van verblijfsaccommodaties en vrijetijdslandschappen gerealiseerd kunnen worden, zoals het kustgebied tussen Petten en Den Helder. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/topsector-toerisme/"

 • PvdA: Oneens

  "Onze Noordzeekust met zijn prachtige strand en duinen moet behouden blijven. Het open, landschappelijke karakter van de binnenduinrand moet ook behouden blijven."

 • PVV: Eens

  "De PVV onderschrijft het belang van rust en ruimte aan onze mooie kust, maar is ook van mening dat er enige ruimte moet zijn voor ondernemers om te kunnen ondernemen, aangezien zij werkgelegenheid scheppen en de motor zijn van onze economie. Bovendien is er een groot woningtekort in Noord-Holland, waardoor het onverstandig is om woningbouw aan de kust zomaar uit te sluiten. Wij zijn dan ook voor maatwerk."

 • SP: Oneens

  "De kust moet vrij blijven van bebouwing."

 • CDA: Oneens

  "De Noord-Hollandse kust is de plek waar het CDA het meest terughoudend wil zijn met bouwen. Onze kuststrook is uniek en daar moeten we zuinig op zijn. Verdere bebouwing van het strand moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Alleen waar bebouwing of vervanging van bebouwing leidt tot aantoonbare verfraaiing kan dit onder zeer strenge voorwaarden worden toegestaan."

 • GroenLinks: Oneens

  "Onze Noord-Hollandse kust is bijzonder vanwege de natuur, de rust, ruimte, weidse uitzichten en recreatiemogelijkheden. Iedereen mag blijven genieten van ons kustgebied, maar GroenLinks wil daar geen nieuwe bouwplannen toestaan. We moeten onze ongerepte natuur actief beschermen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat voorop."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "Kwetsbaar natuurgebied dient ontzien te worden"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Oneens

  "Omwille van de balans tussen mens en natuur dienen we het groen en natuur zo veel mogelijk te sparen. Er moeten vanwege de krapte op de woningmarkt wel veel meer woningen gebouwd worden. Daarom kunnen we het beste vooral in de hoogte bouwen, in de nabijheid van OV-knooppunten (omwille van de mobiliteit) en groen. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje staat voor co-democratie: meedenken; meedoen; meebeslissen. Wanneer ergens gebouwd wordt, moet dit dus altijd in overleg met omwonenden. In onze agenda van onderop zien wij wel bezwaren van bewoners om op of aan het strand te bouwen, maar wij zien voorlopig geen aanleiding om bouwen op alle plekken aan de kust altijd te verbieden. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD wil - uiteraard binnen bepaalde kaders - het bouwen aan de kust toestaan, mits voldaan is aan allerlei voorwaarden, waaronder behoud van natuurschoon."

 • DENK: Oneens

  "Alle Noord-Hollanders moeten kunnen genieten van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. DENK wil meer groen in de steden en wil de bestaande groene corridors tussen stedelijke gebieden in stand houden. DENK is geen voorstander van woningbouw op stranden. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil de unieke Noord-Hollandse kust beschermen. We verzetten ons tegen uitbreiding van de huidige strandbebouwing. Er zijn afspraken gemaakt waar recreatiestrand is en waar natuurstrand en daar houden we ons aan. Bovendien is de ChristenUnie principieel tegen het bouwen van huizen op zand."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Buurthuizen Extra belangrijk

De provincie moet meebetalen aan het openhouden van buurthuizen in kleine dorpen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Jongeren moeten bijvoorbeeld kunnen gaan of blijven wonen in de streek waar ze zijn opgegroeid. Dit draagt ook bij aan het voorzieningenniveau en de vitaliteit van kleine kernen."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat dit een taak van de gemeente is. D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunten/bestuur-financien/"

 • PvdA: Eens

  "In de krimpgebieden ondersteunen we gemeenten bij het behoud van belangrijke voorzieningen, zoals buurthuizen. Daarbij werken wij mee aan efficiënte samenwerkingsvormen tussen buurt, ondernemers en overheid. We experimenteren met creatieve oplossingen om de voorzieningen gebruiksvriendelijk en betaalbaar te houden."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het openhouden van buurthuizen vinden wij geen taak van de provincie, maar van gemeenten."

 • SP: Eens

  "Het openhouden van een buurthuis bevordert de leefbaarheid in kleine dorpen."

 • CDA: Eens

  "Het CDA heeft er voor gezorgd dat de vereniging dorpswerk Noord-Holland ook in de afgelopen periode ondersteund werd. Dit moet worden voortgezet. Deze vereniging speelt een belangrijke rol bij het organiseren van evenementen en het behoud van dorpshuizen. "

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks wil dat de provincie investeert in goede sociale voorzieningen in de kleinere gemeenten. Voor veel inwoners en verenigingen vormen buurthuizen een van de belangrijkste voorzieningen in hun dorp."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Buurthuizen spelen een grote rol bij de verbetering van de sociale cohesie. Ze zijn een plek waar mensen elkaar kunnen leren kennen en blijven zien. Om de leefbaarheid op pijl te houden en de leegloop tegen te gaan in kleine dorpen, zijn voorzieningen als buurthuizen erg van belang."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Geen van beide

  "De gemeente is als eerste verantwoordelijk voor de leefbaarheid in al hun kernen. Daar hoort bij het behouden van voorzieningen zoals buurthuizen en geldautomaten"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "We dienen het evenwicht tussen verschillende dorpen en steden te waarborgen, ook waar het gaat om culturele voorzieningen. Waar nodig en mogelijk dient de provincie hierin tussen gemeenten af te stemmen en gemeenten hierin te ondersteunen. "

 • Code Oranje: Eens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om kleinschalige organisatie en nabijheid van voorzieningen; zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. Buurthuizen zijn een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur, dat bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale samenhang voor de wijk. In een buurthuis zijn de activiteiten niet alleen een doel op zich, maar ook een middel voor participatie en ontmoeting. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Gemeentes zijn uitstekend in staat dit soort projecten zelf op te zetten, in stand te houden en eventueel - indien nodig - te beëindigen. Daar moet de provincie niet tussen gaan zitten."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat er meer (gezamenlijke) woonruimte moet komen voor sociale huur, ouderen, starters, studenten, asielzoekers en de maatschappelijke opvang. Ook kunnen buurthuizen met vrije creatieruimten, voor bijvoorbeeld jongeren, gerealiseerd worden. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Buurthuizen zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid van een dorp. Zij bieden ruimte aan verenigingen en kunnen gebruikt worden voor evenementen. De ChristenUnie vindt dat de provincie buurthuizen moet ondersteunen vanwege het grote belang voor de samenhang in de dorpen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Noord-Zuidlijn Extra belangrijk

De provincie moet meebetalen aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn tot Hoofddorp.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD is voorstander van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn vanuit Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp. Dit ontlast het huidige vervoersnetwerk en kan voorzien in een back-up voor OV-knooppunten. In de toekomst kan de lijn ook aan de noordzijde doorgetrokken worden. De financiering daarvan valt binnen de vervoersregio."

 • D66: Eens

  "D66 zet zich in voor het realiseren van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Zaanstad. Mogelijk later ook naar Purmerend. Meer informatie: https://noordholland.d66.nl/standpunt-over/mobiliteit-bereikbaarheid/"

 • PvdA: Eens

  "We investeren stevig in de OV-infrastructuur voor OV-Light rail, metro en vrij liggende busbanen inclusief de vluchtstrook routes (R-Net). Op deze manier verbinden wij Amsterdam met Schiphol, de Zaanstreek, de Haarlemmermeer en het Gooi."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn tot Hoofddorp is naar onze mening vooral een gemeentelijke taak."

 • SP: Eens

  "Dat zou een uitstekende vervanging zijn voor het autoverkeer."

 • CDA: Eens

  "Voor de bereikbaarheid van Schiphol en omliggende gebieden vindt het CDA het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol/Hoofddorp en Purmerend/Zaanstad een aantrekkelijke optie. Er moet snel onderzoek komen naar de haalbaarheid hiervan. "

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks is groot voorstander van het doortrekken van het Amsterdamse metro en (snel)tram netwerk naar de regio. Het doortrekken van de metro naar Hoofddorp is hier zeker een onderdeel van. Maar niet alleen naar Hoofddorp, ook Zaanstad zou op de Noord-Zuidlijn moeten worden aangesloten."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Investeren in OV als hoogwaardig alternatief voor de auto is een goede zaak voor milieu, natuur, en het comfort van de reiziger."

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Eens

  "50PLUS is voor goed en betaalbaar openbaar vervoer"

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "We dienen te investeren in veel toegankelijker en veel goedkoper openbaar vervoer. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets en gelijke kansen voor iedereen. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp is een goede manier om de bereikbaarheid te verbeteren. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "Het is voor de ontwikkeling van onze provincie van essentieel belang dat Noord Holland goed bereikbaar blijft en dat de infrastructuur past bij de wensen en belangen van onze inwoners. Daar hoort het doortrekken van de Noord-Zuidlijn tot Hoofddorp zeker bij."

 • DENK: Eens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer . Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Er is een schaalsprong nodig voor het openbaar vervoer in Noord-Holland. Een belangrijk onderdeel van deze verbetering is de aanleg van nieuwe (light-)railverbindingen. Door de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Hoofddorp ontstaat er bovendien op station Schiphol meer ruimte voor internationale hogesnelheidstreinen. Dit kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het vliegverkeer op korte afstand."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Kolencentrale Extra belangrijk

De kolencentrale Hemweg moet open blijven.

 • Uw mening:
 • VVD: Geen van beide

  "De VVD wacht de doorberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving af."

 • D66: Oneens

  "D66 wil dat de oude en vieze Hemweg-kolencentrale zo snel mogelijk dicht gaat. Er zijn tenslotte genoeg andere manieren om schone energie op te wekken, bijvoorbeeld met windmolens op zee en zonnepanelen op onze daken. Meer informatie: https://d66.nl/alle-kolencentrales-gaan-dicht/"

 • PvdA: Oneens

  "Wij willen dat de kolencentrale Centrale Hemweg zo snel mogelijk wordt gesloten. 2025 is te ver weg, hoe eerder hoe beter."

 • PVV: Eens

  "Windmolens en zonnepanelen kunnen nooit voldoen aan de energievraag van de toekomst, verzieken het landschap, werken op uw belastinggeld en vervuilen het milieu. Daarom wil de PVV dat serieus gekeken wordt naar mogelijkheden om kernenergie in Noord-Holland te realiseren. Omdat de realisatie van kernenergie jaren duurt, moet de Hemwegcentrale langer openblijven. Tevens veroorzaakt het sluiten van kolencentrales voor een ongewenst hoge energierekening."

 • SP: Oneens

  "Om aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen moeten de kolencentrales juist dicht."

 • CDA: Oneens

  "Het CDA is voor het sluiten van de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam, wanneer er goede alternatieven beschikbaar zijn."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil dat de kolencentrale aan de Hemweg zo snel mogelijk wordt gesloten. De Hemwegcentrale is de oudste en relatief meest vervuilende kolencentrale van Nederland. Slecht voor het klimaat en voor onze gezondheid. Het sluiten van kolencentrales is de meest snelle en goedkope manier om de klimaatdoelen te halen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "CO2 uitstoot moet snel teruggedrongen worden om opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graad. De kolencentrales sluiten is een snelle en effectieve maatregel om snel de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. "

 • 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN: Oneens

  "Het energiebeleid is geen specifiek provinciaal beleid."

 • Ouderenpartij Noord-Holland: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Oneens

  "Voor onze gezondheid en de wereld dienen we onze energie op een zo duurzaam mogelijk wijze, zonder vervuiling, op te wekken. Hiervoor dienen we te investeren in schone energiebronnen en moten de kolencentrales zo snel mogelijk dicht."

 • Code Oranje: Oneens

  "In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners aandacht voor welzijn en een gezonde leefomgeving. De Hemwegcentrale zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit onder de afgesproken normen komt. Dit leidt tot ziekte en sterfte. Veel bewoners vragen daarom om het sluiten van deze centrale. Lees meer: https://www.wijzijncodeoranje.nl/noord-holland/"

 • Forum voor Democratie : Eens

  "De Nederlandse kolencentrales behoren tot de meest efficiënte op aarde; ze voorzien in energie voor bedrijven en huishoudens en zijn een belangrijke bouwsteen in onze economie en samenleving."

 • DENK: Oneens

  "DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht, de smerigste als eerst. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "Om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen is sluiting van een aantal kolencentrales noodzakelijk. De Hemweg-centrale is één van de oudste en minst efficiënte centrales, en staat bovendien in dichtbevolkt gebied. Vanwege het klimaat en de luchtvervuiling wil de ChristenUnie dat de Hemweg-centrale op korte termijn gesloten wordt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat